XXI JAV LB tarybos II sesijos atgarsiai: jaunėjantys bendruomenės veidai, senbuvių pamokos, patirtys ir vis augantys bendri tikslai

Spalio 7–9 dienomis Silver Springse, MD vyko XXI JAV LB tarybos II sesija, kurioje dalyvavo ne tik JAV LB apylinkių ir apygardų pirmininkai bei kiti Tarybos nariai, bet ir didelis būrys svečių iš JAV, Kanados, kitų pasaulio šalių.scedrina_161007_121844

JAV LB tarybos II sesijos atidarymo akimirkos. Prezidiumo pirmininkas J. Polikaitis ir URM Užsienio lietuvių departamento direktorius V. Pinkus

JAV LB tarybos II sesijos atidarymo akimirkos. Prezidiumo pirmininkas J. Polikaitis ir URM Užsienio lietuvių departamento direktorius V. Pinkus

Pirmoji diena buvo skirta susipažinimui, garbingų svečių sveikinimams, prisistatymams ir darbotvarkės priėmimui. Viskas, kaip pridera, prasidėjo nuo JAV ir Lietuvos himnų. Po jų invokacija pasidalijo arkivyskupas Lionginas Virbalas, mirusiuosius prisiminė ir pagerbė Rima Girniuvienė. Susirinkusiuosius pasveikino JAV LB XXI tarybos prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis, Sesijos ruošimo komiteto atstovai, LR ambasadorius JAV ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas, LR generaliniai konsulai iš Čikagos, Los Andželo ir Niujorko, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henke iš Vokietijos, Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė, JAV LB krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė, Lietuvių fondo tarybos pirmininkas Saulius Čyvas bei kiti garbingi asmenys.

Susirinkusiuosius pasveikino LR ambasadorius JAV ir Meksikai R. Kriščiūnas

Susirinkusiuosius pasveikino LR ambasadorius JAV ir Meksikai R. Kriščiūnas

Pranešimą apie JAV LB šiandienos iššūkius ir ateities potencialą pristatė prelegentas iš Lietuvos Justinas Jarusevičius, pabrėždamas, kad viena iš svarbiausių sąlygų bendruomenės išlikimui ir gyvavimui yra tinkamas galimybių išnaudojimas: lietuvių kilmės profesionalų bendravimo skatinimas, pilietinio aktyvumo didinimas, sėkmės istorijų pristatymas kuo platesnei auditorijai ir sugebėjimas laiku prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

J. Jarusevičius skaitė pranešimą apie JAV LB šiandienos iššūkius

J. Jarusevičius skaitė pranešimą apie JAV LB šiandienos iššūkius

Antrąją sesijos dieną vyko darbiniai komisijų posėdžiai, kurių metu priimti nutarimai dėl įvairių JAV LB veiklos sričių buvo apsvarstyti ir patvirtinti (arba atmesti) bendrų Tarybos posėdžių metu. Organizacijoje veikia  Visuomeninių reikalų, Švietimo, Kultūros, Organizacinių ir Socialinių reikalų, Finansų, Religinių reikalų, Jaunimo ir Įstatų komisijos ir komitetai, svarstantys klausimus ir priimantys sprendimus šiose srityse JAV lietuvių bendruomenei aktualiais klausimais. Krašto valdybos pirmininkė S. Šimkuvienė pristatė Krašto valdybos veiklos ataskaitą, kurioje supažindino Tarybos narius ir svečius su Valdybos narių nuveiktais darbais ir ateities projektais. Sesijos metu buvo numatyti tolimesni didžiausios JAV gyvenančius lietuvius vienijančios organizacijos veiklos etapai.

JAV LB krašto valdybos pirmininkė S. Šimkuvienė pristatė Valdybos veiklą

JAV LB krašto valdybos pirmininkė S. Šimkuvienė pristatė Valdybos veiklą

Krašto valdybos pilietinio projekto „Mūsų metas #DABAR“ vadovas R. Baltaduonis susirinkusiesiems papasakojo apie projekto tikslus ir jų įgyvendinimo aspektus, pasidžiaugė, kad paskutiniu metu išaugęs užsienyje balsuojančių rinkėjų aktyvumas viršijo 2012 metų rodiklius. Visuotiniu balsavimu buvo išrinkti JAV LB atstovai į Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisiją, kuri dukart per metus posėdžiauja Lietuvoje ir sprendžia išeivijos lietuviams aktualiausius klausimus. JAV atstovai šioje komisijoje 4 metų kadencijai yra Rimvydas Baltaduonis, Laura Vidžiūnaitė ir Kęstutis Eidukonis. Tarybos nariai taip pat patvirtino ir naujus Krašto valdybos narius.

PLB pirmininkė D. Henke glaustai supažindino sesijos dalyvius su LR Seimo ir PLB komisijos veikla

PLB pirmininkė D. Henke glaustai supažindino sesijos dalyvius su LR Seimo ir PLB komisijos veikla

Po įtemptos darbo dienos vakarais sesijos dalyviai bendravo neoficialioje aplinkoje. Pirmąjį sesijos vakarą Lietuvos Respublikos ambasada sesijos dalyviams ir svečiams surengė priėmimą, o antrojo vakaro metu vyko iškilminga vakarienė, bendruomenei nusipelniusių asmenų pagerbimas ir vakaronė.

scedrina_161007_124128

 

 

JAV LB tarybos II sesijos dalyviai

JAV LB tarybos II sesijos dalyviai

Paskutiniąją sesijos dieną buvo priimta 2017 metų JAV LB finansinė sąmata bei nutarta, kad ateinančiais metais sesija vyks Omahoje (Nebraska). Sesijai pasibaigus Tarybos nariai ir svečiai dalyvavo Šiluvos Švč. Mergelės Marijos koplyčios 50-mečio šv. mišiose ir šventiniame priėmime.

scedrina_161007_185625

Sesijos posėdžiams pasibaigus

Sesijos posėdžiams pasibaigus

Kokios mintys grįžus iš JAV LB tarybos suvažiavimo? – pasiteiravome JAV LB krašto valdybos pirmininkės patarėjos dr. Elonos Vaišnienės. „Maloniai nustebino Tarybos narių amžius. Anksčiau nuvykęs suvažiaviman patekdavai į antrabangių studentavimo ir stovyklavimo laikų bičiulių ir ilgamečių pažįstamų būrį. Antrabangių šįsyk buvo nedaug. „Kiek jaunų veidų!“ – kartojo seni vilkai patenkinti linkčiodami vienas kitam.“

„Penktadienį, po puikaus pianistės koncerto ambasadoje, visiems plaukiant link vaišių stalo (ak, sako, net ir šiltų balandėlių buvę), JAV LB krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė Valdybos narius gynė priešingon pusėn – į susipažinimo posėdį. Ten supratome, jog kone visus į LB buvo įtraukusi pirmininkė. Nenustebčiau, jeigu nemažai ir šios LB tarybos narių pasiryžo kandidatuoti į Tarybą p. Sigitos dėka. Tad grįžusi ir galvoju: kaip vienas žmogus gali pakeisti organizacijos veidą…  JAV lietuvių bendruomenei jau antrą kadenciją vadovaujančiai p. Sigitai būdinga ieškoti jaunų lietuvių, juos sudominti veikla ir pavesti pareigas viliantis, kad dirbdami jie iš jos išmoks, kaip organizacijoje dirbama. Daugeliu atvejų viltis pasiteisina. Labai gerai, kai galima mokytis žvilgčiojant į patyrusius bendruomenininkus, sukaupusius patirties vidinio organizacijos veikimo plotmėje dirbant su amerikietiškomis valdžios struktūromis. Iš LB tarybos suvažiavimo grįžau džiaugdamasi Taryboje geru naujo kraujo ir ilgo patyrimo deriniu“,– gražiais prisiminimais dalinosi S. Šimkuvienės dešinioji ranka.

JAV LB tarybos II sesijos dalyviai

JAV LB tarybos II sesijos dalyviai

Tekstą parengė: Meda Piečytė – LR generalinio konsulato Niujorke praktikantė ir Laima Liutikienė – JAV LB KV vicepirmininkė informacijai.

Sandros Scedrinos nuotr.

pasauliolietuvis.lt

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

srtrf

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą