Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB) sudaro visi už Lietuvos Respublikos ribų gyvenantys ir PLB Konstituciją, jos veiklos tikslus ir principus pripažįstantys lietuviai bei jų šeimų nariai. 

PLB Konstitucija remiasi 1949 m. birželio 14 d. paskelbta Lietuvių Charta.

Kiekvieno krašto lietuvių bendruomenė, prisiderindama prie PLB Konstitucijos ir savo šalies sąlygų bei įstatymų, tvarkosi pagal savo priimtą statutą.

Aukščiausias PLB organas yra PLB Seimas, sušaukiamas kas trejus metus ir išrenkantis naują PLB valdybą.

PLB yra ne pelno siekianti organizacija. PLB lėšas sudaro atskirų kraštų Lietuvių Bendruomenių įnašai (ne mažesni kaip 15 % tautinio solidarumo įnašų), kraštų bendruomenių paskirta parama, aukos, palikimai, dovanos bei kitos pajamos.

PLB valdyba ypatingą dėmesį skiria lituanistinio švietimo stiprinimui ir lietuviškai kultūrai, stengiasi formuoti teigiamą PLB įvaizdį visuomenėje, Lietuvos bei pasaulio žiniasklaidoje. PLB aktyviai dalyvauja Pasaulio lietuvių Sporto žaidynių, Dainų ir šokių šventės organizaciniame darbe. PLB atstovauja užsienio lietuviams LR Seimo ir Vyriausybės sudarytose komisijose, skiria didžiulį dėmesį pastaruoju metu išvykusių lietuvių veiklai ir veikiančių bendruomenių stiprinimui, ragina nenutraukti saitų su Lietuva.

PLB Valdyba rengia metinius Kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo sąjungų suvažiavimus Lietuvoje. Tai puiki galimybė susirinkti Lietuvoje, pasidalyti savo patirtimi, gerąja praktika, aptarti veiklos gaires, sužinoti naujos informacijos.

PLB Valdyba stengiasi išlaikyti nuo 1963 m. leidžiamą žurnalą „Pasaulio lietuvis“.

Daugelis darbų yra vykdoma per PLB atstovybę Vilniuje: bendradarbiavimas ir lietuvių bendruomenių atstovavimas įvairiose Lietuvos institucijose, ryšiai su visuomeninėmis organizacijomis, projektų vykdymas.

PLB svetainė www.plb.lt
PLB paskyra “Facebook” tinkle

PLB XVI Seimas, 2018.

PLB valdyba 2018–2021

Dalia Henke – PLB pirmininkė

Rolandas Žalnierius – PLB pirmininkės pavaduotojas, Visuomeninių ir specialių projektų reikalų komisijos pirmininkas

Vida Bandis – PLB atstovė Lietuvoje

Rimvydas Baltaduonis – Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas

Eglė Garrick – Finansų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė

Jūratė Caspersen – Kultūros reikalų komisijos pirmininkė

Sigita Šimkuvienė – Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė

Alvija Černiauskaitė – Švietimo komisijos pirmininkė

Prelatas Edmundas Putrimas – Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas

Laurynas Misevičius – Sporto reikalų komisijos pirmininkas

Vaidas Matulaitis – Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas

Aidis Staskevičius – PLJS valdybos atstovas