„PASAULIO LIETUVIS“

Nuo 1963 m. lapkričio mėn. leidžiamas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) žurnalas. Šiame elektroninės versijos neturinčiame spausdintame žurnale gausu naujienų iš visų pasaulio lietuvių bendruomenių. Žurnale publikuojami straipsniai emigracijos, lituanistinio švietimo, lietuviškos kultūros ir paveldo išlaikymo, politikos, ekonomikos ir kt. temomis.

Per metus išleidžiame 10 „Pasaulio lietuvio“ numerių. Žurnalas spausdinamas 500 egz. tiražu ir pasiekia 44 pasaulio lietuvių bendruomenes. Žurnalą prenumeruoja ir Lietuvos Respublikos Prezidentūra, Užsienio reikalų ministerija, Lietuvos diplomatinės atstovybės, bibliotekos.

PL_Vasaris_virseliai_red-1

Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ vykdomą projektą „Lietuvybė pasaulyje: lituanistinis švietimas, lietuviškas kultūrinis paveldas, mokslas ir menas, ryšiai su gimtuoju kraštu“ remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Žurnalo leidybą iš dalies remia Lietuvių fondas ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

Truputėlis istorijos

Šis žurnalas – tai 1937–1940 m. leisto Pasaulio lietuvių sąjungos žurnalo „Pasaulio lietuvis“ tęsinys. 63 žurnalo numeriuose, kuriuos redagavo Rapolas Skipitis ir Kaune spausdino V. Atkočiūno ir E. Norkienės spaustuvės, buvo rašoma apie Lietuvos istoriją, kultūrą, ekonomiką, lietuvių emigraciją, įvairiose pasaulio šalyse gyvenančius lietuvius ir apie lietuvių kalbos bei kultūros tradicijų puoselėjimą. Žurnale bendradarbiavo Bernardas Brazdžionis, Adomas Jakštas, Kazys Inčiūra, Viktoras Jocaitis, Juozas Leimonas, Antanas Miškinis, Vladas Nagevičius, Petras Ruseckas, Kazys Pakštas, Antanas Steponaitis, Leonardas Šimutis, Vincas Vileišis, Juozas Žukauskas ir kt.

Kaune 1937-1940 m. leisto "Pasaulio lietuvio" pirmasis numeris. Redagavo Rapolas Skipitis. Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos rinkiniai.

Kaune 1937-1940 m. leisto “Pasaulio lietuvio” pirmasis numeris. Redagavo Rapolas Skipitis. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos rinkiniai.

1963 m. lapkričio mėn. naujasis Pasaulio lietuvispradėtas leisti Klivlande. Po dvidešimties metų žurnalą prenumeravo 28 pasaulio šalyse, 1995 m. tiražas siekė 4000 egz.

JAV 1963-2003 m. leisto "Pasaulio lietuvio" pirmasis numeris. Redagavo Stasys Barzdukas, Bronius Nainys, Romas Sakadolskis, Romas Kasparas, Antanas Juodvalkis, Arvydas Reneckis, Regina Kučienė. Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos rinkiniai.

JAV 1963-2003 m. leisto “Pasaulio lietuvio” pirmasis numeris. Redagavo Stasys Barzdukas, Bronius Nainys, Romas Sakadolskis, Romas Kasparas, Antanas Juodvalkis, Arvydas Reneckis, Regina Kučienė. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos rinkiniai.

1991–1993 m. leidyba buvo perkelta į Vilnių (spausdino L. Ragausko personalinė įmonė), vėliau – į Čikagą. 1997 m. tiražas sumažėjo iki 2500 egz.

2003-2006 m. „Pasaulio lietuvį“ leido Punsko „Aušros“ leidykla. Žurnalą redagavo Živilė Makauskienė.

Punske 2003-2006 m. leisto "Pasaulio lietuvio" pirmasis numeris. Redagavo Živilė Makūnienė. Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos rinkiniai.

Punske 2003-2006 m. leisto “Pasaulio lietuvio” pirmasis numeris. Redagavo Živilė Makauskienė. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos rinkiniai.

Nuo 2006 m. gruodžio mėn. žurnalas vėl leidžiamas Vilniuje.

Vilniuje nuo 2006 m. leidžiamo "Pasaulio lietuvio" pirmasis numeris. Redagavo Audronė Viktorija Škiudaitė, Kęstas Pikūnas, Deimantė Dokšaitė. Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos rinkiniai.

Vilniuje nuo 2006 m. leidžiamo “Pasaulio lietuvio” pirmasis numeris. Redagavo Audronė Viktorija Škiudaitė (2006, Nr. 12 – 2011, Nr. 3) ir vyr. redaktorius Kęstas Pikūnas (2011, Nr. 4-6). Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos rinkiniai.

 

11059414_1044230705639364_5769101186757196685_o

2011, Nr. 7 – 2016, Nr. 5 “Pasaulio lietuvio” vyr. redaktorė Deimantė Dokšaitė, kalbos redaktorė Sandra Sirvidienė, maketuotojas Darius Markūnas.

 

Nuo 1963 m. „Pasaulio lietuvį“ redagavo:

Stasys Barzdukas, Vytautas Kamantas, Edvardas Karnėnas, Nr. 1 (1963)–Nr. 10 (1964);

Stasys Barzdukas, Nr. 11(12) (1964)–Nr. 36 (1968), Nr. 3(39) (sausis)–Nr. 18(83) (1975); nenurodytas, Nr. 1(37) (1968)–Nr. 2(38), Nr. 19(82) (1976)Nr. 24(87);

Bronius Nainys, Nr. 25(88) (1976)–Nr. 42(106) (1978), 1981, Nr. 1/2(135/136)–1998, Nr. 8/9 (346/347);

Antanas Juodvalkis, Nr. 43/44(107/108) (1978);

Romas Kasparas, Romas Sakadolskis, Nr. 45(109) (1978)–1979, Nr. 11/12(121/122);

Romas Sakadolskis (vyr. red.), 1980, Nr. 1(123)– Nr. 12(134);

Vytautas Kamantas, Regina Kučienė, 1998, Nr. 10/11(348/349);

Arvydas Reneckis, Regina Kučienė, Vytautas Kamantas, 1998, Nr. 12(350);

Arvydas Reneckis, 1999, Nr. 1(351)–Nr. 4(354);

Aušra Veličkaitė, 2000, Nr. 2(364)–Nr. 6/7;

Vytautas Kamantas, Aušra Veličkaitė, 2000, Nr. 8;

Regina Kučienė 2001, Nr. 1–2003, Nr. 7/8;

Živilė Makauskienė 2003, Nr. 9–2006, Nr. 11;

Audronė Viktorija Škiudaitė 2006, Nr. 12–2011, Nr. 3;

Kęstas Pikūnas, vyr. redaktorius, 2011, Nr. 4–6;

Deimantė Dokšaitė, vyr. redaktorė, 2011, Nr. 7–2016, Nr. 5;

Daiva Tamošaitytė, vyr. redaktorė, 2016, Nr. 6

Redakcijos kolegija: Audronė Jonikienė, Virginija Grybaitė, Dalia Henke, Daiva Tamošaitytė,
Vida Bandis, 2016, Nr.7-12

Dalia Staponkutė, vyr. redaktorė, nuo 2017, Nr. 2

Sandra Bernotaitė, vyr. redaktorė, nuo 2018, Nr. 2

Evelina Kislych-Šochienė, vyr.redaktorė, nuo 2018, Nr. 11

Redakcijos kolegija: Virginija Grybaitė (vyr.redaktorė), Vaidas Matulaitis, Audronė Jonikienė, 2020/583 metraštis

Genovaitė Paulikaitė, vyr.redaktorė, 2021/584 metraštis

 

 

Redakcinė kolegija:

Jūratė Budrienė 1999, Nr. 5–2000, Nr. 1;

Vida Brazaitytė 2000, Nr. 9/10–2001, Nr. 1–4

Gražina Kamantienė 2001, Nr. 1–12;

Viktoras Kučas 2001, Nr. 1–2003, Nr. 7/8;

Regina Kučienė 2001, Nr. 1–2003, Nr. 7/8;

Leonas Narbutis 2001, Nr. 1–4;

Edvardas Šulaitis 2001, Nr. 1–2003, Nr. 7/8;

Laima Žliobienė 2001, Nr. 1–12;

Romas Vaštokas 2003, Nr. 9–2006, Nr. 8/9;

Jaras Alkis 2003, Nr. 9–2006, Nr. 8/9;

Gabrielius Žemkalnis 2003, Nr. 9–2006, Nr. 8/9;

Bronius Makauskas, 2003, Nr. 9–2005, Nr. 4;

Liūda Rugienienė 2003, Nr. 9–2006, Nr. 7/8.

 

„Pasaulio lietuvio“ priedas „Švietimo gairės“

Nuo 1968 m. Čikagoje buvo leidžiamas priedas – JAV lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos pusmetinis žurnalas mokyklai ir šeimai „Švietimo gairės“, kurį redagavo Regina Kučienė. Priedą spausdino Punsko „Aušros” leidyklos spaustuvė. Jame bendradarbiavo Viktoras Baltutis, Jonas Kunca, Milda Lenkauskienė.

„The World Lithuanian“ magazine published monthly by the Lithuanian World Community, Inc. Copyright by The Lithuanian World Community, Inc.

srt

Lietuvių fondasGL ir URM logotipas