SAULELĖ MOTINĖLĖ UŽTEKĖJO DAINOS IR ŠOKIO PUOSELĖTOJAMS ČIKAGOJE

Gegužės mėn. 9 d. Pasaulio lietuvių centro Ritos Riškienės salė prisipildė virš 700 tautinių šokių ir dainos mylėtojais, atvykusiais iš arti ir toli, į Čikagos didžiausio lietuvių tautinio ansamblio,„Grandies“, metinį koncertą, šiemet pavadintą „Saulele, motinėle, užtekėk“.

Salėje pasigirdo skaitovo Lauryno Ivinskio žodžiai: “Šiandien į mūsų širdis sugrįžo pavasarinė saulė, nusigiedrino dangus, ir jo tolimas žydras gilumas suspindo mūsų veiduose. Pavasarinė žemė, kaip jaunamartė, pražydus naujam gyvenimui sužiuro į saulės sklidiną begalybę; kviesdama artoją atriekti šviežią žemės riekią, užpildydama kiemus vaikų klegesiu, o pavasariniai ganiavai atkeldama plačius laukų vartus… Ateik saulele į mūsų širdis, sušildyk varganą piemenėlį, apsėk savo šypsena žemelės motinėlės laukus, nušviesk mūsų veidus naujam darbui, džiaugsmui ir kūrybai.”

grandis 002

Jo žodžiai vedė į pirmąją koncerto svečių, Alinos Šimkuvienės vadovaujamo vaikų choro “Svajonė”, atliekamą dainą ”Saulele Motule užtekėk! Ant mūsų širdžių ir rankų ……Užtekėk saulele!…. Užtekėk motinėle!…”

Koncerto programą susidėjo iš dviejų dalių. Šoko maždaug 190- studentų bei jaunių ratelių merginos, berniukai, bei jauniausieji ansamblio šokėjėliai. Šoko jaunimo/studentų ratelis, suaugusieji ir pagyvenusieji (veteranai) šokėjai. Dainavo “Svajonės” choristės. Šokiai primenė piemenėlius, vištas, gaidžiukus, oželius, ponią pelėdą ir t.t. Buvo jojama ant arkliukų, pučiama dūdomis. Visus sveikino šeimininkai, buvo suneštos vaišės. Jaunimo/studentų ratelis užbaigė pirmą dalį šokiu “Ollio Ollio”, o koncertą su “Vakaruškos” šokiu užbaigė pagyvenusių, suaugusių, jaunių ratelių šokėjai, ir į sceną suėjo visi ansamblio šokėjai.

Koncerto programiniam leidinyje išspausdintos ratelių ir mokytojų nuotraukos, surašytos pavardės visų, prisidejusių prie koncerto ruošos. Ten taip pat išsamiai surašyti šokiai – jų pavadinimai, choreografai, muzikos kompozitoriai. Buvo šokami lietuvių liaudies rateliai, “Kai aš mažas buvau”, “Šiaudų batai”, “Augen bobutė”, “Oira”. Buvo šokami gal žiūrovam jau pažįstami, mieli šokiai, pvz., “Ožėlis”, “Mikitienė” , “Landytinis”. Šokėjai turėjo progos parodyti žiūrovams gal rečiau matomus, neseniai choreografuotus šokius – polkas, kadrilius. Stengtasi prie šokių pritaikyti ir atitinkamą vaidybą. Publika nesigailėjo plojimų.

grandis 003

“Grandies” koncertui užsibaigus, kolegiškais sveikinimo žodžiais pasidalino kitų tautinių šokių kolektyvų “Spindulio”, “Suktinio”, “Laumės” vadovai. “Grandies” ansambliui ilgai dar gyvuoti palinkėjo Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje, Marijus Gudynas. Pirmus ansamblio vadovavimo metus šiuo koncertu sekmingai užbaigė naujieji ansamblio meno vadovai, Gintaras Grinkevičius ir Dalia Bilaišytė-DeMuth. Buvo padėkota visiems pasišventusiems ratelių mokytojams, už motinišką globą ypatingai padėkota jaunių ratelio mokytojai ir tautinių kostiumų koordinatorei, buvusiai ansamblio meno vadovei, Violetai Smieliauskaitei Fabianovich. Padėkos žodžių taip pat susilaukė ansamblio šokėjai ir ypač šokėjų šeimos, kurios palaikė savo narius, tuos kurie moko ratelius ir tuos, kurie šoka. Šeimos prisidėjo prie koncerto ruošos darbų ir suneše skanumynų po koncertinio saldumynų stalui.

grandis 005

Koncerto išvakarėse, ansamblis per generalinės repeticijos pertrauką pagerbė savo ilgamečius šokėjus, tai penkių, tai dešimt ir net penkiolika ansamblyje sušoktų metų pažymėjimais. Rudenį tikimasi, kad ansamblio šokėjai grįš pailsėję ir pasiruošę repeticijoms bei pasiruošimams X Šokių šventei Baltimorėje, MD. Į ansamblio eiles kviečiami ir nauji šokėjai. Informaciją galima rasti ansamblio tinklavietėje www.grandischicago.org

Jono Kuprio nuotraukos

Ramunė Kubiliūtė

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą