JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos suvažiavime gvildentos išlikimo temos

Janina Sučylienė

Birželio 1 d., šeštadienį, Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, vyko JAV Lietuvių Bendruomenės (toliau LB) Vidurio Vakarų Apygardos (toliau VVA),  kurią sudaro dešimt apylinkių,  metinis suvažiavimas. Tradiciniame VVA renginyje dalyvavo 8 pirmininkai ir per 40 bendruomenių narių. Į LB suvažiavimą atvyko Lietuvos konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ekonomikos komisijos pirmininkė Angelė Kavak ir JAV LB Tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis.

JAV LB VV apygardos valdyba ir apylinkių pirmininkai

JAV LB VV apygardos valdyba ir apylinkių pirmininkai

Iškilmingas, prasmingas, darnus ir sklandus – taip trumpai galima pristatyti JAV LB VVA pirmininkės Birutės Kairiėnės organizuotą ir pravestą lietuvių bendruomenės renginį.

Lietuva turi būti girdima ir matoma

Suvažiavimas prasidėjo T. Daukanto jūros šaulių kuopos vyrų iškilmingu vėliavų įnešimu, Amerikos ir Lietuvos himnų giedojimu, kunigo SJ Algio Baniulio invokacija ir amžinybėn išėjusių LB narių pagerbimu.

Suvaziavima pradejome JAV ir Lietuvos himnų giedojimu

Dalyviai sugiedojo JAV ir Lietuvos himnus

T. Daukanto Juros Sauliai garbes priesaikoje

T. Daukanto jūros šauliai garbės sargyboje

 

 

 

 

 

 

 

Pasveikinusi visus susirinkusiuosius, LB VVA pirmininkė Birutė Kairienė pristatė JAV LB apylinkių pirmininkus, JAV LB XXI Tarybos narius ir suvažiavimo svečius. Buvo patvirtinta renginio darbotvarkė.

Sveikinimo žodį tarė konsulas Marijus Gudynas.  Pasveikinęs ir pasidžiaugęs tautiečiu susitelkimu lietuvybės išsaugojimui, lietuviškų tradicijų ir papročių puoselėjimu, svečias priminė, kad Čikagoje, Lietuvos LR konsulate, jau paskirtas asmuo, atsakingas už ekonomikos klausimus. Taip pat pasidžiaugė, kad vis didesnis dėmesys skiriamas viešiesiems ryšiams – paviešinimui to, kas vyksta, kas daroma tiek čia, tiek tėvynėje, kad Lietuva būtų girdima ir matoma užsienyje, šiuo atveju JAV.

LR konsulas Čikagoje Marijus Gudynas

LR konsulas Čikagoje Marijus Gudynas

Tolesnėje kalboje konsulas didelį dėmesį skyrė šių metų spalio 9 d. Lietuvoje vyksiantiems LR Seimo rinkimams. Apžvelgęs politinę situaciją Lietuvoje, jis priminė, kad visi JAV gyvenantys ir norintys balsuoti lietuviai privalo iki rugsėjo 14 d. registruotis elektroninėje rinkėjų registracijos sistemoje adresu: https://www.rinkėjopuslapis.lt. Neturintys galimybės balsuoti internetu tai gali padaryti paštu. Dėl informacijos reikia kreiptis į konsulatą tel. 212 387 0382 arba el. paštu kons.cikaga@urm.lt.

Lietuvą atstovaukime kur esame

JAV LB XXI tarybos prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis į suvažiavimą atvyko su dovanomis – atvežė Lietuvių Bendruomenės įstatus, paruoštus remiantis Lietuvių Chartos nuostatais, juos mielai pasidalijo apylinkių pirmininkai. Savo kalboje garbus svečias apžvelgė LB viziją ir ateities uždavinius. Jis pabrėžė, kad nesvarbu, kur gyvename, esame tos pačios tautos vaikai ir turime atstovauti Lietuvai ten, kur esame. „O tiems, kurie jau praradę Lietuvą savo širdyse, turime padėti ją susigrąžinti. Pačią Lietuvą turime priimti tokią, kokia ji yra. Kartais vienas žmogus gali labai daug, o kitas gal tik dalele prisidės, bet svarbiausia nelikti abejingiems. Lietuvių bendruomenės atstovauja Lietuvai išeivijoje, mes turime padėti vieni kitiems; darniai bendradarbiaujant organizacijoms tarpusavyje bei su LR konsulatu“, – savo pamąstymais dalijosi didžiąją gyvenimo dalį lietuvybės išsaugojimui ir puoselėjimui paskyręs aktyvus, veiklus, kūrybingas ir nenuilstantis tikras lietuvis – Juozas Polikaitis. Ir čia pat kartu su konsulu M. Gudynu susirinkusiesiems pasiūlė priimti kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę prieš atominės elektrinės Baltarusijoje, už 50 km. nuo Vilniaus, statybą bei joje pagamintos elektros energijos transportavimą per Lietuvos teritoriją.

Pagalba Lietuvai visose srityse

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės tikslus ir pagrindines nuostatas ekonomikos klausimais apžvelgė PLB Ekonomikos komisijos pirmininkė, tiek Amerikoje, tiek Lietuvoje gerai žinoma verslininkė Angelė Kavak. Prelegentė pažymėjo, kad ekonomikos gerinimas Lietuvoje – mūsų visų reikalas, o Lietuvos Vyriausybės institucijos jau seniai išeiviją ragina savo bendruomenėse steigti ekonomikos tarybas. „Praėjusią vasarą Vilniuje vykusioje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo sesijoje tokią tarybą pasiūlė įkurti PLB Seimo nariai dr. Jonas Prunskis ir Kęstutis Eidukonis, – sakė Angelė Kavak. – Jei norime būti visaverčiai Lietuvos piliečiai, turime Lietuvai padėti visose jos veiklos srityse, įskaitant ir ekonomiką. Tam reikalui turime telktis prie vyresnio amžiaus išeivijoje gyvenančių lietuvių, kurie yra sukaupę nemažai patirties. Išeivija gali padėti užmegzti ryšius su įvairiose šalyse veikiančiomis organizacijomis, pagerinti įmonių rinkodaros, prekių pristatymo kokybę.“ Baigdama kalbą viešnia perskaitė PLB pirmininkės iš Hamburgo Dalios Henke sveikinimą, skirtą JAV LB Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimo dalyviams.

Susibūrė jauna Čikagos apylinkė

Pagrindiniame pranešime LB VV apygardos pirmininkė Birutė Kairienė apžvelgė organizacijos pastarųjų metų veiklą ir aptarė ateities planus, pasidžiaugė apylinkėse ruošiamų renginių gausa bei jų įvairove. Pasak pirmininkės, ypač išradingai buvo paminėta Lietuvos nepriklausomybės šventė. „Norėdami sustiprinti ryšius tarp apygardos ir apylinkių, priėmėme nutarimą glaudžiau bendradarbiauti su apylinkėmis, dažniau lankytis renginiuose, vieni kitiems padėti. Savo ruožtu mes, kiekvienas apygardos valdybos narys, įsipareigojome kuruoti pasirinktą apylinkę“, – sakė pranešėja. Suvažiavimo pirmininkė kalbėjo apie svarbiausius uždavinius, kuriuos įgyvendinus sustiprėtų Lietuvių Bendruomenės organizacija. Tai – naujų narių sudominimas ir pritraukimas į Lietuvių Bendruomenę.

2016 m. susikūrusi Čikagos lietuviu apylinke

2016 m. susikūrusi Čikagos lietuvių apylinkė

Pasak B. Kairienės, ledai jau pajudėjo: „Džiaugiamės naujai susikūrusia Vestos Valuckaitės vadovaujama Čikagos lietuvių apylinke. Tai jaunesnės kartos bendraminčių grupė, į kurią susibūrė daugiausia lituanistinių mokyklų mokytojos, jaunos mamos ir visi, kurie nori savo darbu ir idėjomis tęsti tautiškumo išlikimo tradicijas svetur. „Čikagos lietuvių startas – pagalba organizuojant V. Noreikos koncertą“. Pirmininkė suvažiavimo delegatus pakvietė naują komandą paremti, padėti patarimais, pasidalyti patirtimi ir pridūrė, kad pradžia visada nelengva: „Tad jūsų geras žodis paskatins jaunimo entuziazmą ir nukreips sėkmingam darbui. Mes visi puikiai suprantame, jog LB labai reikia naujų jėgų, minčių ir idėjų, kad išeivijos lietuvių organizacija taptų vis patrauklesnė visuomenei. Juk tokios galingos ir taip plačiai paplitusios beveik po visas Amerikos Valstijas bei daugelį pasaulio šalių organizacijos kaip Pasaulio Lietuvių Bendruomenė turbūt neturi nė viena kita etninė grupė“.

Kairienė apeliavo į tautiečių pilietinę pareigą ir atsakomybę, ragindama aktyviai dalyvauti Lietuvos Seimo ir Amerikos prezidento rinkimuose. „Mes kiekvienas privalome išreikšti savo valią ir atlikti pilietinę pareigą, – pabrėžė pranešėja. – Balsuodami turėtume atsižvelgti į tai, kuris kandidatas į JAV prezidentus būtų palankesnis ir naudingesnis Lietuvai bei Europai tiek saugumo atžvilgiu, tiek ekonomiškai“.

Pirmininkė pranešimą baigė ateities planų apžvalga išskirdama 5 pagrindinius punktus. Padėkojo už nuoširdų bendruomenininkų darbą, gražias idėjas bei entuziazmą ir pakvietė visus, neabejingus lietuvybei, burtis į Lietuvių Bendruomenę.

Suvažiavimo dalyviai ir svečiai

Suvažiavimo dalyviai ir svečiai

 Dirbti kartu vardan Lietuvos

Suvažiavime kalbėjo JAV LB Vidurio Vakarų apygardos tarybos nariai ir apylinkių pirmininkai bei garbės svečiai. Visi prelegentai papasakojo apie savo didesnių ar mažesnių, ką tik susibūrusių ar jau nykstančių apylinkių veiklą, organizuojamus renginius, bendradarbiavimą su lietuviškomis mokyklomis, bažnyčiomis; apie tai, kas pavyko ir ką reikėtų tobulinti, keisti ar kitaip organizuoti.

Birutė Vilutienė, Rytų Čikagos (East Chicago) pirmininkė, dalijosi patirtimi, kaip reikėtų bendradarbiauti su JAV valstijų senatoriais ir gubernatoriais, perduodant informaciją apie bendruomenėje keliamus aktualius klausimus Lietuvos saugumui, supažindinti su Vasario 16-ajai skirtų renginių metu priimtomis rezoliucijomis. Vesta Valuckaitė pristatė naują Čikagos lietuvių apylinkę. Ji prašė nesiskaldyti į naujuosius ar vyresniuosius bendruomenininkus, o didelę patirtį turinčius pirmininkus padėti vieni kitiems ir dirbti kartu vardan Lietuvos. Violeta Valaitytė – Lemonto, pačios didžiausios apylinkės, jungiančios per tūkstantį narių, pirmininkė pasidžiaugė renginių gausa ir pasiskundė mažėjančiu narių skaičiumi. Pasak pirmininkės, LB renginiuose daugiausia dalyvauja vyresniosios kartos atstovai, o jaunimas lieka nuošalyje. Ilgametė pirmininkė apgailestavo, kad susikūrus naujai apylinkei „LB dar labiau suskils į grupes, atsiskirs jaunimas“. Jai pritarė ir Market Parko (Marquette Park) apylinkės pirmininkė Aušrelė Sakalaitė. Naujais planais ir idėjomis dalijosi jauna, naujai išrinkta Minnesotos apylinkės LB pirmininkė Živilė Norvilaitė-Peterson. Ji pasidžiaugė darniu bendradarbiavimu su lituanistinės mokyklos bendruomene, padėkojo prieš ją dirbusiai pirmininkei Violetai Dulevičius, kuri prikėlė ir atgaivino merdėjančią lietuvišką veiklą Minesotos apylinkėje.

Misūrio – Sent Luiso pirmininkė Danute Žabaitė-Laski papasakojo apie apylinkėje vykstančius gražius renginius. Su kokiu nuoširdumu ir meile juos rengia lietuvių išeivių vaikai ir kaip jiems brangi tėvų žemė, tik beveik visi renginiai ten vyksta anglų kalba.

Tolerancijos ir pakantumo

Didelę lietuviškos veiklos patirtį turintis Kazys Laukaitis prisiminė, kaip jis savo laiku kūrė LB apylinkę Lemonte.

Renginyje dalyvavęs Šaulių kuopos atstovas Petras Valius ir LB garbės pirmininkė iš Braiton Parko (Brighton Park) Salomėja Daulienė pasveikino naujai susikūrusią Čikagos lietuvių apylinkę ir priminė, kaip panašios diskusijos buvo kilusios dėl Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pavadinimo. Pozityvia mintimi, kad „visa, kas nauja, dažniausiai ne taip greitai prigyja, tiesiog reikia laiko ir žmonių tolerancijos bei pakantumo“, savo pasisakymą baigė p. Salomėja. B. Kairienė dar kartą pasidžiaugė jaunų žmonių iniciatyva ir vylėsi sulaukti naujų idėjų, pasiūlymų. „Jauni žmonės nori veikti pagal save, savo sumanymą, viziją. Gražu, kad jūs esate čia, su mumis. Džiaugiuosi jūsų ryžtu. Veikite ir sutraukite tūkstančius žmonių, o mes jums padėsime, palaikysime“, – optimistine gaida diskusiją baigė suvažiavimo pirmininkė. Ji padėkojo visiems bendruomenininkams ir suvažiavimo dalyviams už jų nuoširdų darbą, už aukas, už sugaištą laiką ir energiją, skirtą lietuvybės išlaikymui užsienyje. Labiausiai nusipelniusiems bendruomenininkams apylinkių pirmininkų sprendimu buvo įteikti JAV LB VV apygardos padėkos raštai, o pirmininkai pasveikinti gėlių puokštėmis.

Priimtos ir patvirtintos rezoliucijos

Baigiantis JAV LB VV Apygardos suvažiavimui, buvo priimtos ir patvirtintos rezoliucijos;

  1. Skirti visas bendruomenės jėgas ir įvairiais būdais skatinti lietuvių, gyvenančių užsienyje, balsavimo aktyvumą Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose 2016 m. spalio 9 d.
  2. Skirti visas bendruomenės jėgas ir įvairiais būdais skatinti lietuvių, gyvenančių Amerikoje, dalyvavimą JAV Prezidento rinkimuose.
  3. Siūlome Lietuvos Respublikos Vyriausybei imtis griežtų priemonių prieš nesaugios atominės elektrinės statybą Baltarusijoje ir uždrausti elektros energijos transportavimą per Lietuvos teritoriją.
Suvaziavimo-dalyviai-susidomeja-apziurinejo-Lietuviu-Dailes-muziejaus-eksponatus.

Suvažiavimo dalyviai susidomėję apžiūrinėjo Lietuviu dailes muziejaus eksponatus

Po oficialiosios dalies suvažiavimo dalyviai aplankė PLC įsikūrusį Lietuvių dailės muziejų ir galeriją „Siela“. Svečius šiltai, su vaišėmis ir paruošta programa, pasitiko muziejaus šeimininkė Asta Zimkus. Ji LB narius vedžiojo po savo valdas, rodė ekspozicijas ir pasakojo apie muziejaus ir galerijos kultūrinę veiklą bei ateities planus.

JAV LB suvažiavimas baigėsi vėliavų išnešimu ir giesme „Lietuva brangi“. Reginio dalyviai buvo pakviesti pietų į „Bočių menę“.

Straipsnio autorės Janinos Sučylienės nuotraukos

 

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą