NEPRIKLAUSOMYBĖS 25-TIS LEMONTE

Būtų sudėtinga suskaičiuoti, kiek įvairiausių Lietuvos Nepriklausomybės minėjimui skirtų renginių vyksta šiuo metu Lietuvoje ir skirtinguose pasaulio kampeliuose, kur tik yra susitelkę daugiau lietuvių. Minėjimai, koncertai, parodos, sporto varžybos, konkursai skiriami pažymėti jau 97-tą kartą švenčiamai Vasario 16-ajai ir Kovo 11-osios 25-mečiui. Tai puiki proga stabtelėti ir įvertinti mūsų nueitą laisvės kelią, pasverti išmoktas pamokas ir apsvarstyti bendrus rytdienos žingsnius bei siekius.

Dainava

Choras “Dainava”. 2015. Jono Kuprio nuotrauka.

Apie mūsų laisvės kainą buvo kalbama ir šių metų vasario 22 d. Lemonte, Pasaulio lietuvių centre vykusiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio minėjime, į kurį Čikagos ir jos apylinkių lietuvius paminėti drauge šią svarbią mūsų valstybės istorijos datą pakvietė LR generalinis konsulatas Čikagoje, JAV Lietuvių Bendruomenė Čikagoje, Lietuvių Fondas, Pasaulio lietuvių centras, Amerikos Lietuvių Taryba ir kitos lietuviškos organizacijos. Minėjime ,,Laisvė nedovanojama, laisvė iškovojama“ dalyvavo garbingas svečias – LR Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, atvykęs į JAV ne tik paminėti Lietuvai svarbią istorinę sukaktį, bet ir su JAV visuomene bei politikais aptarti Rusijos agresijos keliamus iššūkius tarptautiniam stabilumui bei taikai.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos kunigas Algis Baniulis, jam talkino ir pamokslą pasakė diakonas Lukas Laniauskas, giedojo Jūratės Grabliauskienės vadovaujamas misijos choras. Mišioms pasibaigus renginio svečiai buvo pakviesti į Dailės muziejuje vykstančią menininko iš Lietuvos Vidmando Miliūno nuotraukų parodą ,,Laisvės skonis”. Joje pristatoma daugiau kaip 30 spalvotų nuotraukų, kurios atspindi gyvenimą per atkurtos nepriklausomybės Lietuvoje 25 metų laikotarpį. Paroda pasižymi ne tik spalvų ryškumu, bet ir paradoksais, vizijomis, minties gyliu perpintais vaizdais, kviečianti ne tik stebėti, bet ir sustoti, diskutuoti.

Apžiūrėję parodą žmonės rinkosi į Lietuvių Fondo salę, kurioje vos tilpo visi minėjimo dalyviai. Susirinkusieji plojimais sutiko prof. Vytautą Landsbergį su žmona Gražina Ručyte-Landsbergiene. Šaulių sąjungos nariams įnešus Lietuvos ir JAV vėliavas, buvo sugiedoti Lietuvos Respublikos ir JAV valstybiniai himnai. Minėjimą pradėjo JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis ir JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdybos pirmininkė Birutė Kairienė. Invokaciją sukalbėjo kunigas Algis Baniulis, pakvietęs tylos minute pagerbti žuvusiųjų už mūsų laisvę atminimą. Buvo perskaitytas aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas perdavė sveikinimą iš Lietuvos ir pristatė pranešėją – ,,nepaprastą asmenybę, parodžiusią ypatingą drąsą ir įžvalgą svarbiausiu Lietuvai laikotrapiu“ – prof. V. Landsbergį.

Lemontas 2015 002 Kuprys Landsbergis, Polikaitis

Jonas Kuprys, Vytautas Landsbergis, Juozas Polikaitis Lemonte. 2015. Organizatorių nuotrauka.

Savo pranešime ,,Valstybės pažanga – įskaitos ir egzaminai” svečias dalinosi prisiminimais apie mūsų tautos kelią į laisvę, pastebėjęs, kad minėdami mūsų valstybės reikšmingas datas mes negalime pamiršti, jog tuomet buvo sudaryta galimybė įvykti istoriniam proveržiui į tautos laisvę ir pradėti naują, teisingą, orų gyvenimą. Šios galimybės įgyvendinimas, pasak profesoriaus, priklauso nuo mūsų visų. ,,Kas mes ir kam mes esam – tas pats klausimas turi būti svarbus gyvenantiems ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Neišnykti be pėdsako, suvokti ir prisiimti tęstinę atsakomybę už mūsų šalies ateitį – šiems tikslams niekas neturėtų būti abejingas”, – sakė Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras. Prof. V. Landsbergis susirinkusiems kalbėjo apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, dalinosi istorinių įvykių prisiminimais, apžvelgė mūsų valstybės raidą iki šių dienų, ragino nebūti pasyviais stebėtojais, kai Rusijos agresija laužo tarptautinę teisę ir kelia grėsmę ne tik Ukrainos ar Europos, bet ir JAV saugumui. ,,Pasaulis yra naujo išmėginimo akivaizdoje, kol Ukraina ginasi nuo Kremliaus vykdomo karo”,  – sakė pirmas šalies faktinis vadovas atkūrus Nepriklausomybę V. Landsbergis.

Po pranešimo svečiui padėkojo ir atminimo dovanas įteikė JAV LB Tarybos prezidiumo pirmininkas J. Polikaitis bei ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys. Meninėje programoje skambėjo solistės Nidos Grigalavičiūtės ir lietuvių meno ansamblio ,,Dainava”, vadovaujamo Dariaus Polikaičio, atliekami kūriniai, atlikėjams akompanavo koncertmeisterė Lisa Kristina. Renginio pabaigoje susirinkusieji sugiedojo ,,Lietuva brangi”. Minėjimo vedėjai Inesa Makarienė ir Jonas Platakis padėkojo visiems gausiai susirinkusiems, o ypatingai – renginio rėmėjams: Lietuvių Fondui, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybai, Čikagos ir jos apylinkių lietuvių bendruomenėms, Čikagos lietuvių Rotary klubui, Lietuvių dailės muziejui, National Lithuanian American Hall of Fame, Lietuvos Šaulių sąjungai išeivijoje bei kavinei ,,Bravo Bites“, kurios skanumynais buvo vaišinami minėjimo dalyviai ir svečiai. Prie renginio viešinimo prisidėjo informaciniai rėmėjai – laikraščiai ,,Amerikos lietuvis”, ,,Draugas“, ,,Čikagos aidas”.

Lemontas 2015 005

Minėjimo Lemonte dalyviai. 2015. Jono Kuprio nuotrauka.

,,Laisvė nedovanojama, laisvė iškovojama“ – dar kartą pasakėme ir patvirtinome sau bei kitiems, minėdami mūsų valstybės gimtadienį ir kartodami istorijos pamoką, neleidžiančią galvoti, kad laisvės kelias yra lengvas. Tai šiandien patvirtina įvykiai Ukrainoje, liudijantys pasauliui, kad iš Rusijos kylančios grėsmės neturi jokių ribų.

Loreta Timukienė

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą