Nauja JAV LJS pirmininkė neabejoja, kad organizacijos laukia šviesi ateitis

Dalia CIDZIKAITĖ

Praėjusių metų lapkritį prie Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Jaunimo Sąjungos (toliau – JAV LJS) vairo stojo nauja pirmininkė Rima Žiūraitis. Antrosios emigrantų bangos, dar vadinamos dipukais, palikuonė, jauna moteris baigė filosofijos ir politinių mokslų magistro studijas bei gretutines istorijos ir tarptautinių santykių studijas. Nuo mažų dienų dalyvaujanti lietuviškoje veikloje, Rima savo laiką dalija tarp domėjimosi lietuvių kultūra, istorija ir lietuvių tautinių šokių – ji ilgus metus šoka Čikagos lietuvių tautinių šokių grupėje „Spindulys“. Jau keletą metų Rima kuria dokumentinį filmą „Game Changer: Lithuania‘s Nonviolent Revolution“ apie Lietuvos pastangas 1988–1991 metais taikiu būdu iškovoti laisvę. Moteris taip pat yra Čikagoje veikiančio Lietuvių tyrimo ir studijų centro Medijų skyriaus vadovė, priklauso Čikagos lietuvių „Rotary“ klubui. 2017 metais organizacija „Globalios Lietuvos lyderiai“ Rimą nominavo kategorijoje „Žymūs pasaulio lietuviai“.

Nauja JAV LJS pirmininkė Rima Žiūraitis. Rimos Žiūraitis asm. archyvo nuotr.

Rima JAV LJS pradėjo vadovauti organizacijai išgyvenant ne pačius geriausius laikus. Jau kuris laikas ši organizacija, kadaise suvaidinusi ypatingai svarbų vaidmenį jaunų Amerikos lietuvių gyvenime bei svariai prisidėjusi prie Lietuvos laisvės bylos Vakaruose, merdėjo, nesugebėdama motyvuoti lietuvių kilmės amerikiečių aktyviai jungtis prie lietuviškos veiklos. Tačiau reikalai gali greitai pasikeisti. Vos ėmusi vadovauti JAV LJS, Rima šį bei tą jau nuveikė. Tęsdama ilgametę JAV LJS tradiciją ir misiją – aktyviai dalyvauti politikoje ir nebijoti išsakyti nuomonės aktualiausiais šių dienų klausimais, Rima Žiūraitis praėjusių metų gruodžio 13 d. kartu su Latvių jaunimo sąjunga Amerikoje pasirašė dokumentą dėl Rusijos Federacijos veiksmų Ukrainoje, konkrečiai – dėl Kerčio sąsiaurio incidento. O šių metų vasario pradžioje Niujorke įvyko lietuvių jaunimo susipažinimo popietė, kurią suorganizavo vienas iš naujos JAV LJS valdybos narių Justinas Grigaitis ir Niujorke gyvenantis lietuvių jaunimas.

Naująją organizacijos pirmininkę pakalbinau apie JAV LJS, jos dabartį ir ateitį bei iššūkius, su kuriais susiduria lietuvių kilmės jaunimas JAV.

Šių metų vasario 3 d. Niujorke per lietuvių jaunimo susipažinimo popietę vyko ir diskusija „Lietuviško jaunimo veikla JAV: vizija, iššūkiai ir idėjos“. Kokių minčių joje išgirdai? Kurios jų, tavo nuomone, pasirodė vertos dėmesio?

Pagrindinė diskusijos tema buvo jaunimo įtraukimas į lietuvišką veiklą, lietuvių bendruomenę ir kaip tai įgyvendinti. Susitikimo, kuriame dalyvavo apie 70 proc. jaunimo ir tik 30 proc. vyresnio amžiaus žmonių, metu buvo išsakyta mintis apie naujus lietuvių, gyvenančių užsienyje, tikslus, Lietuvai tapus nepriklausoma. Kalbėta, kas motyvuoja lietuvius įsitraukti į lietuviškų bendruomenių veiklą. Mano galva, šios temos šiandien yra vienos iš aktualiausių. Kalbant apie JAV LJS, nors organizacija ir toliau nepamirš savo politinės misijos, ji imasi ir naujo vaidmens – suteikti galimybę jauniems lietuviams kurti tinklus, būti informuotiems ir aktyviems, tuo pat metu stengiantis išsaugoti savo kultūrinę tapatybę.

Lietuvių jaunimo popietė Niujorke, 2019 m. vasaris. Rimos Žiūraitis asm. archyvo nuotr.

Su kokiais iššūkiais šiandien susiduria išeivijoje gimęs ir užaugęs lietuvių kilmės jaunimas?

Mano nuomone, didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria jauni žmonės, yra motyvacijos, kodėl reikėtų dalyvauti savosios bendruomenės veikloje, neturėjimas. Pažįstu daug jaunų žmonių, pasitraukusių iš organizacijų, kurioms jie „paaukojo savo laiką“, arba išgyvenančių tam tikrą kultūrinį nuovargį. Tai labai pavojinga, nes jei taip tęsis ir toliau, ilgainiui nebus kam vadovauti lietuviškoms organizacijoms ir jos neišliks naujoms kartoms.

Kas paskatino tave kandidatuoti į JAV LJS pirmininkus? Ką, tavo nuomone, gali šiai organizacijai duoti?

Jau kuris laikas žinojau apie šią organizaciją. Jutau, kad jai labai praverstų mano patirtis, žinios ir dalyvavimas lietuviškos bendruomenės veikloje. Noriu padėti po visas Jungtines Amerikos Valstijas išsibarsčiusiems JAV LJS skyriams, o lietuvių kilmės jaunimui pasiūlyti vieną, pagrindinę juos buriančią organizaciją. Mūsų organizacija suteikia progą jauniems žmonėms imtis vadovaujančio vaidmens atskiruose jos skyriuose, siūlo būdą kurti tinklus ir megzti pažintis tiek vietoje, tiek visos Amerikos mastu bei aktyviai dalyvauti lietuviškoje veikloje.

Paskutiniais metais JAV LJS išgyveno ne pačius geriausius laikus. Ji, galima sakyti, vegetavo, o iniciatyva buriant jaunimą ir įgyvendinant įvairius sumanymus jau kuris laikas galėjo pasigirti Europos lietuvių jaunimo organizacijos. Kokią sąjungą norėtumei matyti? Kokia tavo vizija?

JAV LJS logotipas

Visų pirma noriu padėkoti buvusiam pirmininkui Linui Šepikui, kuris, padedamas valdybos, tyliai atkūrė organizaciją. Manau, daugeliui aišku, jog vadovauti tokiai organizacijai kaip mūsų, kuri yra išsibarsčiusi po visą plačią šalį, nėra lengva. Europoje geografija yra kur kas kompaktiškesnė, todėl ten jauniems žmonėms yra lengviau lankytis kituose miestuose veikiančiuose skyriuose. Kai JAV LJS susikūrė, jos svarbiausias tikslas buvo protestuoti prieš Lietuvos okupaciją. Man atrodo, kad, šį tikslą pasiekus, JAV LJS susidūrė su rimta misijos neturėjimo problema. Mano tikslas yra suteikti lietuvių kilmės jaunimui galimybę išsaugoti ryšį su savo lietuvišku paveldu, tampant aktyviais savo bendruomenių nariais. Tikiu, kad mano valdyba ir aš pati sugebėsime įsteigti organizacijos skyrius visoje Amerikoje, taip sudarydami galimybę jauniems lietuviams burtis. Neretai jie net nežino apie jiems skirtas iniciatyvas ir galimybes. Mano sukurtoje interneto svetainėje www.javljs.com atsirado atskiras skyrelis, kurį pavadinau „Galimybės“. Jame jauni žmonės ras tokią informaciją, kaip įvairios stažuotės Lietuvoje, stipendijos ir pan. Aš šį skyrių vis papildysiu nauja informacija. Svetainėje taip pat galima rasti JAV veikiančių lietuvių bendruomenių sąrašą, nes ne visi jauni žmonės žino, kad tokia lietuvius vienijanti bendruomenė egzistuoja jų gyvenamoje apylinkėje. Mano vizija – sukurti stiprią lietuvių organizaciją ir bendruomenę, kuri galėtų jauniems lietuviams suteikti žinių, pasiūlyti galimybių, kurios padėtų jiems dar labiau įsitraukti į bendruomeninę veiklą.

Ar esi numačiusi savo veiklos programą? Kokia ji?

Esame užsibrėžę įsteigti JAV LJS skyrius visose didžiausiose JAV Lietuvių Bendruomenės apylinkėse.

Kuriuose JAV miestuose lietuvių kilmės jaunimas aktyviausias?

Šiuo metu patys aktyviausi yra Vašingtono, Bostono ir Los Andželo jaunimo sąjungos skyriai.

Kaip, tavo nuomone, JAV LJS atrodo kitų lietuvių jaunimo organizacijų, veikiančių kitose šalyse, kontekste?

Manau, kad kitos lietuvių jaunimo organizacijos džiaugiasi, kad mes atsigauname ir vėl tampame aktyvūs. Akivaizdu, kad jos aktyvesnės, nes šiandien jos yra gerai įsitvirtinusios. Būtent tai ir mes bandysime įgyvendinti – atkurti savo organizaciją ir būti aktyvesni.

„Facebooke“ pradėjote pristatyti naują JAV LJS valdybą. Ar sunku buvo ją suburti?

Visi valdybos nariai buvo išrinkti lapkričio mėnesį Pasaulio lietuvių centre, Lemonte (Ilinojus), vykusio JAV LJS suvažiavimo metu. Juos išrinko 38 balsavimo teisę turintys organizacijos nariai. Valdyba buvo renkama, remiantis kandidatų prisistatymais ir pagrindimu, kodėl jie tinka vienoms ar kitoms pareigoms valdyboje.

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte (Ilinojus), praėjusių metų lapkritį vykusio JAV LJS suvažiavimo dalyviai. Sandros Ščedrinos nuotr.

Gal galėtumei trumpai pristatyti savo valdybą?

Man džiugu pabrėžti, kad visa nauja valdyba yra ypač motyvuota ir nusiteikusi rimtam darbui. Šalies sostinėje Vašingtone gyvenantis organizacijos vicepirmininkas Jonas Howesas jau anksčiau dalyvavo JAV LJS valdybos veikloje. Jis taip pat yra vienas iš 2020 metais vyksiančios Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės komiteto narių. Iždininko pareigas einantis čikagietis Jokūbas Baranauskas yra aktyvus Ateitininkų federacijos narys, jis taip pat dirba Maironio lituanistinėje mokykloje, šoka lietuvių tautinių šokių grupėje „Grandis“. Sekretorė Maja Chiapetta taip pat yra iš Čikagos. Ji aktyviai dalyvauja lietuvių skautų veikloje. Organizacijoje už rinkodarą atsakingas Kleopas Matas Kvizikevičius mokytojauja Martyno Mažvydo lituanistinėje mokykloje, yra aktyvus Minesotos lietuvių bendruomenėje. Monika Ringytė, JAV LJS atsakinga už socialinius ir kultūros reikalus, dalyvauja organizacijos „Lithuanian City of Chicago Club“ ir skautų veikloje. Narystės reikalais organizacijoje besirūpinantis Lukas Smidtas yra skautas, aktyviai dalyvauja JAV LB programoje „Lietuvių išeivijos studentų stažuotės“ (LISS). Justinas Grigatis, sutikęs kuruoti švietimą, yra Niujorko Lietuvių Bendruomenės narys. Ir galiausiai Linas Šepikas, organizacijoje einantis de facto pirmininko pareigas, yra buvęs JAV LJS valdybos pirmininkas.

Praeityje JAV LJS buvo ypač aktyvi politinėje sferoje. Atrodo, jog tu nori tęsti šią sąjungos misiją. Praėjusių metų gruodžio 13 d. tu JAV LJS vardu kartu su JAV latvių jaunimo sąjunga pasirašei dokumentą dėl Rusijos Federacijos veiksmų Ukrainoje, konkrečiai – dėl Kerčio sąsiaurio incidento. Kaip vertini šiandieninio jaunimo politinį aktyvumą, tiesa, daugelio jaunų žmonių atveju atvirkščiai – politinį pasyvumą?

Esu pasiryžusi ir toliau tęsti mūsų organizacijos politinę misiją. Šiandien mes ir vėl matome Rusijos grėsmę. Manau, kad žodis „pasyvumas“ yra pernelyg švelnus, nusakant šių dienų jaunimo politinį įsitraukimą. Mano galva, jis beveik prilygsta politinei apatijai. Šiandien vyrauja požiūris, kad Lietuva yra laisva, todėl dėl nieko daugiau kovoti nereikia. Tačiau Ronaldas Reaganas yra pasakęs: „Laisvė nuo išnykimo niekada nėra toliau negu viena karta. Mes neperduodame jos savo vaikams per kraują. Už ją reikia kovoti, ją reikia ginti ir perduoti kitiems, kad jie darytų tą patį.“ Tačiau mes vien tuo neapsiribosime. Mes stiprinsime savo politinį aktyvumą, palaikydami sąjungas ir ryšius, kuriuos Lietuva, būdama nepriklausoma, užmezgė ar tebemezga su kitomis tautomis ir organizacijomis.

Kokią matai JAV LJS ateitį?

Manau, kad mūsų organizacijos laukia šviesi ateitis. Džiaugiuosi, kad pavyko į valdybą suburti atsidavusius ir aktyvius narius, kurie yra pasirengę vesti JAV LJS į priekį. Žinoma, užtruks, kol sustiprėsime ir išaugsime, tačiau jau šiandien viena iš svarbiausių mūsų užduočių yra plėstis ir užmegzti ryšį su kuo daugiau lietuviškų bendruomenių. Sunkiai dirbant viskas įmanoma. Mūsų organizacija gyvuos tol, kol išliksime atsidavę savo misijai – burti lietuvišką jaunimą.

pasauliolietuvis.lt

„Pasaulio lietuviai ir Lietuva“ 

Mielai pasidalysime svetainėje skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

srtrf

 

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai