Kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimą vainikavo Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimas ir dovana Prezidento Antano Smetonos gimtinei

Sekmadienį pasibaigė liepos 14–17 d. Ukmergės rajone Taujėnų dvare vykęs kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas „Susipažinti, išmokti, pasidalyti ir pažymėti“, kuriame dalyvavo apie 50 lietuvių bendruomenių atstovų ir svečių iš 22 šalių.

Liepos 14 d. Prezidento Antano Smetonos gimtinėje iš viso pasaulio susirinkusių suvažiavimo dalyvių laukė įspūdinga šventinė programa:  Prezidento Antano Smetonos sutikimas vasaros rezidencijoje, susitikimas su Ukmergės rajono savivaldybės meru Rolandu Janicku ir kitais vadovais. Kraštotyros muziejaus direktorė Vaidutė Sakolnikienė pristatė Užugirio krašto muziejaus ekspoziciją ir pasidalijo ateities planais: pastatyti Užugiryje paminklą A. Smetonai ir pasiekti, kad pirmojo nepriklausomos Lietuvos Respublikos Prezidento palaikai būtų pergabenti iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir perlaidoti gimtinėje.

Liepos 15 ir 16 d. Taujėnų dvare vyko intensyvaus darbo posėdžiai. Juose buvo aptarti PLB XV valdybos prioritetai ir veikla 2016–2018 m., pristatyti LR Seimo ir PLB komisijos darbo rezultatai baigiantis Seimo kadencijai, daug dėmesio skirta neformalaus lituanistinio švietimo, kultūros projektų finansavimo klausimams, pasiruošimui rinkimams į LR Seimą – PLB akcijai „Registruokis ir balsuok 2016“. Baigiantis suvažiavimo posėdžiams, buvo pateiktos rekomendacijos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai kreiptis į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimą, Vyriausybę ir atitinkamas ministerijas bei institucijas, raginant spręsti opiausius nūdienos klausimus, tokius kaip pilietybės išsaugojimas ir lietuvių tautinei mažumai priklausančių asmenų teisių apsauga – jie ypač aktualūs atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės situaciją, būtinybė stiprinti prekybos žmonėmis prevenciją, PLB Ekonomikos komisijos bendradarbiavimas su ministerijų kuruojamomis organizacijos ir šios komisijos įtraukimas į Užsienio reikalų ministerijos Ekonominės diplomatijos tarybos sudėtį, sąlygų sudarymas užsienio lietuvių bendruomenėms dalyvauti Kultūros tarybos finansuojamų projektų, puoselėjančių lietuvių tapatybę, kultūrą ir tradicijas, konkursuose, bendradarbiavimas su Lietuvos universitetais švietimo, mokslo ir kultūros srityse.

Liepos 17 d. vyko iškilmingas Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimas. Jis prasidėjo Šv. Mišiomis Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčioje. Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimų pradžią ženklino atidengtas ir pašventintas tautodailininko, Kolumbijos Lietuvių Bendruomenės pirmininko Alekso Eugenijaus Kulviečio išdrožtas stogastulpis, simbolizuojantis užsienyje gyvenančių lietuvių solidarumą su Tėvyne ir vienybę su tauta, – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dovana prezidento A. Smetonos gimtajam kraštui.

Stogastulpio atidengimo iškilmėse dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovybė, kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai, užsienio šalių diplomatai, ambasadoriai, vietos valdžios atstovai ir bendruomenė. Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, sveikindama visus susirinkusiuosius, džiaugėsi tautiečių vienybe: „Kartais mums, gyvenantiems čia, atrodo, kad jūs esate kažkur toli, kad mes gyvename savo reikalais, o jūs – savo. Bet iš tiesų taip nėra. Kiekvienas gyvename bendromis mintimis ir kiekvienas galvojame apie savo gražią, nuostabią šalį – Lietuvą“.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke pasveikino Bendruomenės vardu visus susirinkusiuosius Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga primindama, kad tik vieninga tauta yra stipri. „Ne tik simboliais išreikškime mūsų solidarumą, – paragino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vadovė, – bet kiekvienas būkime atsakingas už mūsų šalies sėkmę, gerovės kūrimą čia, jos ateitį ir išlikimą.“

Kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimo rekomendacijos

IMGz_(19)

Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas. Dainiaus Vyto nuotrauka

IMGz_(146)

Dainiaus Vyto nuotrauka

IMGz_(139)

Dainiaus Vyto nuotrauka

IMGz_(100)

Su “Prezidentu Smetona’. Dainiaus Vyto nuotrauka

IMGz_(110)

Vakaro programa A. Smetonos dvare. Dainiaus Vyto nuotrauka

DSC_0559 Arūno Sartanavičiaus

Arūno Sartanavičiaus nuotrauka

DSC_0533_Arūno Teišerskio

Suvažiavimo dalyviai posėdžio metu. Arūno Teišerskio nuotrauka

IMG_8921_Arūno Sartanavičiaus

PLB padėka PLB Seimo narei ir PLB Konfliktų komisijos pirm Angelei Nelsienei. PLB padėkos JAV LB narei, aktyviai visuomeninkei Angelei Nelsienei ir ilgametei Estijos LB pirmininkei Cecilijai Rasai Unt. Arūno Sartanavičiaus nuotrauka

IMG_8895_Arūno Sartanavičiaus

PLB pirmininkė Dalia Henke su JAV LB KV pirmininke Sigita Šimkuviene ir LISS programos dalyviais Meda Piečyte, Justu Klimavičiumi ir Greta Radvilaite. Arūno Sartanavičiaus nuotrauka

DSC02520 Dalios Shilas nuotrauka. Kraštotyros muziejaus direktorė Vaidutė Sakolnikienė

Stogastulpį pašventino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigas Robertas Urbonavičius. Dalios Shilas nuotrauka

DSC02521

Stogastulpio pašventinimas. Dalios Shilas nuotrauka

IMG_9262

Suvažiavimo dalyviai Taujėnų dvare. Arūno Sartanavičiaus nuotrauka

IMG_9558

Stogastulpio atidengimo iškilmių dalyviai. Arūno Sartanavičiaus nuotrauka

Apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenę

Pagal PLB Konstituciją Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB) sudaro visi lietuviai gyveną už Lietuvos Respublikos ribų bei jų šeimų nariai, kurie pripažįsta PLB Konstituciją, jos veiklos tikslus ir principus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė jungia kraštų lietuvių bendruomenes, šiuo metu lietuvių bendruomenės veikia 44 pasaulio šalyse.  Vyriausiasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas. Paprastosios sesijos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas šaukiamas bent kartą per trejus metus. Kartą per metus vyksta kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimai.

PLB misija: Užsienio lietuviai išlaiko ir ugdo lietuvybės dvasią. Sparčiai augantis globalizmas kelia iššūkį tautų paveldo, jų dorovinių įsitikinimų ir estetinio suvokimo tradicijų išlaikymui. Tautų kultūrų įvairovė praturtina mūsų dvasinį pasaulį.  Kiekviena tauta, kad ir maža, yra stebuklingojo vitražo dalelytė, ją sunaikinus sumenkinamas pats didysis kūrinys.

Pagrindiniai PLB prioritetai – lituanistinis švietimas, kultūra.  PLB skatina visus lietuvius puoselėti savo šeimose lietuviškas vertybes, mokyti vaikus ir vaikaičius lietuvių kalbos, pažindinti šeimos narius su savosios Tėvynės kultūra, istorija, skiepyti lietuvybės dvasią ir  meilę Lietuvai.

Pagrindiniai suvažiavimo rėmėjai: Lietuvių Fondas, Ukmergės rajono savivaldybė ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

lf_logo_2_is kartos_web

2016070410593119_300_423_1_0[1]

GL ir URM logotipas

 

 

 

 

 

 

Arūno Sartanavičiaus, Arūno Teišerskio ir Dalios Shilas nuotraukos

www.pasauliolietuvis.lt

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

srt

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą