Lietuvos ambasadoriaus vardo fondas ateities lyderiams augins naujos kartos durbinus ir shimkus

Dalia CIDZIKAITĖ

2019 metų kovo 19 dieną Lietuvių Fonde (JAV) įsteigtas specialios paskirties Lietuvos ambasadoriaus vardo fondas ateities lyderiams yra neeilinis įvykis ir puikus lobizmo par excellence pavyzdys. Pasak fondą inicijavusio ir jo steigimo procese aktyviai dalyvavusio Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos Valstijose Rolando Kriščiūno, steigiant fondą galvota apie didelį lietuvių ir lietuvių kilmės žmonių potencialą, kurį Lietuva turi Amerikoje. Antra vertus, naujas fondas išreiškia pagarbą bei dėkingumą JAV Lietuvių Bendruomenės paramai, kurios Lietuva sulaukė sovietinės okupacijos metais, bendruomenės puoselėtiems ryšiams su JAV valdžios atstovais ir jos aktyviam dalyvavimui Lietuvai svarbiuose politiniuose procesuose. Lietuvos ambasadoriaus vardo fondas ateities lyderiams taip pat yra gražus lietuviškų organizacijų išeivijoje bendradarbiavimo pavyzdys – naujo fondo steigimo sutartį, tarpininkaujant LR ambasadai JAV, pasirašė Vašingtono lietuvių profesionalų klubas ir Ilinojaus valstijoje jau 55-erius metus veikiantis Lietuvių Fondas.

Fondas žvelgia nauja kryptimi – į jaunus Amerikos lietuvius

Iki šiol didžioji dauguma Lietuvių Fonde įsteigtų specialiųjų fondų buvo nukreipti į Lietuvą ir Lietuvoje gyvenančius lietuvius. Pagrindinis naujojo fondo tikslas yra ugdyti Amerikoje gyvenančius lietuvių kilmės profesionalus ir lyderius, kurie prisidėtų prie strateginių Lietuvos ir JAV ryšių puoselėjimo ir stiprinimo. Amerikos lietuviams skirtas fondas žvelgia į naujos kartos lyderius, kurie ateityje galėtų dirbti įvairiose vyriausybinėse ir nevyriausybinėse JAV institucijose. „Steigdami fondą galvojome apie milžinišką lietuviškų šaknų ir žmogiškųjų išteklių potencialą, kurį Lietuva turi Jungtinėse Valstijose, – sako LR ambasadorius JAV Kriščiūnas. – Lietuvių, gyvenančių, dirbančių, besimokančių, kuriančių, yra labai daug.“

Naujo fondo iniciatorius – LR ambasados JAV vadovas Rolandas Kriščiūnas. LR ambasados JAV nuotr.

Konkrečiai naujas fondas rems studentus, studijuojančius Jungtinių Valstijų ar bet kurios kitos pasaulio šalies aukštosiose mokyklose, skatins siekti puikių studijų rezultatų, aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje. Ambasadorius pabrėžė, jog Lietuvos ambasada, steigdama šią stipendiją, ypač vertina JAV Lietuvių Bendruomenės vaidmenį – „jos politinę paramą Lietuvai, kuri visuomet buvo reikšminga, o tam tikrais istorijos tarpsniais tiesiog gyvybiškai svarbi, JAV Lietuvių Bendruomenės visada puoselėtus ryšius su JAV valdžios atstovais ir aktyvų dalyvavimą politiniuose procesuose“. Todėl Lietuvos ambasadoriaus vardo fondas skatins, kad jaunoji karta pratęstų tėvų ir senelių puikiai atliekamą atstovavimo Lietuvai JAV misiją. Pats Kriščiūnas į Lietuvos ambasadoriaus vardo fondą žiūri kaip į įrankį, kuris galės paskatinti jauną žmogų – Amerikos lietuvį ar lietuvę, siekiantį karjeros tarptautinių santykių ar politikos srityje, ir kuris primins, kad jo ar jos įdėtos pastangos universitete ir bendruomenėje yra ne tik vertinamos, bet ir labai reikalingos.

Idėją parėmė dvi lietuvių išeivijos organizacijos

Nors mintis įkurti panašios paskirties fondą sklandė jau anksčiau, ją įgyvendinti pavyko tik šiais metais. Lietuvos ambasadoriaus vardo fondo ateities lyderiams įkūrėjai jį dedikuoja praėjusiais metais minėtam Lietuvos valstybės šimtmečiui. Kuriant fondą LR ambasada JAV konsultavosi su teisininkais ir su tokio pobūdžio stipendijas administruojančiais specialistais. Tačiau, pabrėžė Kriščiūnas, jiems buvo labai svarbu, kad ambasada turėjo galimybę naują fondą įsteigti kaip Lietuvių Fondo specialios paskirties fondą. Naujo fondo įsteigimo idėją geranoriškai priėmusi Lietuvių Fondo vadovybė konsultacijas su ambasada pradėjo organizacijai dar vadovaujant tarybos pirmininkui Mariui Kasniūnui. Daug klausimų padėjo išspręsti fondo vykdomoji direktorė Jūratė Mereckis. 2019 metų kovo 19 d. Lietuvos ambasadoriaus vardo fondo steigimo dokumentus pasirašė ir prie fondo įsteigimo ir teisinių niuansų suderinimo prisidėjo dabartinė fondo tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius Karalius.

Prie idėjos įkurti naują fondą su dideliu entuziazmu prisijungė ir 2016 metais pradėjęs veikti Vašingtono lietuvių profesionalų klubas. „Visų pirma mus sužavėjo ir „užkrėtė“ JAV tokios populiarios labdaros, paramos iniciatyvos, paremtos žmonių tikėjimu, kad bendruomenės palaikymas – tiek moralinis, tiek finansinis – yra ypač svarbus įgyvendinant įvairius sumanymus“, – kalbėdama apie naują fondą ir klubo indėlį sakė klubo valdybos narė Živilė Kriščiūnienė. Pasak jos, amerikiečių visuomenėje vyrauja nuostata, kad patys žmonės gali daug pasiekti, o ne visada turi kreiptis į valstybę pagalbos. Todėl ambasadoriui Kriščiūnui pasiūlius įkurti kažką prasmingo, kas padėtų gabiems mūsų globalios Lietuvos jaunuoliams ir suteiktų ilgalaikę vertę Lietuvai, klubo nariai, kurių dauguma yra profesionalai, dirbantys tarptautinėse organizacijose Vašingtone, taip pat privačiame sektoriuje, akademikai bei verslininkai, ilgai nesvarstė ir tapo vienais iš fondo steigėjų. Kadangi Lietuvių Fondas turi ilgametę patirtį šioje srityje, nuspręsta bendradarbiauti su juo.

Pinigus suaukojo lietuviai profesionalai, verslininkai ir garbės konsulai

Pasak Kriščiūno, tiek Lietuvių Fondas, kuris jau daugiau kaip pusę amžiaus nuosekliai vykdo savo veiklą ir įgyvendina užsibrėžtus tikslus – remia ir išlaiko lietuvišką kultūrą, švietimą, gabius lietuvius studentus, lietuviškus veiklos centrus JAV ir Lietuvoje, tiek Vašingtono lietuvių profesionalų klubas, kuris yra naujos kartos lietuvių susibūrimo epicentras Amerikos sostinėje, yra puikūs JAV Lietuvių Bendruomenės veiklos pavyzdžiai. „Mes didžiuojamės, turėdami tokius partnerius, kurie prisidėjo prie fondo steigimo savo žiniomis ir finansine pagalba, – sako Lietuvos ambasadorius. – Mes ir toliau su jais glaudžiai bendradarbiausime plėtodami Ambasadoriaus fondą ir jo veiklą.“

2018 m. gruodžio mėnesį Vašingtono lietuvių profesionalų klubo surengto labdaros renginio Lietuvos ambasadoje Vašingtone metu surinkta pusė sumos, reikalingos fondo pradiniam kapitalui. Kitą sumos pusę suaukojo LR garbės konsulai: Jonas Prunskis, Jeffas Nelsonas ir Leslie Liautaud, Amerikos-Lietuvos verslo tarybos nariai ir asmenys, kuriems rūpi JAV ir Lietuvos bendradarbiavimas. Ateityje Vašingtono lietuvių profesionalų klubas norėtų ir toliau prisidėti prie fondo skiriamos stipendijos kuravimo, ne tik aukojant lėšas ir ieškant finansinės paramos, bet ir atrenkant kandidatus, galbūt tampant stažuotojų mentoriais, pritraukiant juos į klubą.

Lietuvos ambasadoriaus vardo fondui ateities lyderiams skirto lėšų rinkimo renginio svečiai: Vašingtono lietuvių profesionalų klubo atstovai Valdas Sirutis ir Živilė Kriščiūnienė, pianistė Evelina Puzaitė, Lietuvių Fondo tarybos pirmininkė Audronė Pavilčius Karalius ir LR ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas. LR ambasados JAV nuotr.

Lyderystės pradžia prasideda bendruomenėje

Vienas iš kandidatų į Lietuvos ambasadoriaus vardo fondo ateities lyderiams stipendijos reikalavimų yra studento aktyvus dalyvavimas vietos lietuvių bendruomenės veikloje. Atrenkant tinkamiausią kandidatą bus kreipiamas dėmesys ir į jo ar jos mokslo rodiklius, gebėjimą dirbti komandoje, laiku atlikti darbą ir lengvai prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių. Pasak Kriščiūno, fondas taip pat sieks, kad jauni žmonės būtų aktyvūs, domėtųsi JAV Lietuvių Bendruomenės istorija, nuveiktais darbais ir apskritai politika, tarptautiniais santykiais, o kartu ir situacija Lietuvoje ir pasaulyje. Ambasadorius įsitikinęs, jog buvimas lyderiu visada prasideda bendruomenėje, nesvarbu, kas tai būtų – mokykla, universitetas, sportas ar kita užklasinė veikla.

Kadangi Lietuvos ambasadoriaus vardo fondas yra įsteigtas kaip Lietuvių Fondo specialios paskirties fondas, fondo laureatus, vadovaujantis nustatytais kriterijais ir bendradarbiaujant su ambasada, atrinks fondo Pelno skirstymo komisijos Stipendijų pakomisė. Fondo iniciatorius Kriščiūnas įsitikinęs, jog kiekviena investicija į jauną žmogų, jo žinių ir akiračio praplėtimas, naujų patirčių suteikimas jau yra apčiuopiamas rezultatas. Pasak jo, fondo tikslas yra prisidėti prie Amerikos lietuvių, kurie savo profesinę veiklą vykdys Jungtinėse Amerikos Valstijose, supažindinimo ir priartinimo prie Lietuvos. LR ambasada Vašingtone yra pasirengusi kartu su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija sudaryti sąlygas šio fondo stipendijas gavusiems studentams vykti į kelių savaičių pažintinę stažuotę Lietuvoje viešojo administravimo srityje.

Kad stipendija taptų kiekvieno JAV lietuvio svajone

Vašingtono lietuvių profesionalų klubo nariai tiki, kad naujas fondas ilgainiui padės išlaikyti ir stiprinti JAV ir Lietuvos ryšį, skatinti šalių partnerystę. „Be abejo, tai – ilgalaikė vizija, – sako klubo valdybos pirmininkas Valdas Sirutis, – kuri, tikimės, duos vaisių ateityje.“ Dvidešimt šešis narius vienijantis klubas norėtų netolimoje ateityje sulaukti pirmojo stažuotojo, taip pat, kad fondo stipendija padėtų Amerikos lietuviui ar lietuvei pasinaudoti galimybe stažuotis kurioje nors JAV valdžios institucijoje. Klubo pirmininkas viliasi, kad tie, kurie pasinaudos šia galimybe, ir toliau palaikys ryšį su Lietuvos ambasada bei kitomis Lietuvos institucijomis, taps ištikimais Lietuvos ambasadoriais, atstovaujančiais mūsų šalies interesams Jungtinėse Valstijose.

Lietuvos ambasada JAV, vadovaujama Kriščiūno, sieks, kad Lietuvos ambasadoriaus vardo fondas ateities lyderiams būtų plačiai žinomas tarp JAV lietuvių, kad tapti šio fondo stipendininku būtų JAV lietuvių studentų svajonė, o ateityje fondo stipendininkai pakeistų dabartinius lietuvių kilmės JAV politikus, tokius kaip Richardas Durbinas ir Johnas Shimkus. Ambasadorius kviečia visus JAV ir kitų šalių lietuvių bendruomenės narius, organizacijas ir gausios diasporos atstovus tapti naujo fondo mecenatais ir prisidėti prie ateities lyderių ugdymo bei strateginės partnerystės tarp Lietuvos ir JAV stiprinimo.

Visi, norintys tapti Lietuvos ambasadoriaus fondo ateities lyderiams rėmėjais, gali kreiptis tiesiogiai į Lietuvių Fondą: http://www.lithuanianfoundation.org/ arba LR ambasadą Vašingtone: http://usa.mfa.lt/.

pasauliolietuvis.lt

„Pasaulio lietuviai ir Lietuva“ 

Mielai pasidalysime svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

srtrf

 

 

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai