Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB) sudaro visi už Lietuvos Respublikos ribų gyvenantys ir PLB Konstituciją, jos veiklos tikslus ir principus pripažįstantys lietuviai bei jų šeimų nariai. 

PLB Konstitucija remiasi 1949 m. birželio 14 d. paskelbta Lietuvių Charta.

Kiekvieno krašto lietuvių bendruomenė, prisiderindama prie PLB Konstitucijos ir savo šalies sąlygų bei įstatymų, tvarkosi pagal savo priimtą statutą.

Aukščiausias PLB organas yra PLB Seimas, sušaukiamas kas trejus metus ir išrenkantis naują PLB valdybą.

PLB yra ne pelno siekianti organizacija. PLB lėšas sudaro atskirų kraštų Lietuvių Bendruomenių įnašai (ne mažesni kaip 15 % tautinio solidarumo įnašų), kraštų bendruomenių paskirta parama, aukos, palikimai, dovanos bei kitos pajamos.

PLB valdyba ypatingą dėmesį skiria lituanistinio švietimo stiprinimui ir lietuviškai kultūrai, stengiasi formuoti teigiamą PLB įvaizdį visuomenėje, Lietuvos bei pasaulio žiniasklaidoje. PLB aktyviai dalyvauja Pasaulio lietuvių Sporto žaidynių, Dainų ir šokių šventės organizaciniame darbe. PLB atstovauja užsienio lietuviams LR Seimo ir Vyriausybės sudarytose komisijose, skiria didžiulį dėmesį pastaruoju metu išvykusių lietuvių veiklai ir veikiančių bendruomenių stiprinimui, ragina nenutraukti saitų su Lietuva.

PLB Valdyba rengia metinius Kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo sąjungų suvažiavimus Lietuvoje. Tai puiki galimybė susirinkti Lietuvoje, pasidalyti savo patirtimi, gerąja praktika, aptarti veiklos gaires, sužinoti naujos informacijos.

PLB Valdyba nuo 1963 m. leidžia žurnalą „Pasaulio lietuvis“.

Daugelis darbų yra vykdoma per PLB atstovybę Vilniuje: bendradarbiavimas ir lietuvių bendruomenių atstovavimas įvairiose Lietuvos institucijose, ryšiai su visuomeninėmis organizacijomis, projektų vykdymas.

PLB svetainė www.plb.lt
PLB paskyra “Facebook” tinkle