KONEKTIKUTE JUOS JUNGIA MEILĖ TAUTINIAM ŠOKIUI IR DAINAI

Visi išsiilgę turiningų pramogų, šeštadienį, 2015 m. birželio 13 dieną, rinkosi Connecticuto sostinėje Hartforde, kultūrinio gyvenimo centre, Šv. Trejybės  bažnyčios salėje.  Lietuvių liaudies šokių grupė „Berželis“ visus sukvietė į savo metinį koncertą. Tautinių šokių grupei vadovauja Asta Nenortienė.

Programą papildė naujai susikūręs choras „Konektikuto balsai“, kuriam vadovauja chorvedė ir pedagogė, dainininkė – Rūta Marija Pakštaitė-Cole. Vakaro programą vedė Laima Reiss. Buvo smagu matyti pilnutėlę salę, į kurią susirinko daugiau nei 180 žiūrovų.berzelis 2015 003

Išeivijos lietuvius Connecticut valstijoje, jau 43-jus metus tautinių šokių kolektyvas „Berželis“ nenustoja linksminti savo šokiais. Žinodami, kaip svarbu išlaikyti mūsų istoriją, minint Lietuvoje Gedulo ir vilties dieną, visi susirinkusieji tylos minute pagerbė skaudžius įvykius, Sibiro tremtyje žmonių patirtas kančias, ištremtus, įkalintus ir nužudytus tautos šviesuolius.  Nežiūrint, kokie sunkumai slėgė lietuvių pečius, jie visada atrasdavo laiko dainai ir šokiui.  Visais laikais tai palaikydavo, nuramindavo, pakeldavo jų dvasią, suteikdavo naujos vilties. Todėl ir ši diena yra ne tik Gedulo, bet ir Vilties diena… Vilties, jog tokia istorija daugiau nepasikartos ir įrodymas, kad lietuvių dvasia nepalaužiama. Koncerto žiūrovai bei dalyviai galėjo džiaugtis, kad šis skausmas jau praeityje.

Tautinių šokių kolektyvas „Berželis“ žiūrovus linksmino lietuvių liaudies šokiais: „Gyvataras“, „Subatėlė“, žemaičių šokiu „Pakeltkojis“, lietuvių tautiniu šokiu „Malūnas“ ir kitais. Šį kolektyvą subūrė pirmoji įkūrėja – vadovė Dalia Dzikienė  1972 metų rudenį.  Dešimties, dvylikos  metų mokinius, kurie lankė lietuvišką šeštadieninę mokyklą, pradėjusi mokyti lietuvių liaudies šokių. Tokia ir buvo tautinių šokių grupės „Berželis” pradžia. Per visus tuos metus virš 200 jaunų žmonių buvo supažindinti su lietuvišku šokiu, per 150 šokių išmokta ir atlikta. „Berželio” grupės nariai suruošė daugiau nei 300 koncertų. Amerikoje aplankytos visos kaimyninės valstijos, koncertuota Kanadoje ir Lietuvoje. Kiekvienais metais daug džiaugsmo šokėjų pasirodymai suteikia ir Connecticut apygardos žmonėms.

Šiuo metu, jau septynerius metus „Berželiui” vadovauja Asta Nenortienė, choreografijos mokslus baigusi Klaipėdos universitete. Ji tai pačiai buvusi „Berželio” šokėja ir mokytoja, labai gražiai dirbanti su šokėjais – tiek vyresniais, tiek jaunimu. Šiandien ji turi puikius pagalbininkus – mokytojus: Liną Marūnaitę ir Edį Nenortą.  Vadovė savo kalboje dėkodama visiems pristatė, jog šokių grupėje „Berželis” šoka įvairaus amžiaus šokėjai: mamos, dukros, tėčiai ir sūnai, jaunimo draugaujančios poros, pajuokavo, kad ateityje bus laukiami seneliai su anūkais. Čia jau galima sutikti šokėjus, šokusius Los Angeles, Chicago, New York tautinių šokių grupėse. Visus juos jungia meilė tautiniam šokiui.

Šių metų koncerte dainavo svečiai, pirmą kartą,  naujas ir vienintelis Connecticut valstijoje lietuvių choras „Konektikuto balsai“.  Iš įvairių vietovių žmonės susibūrė į chorą specialiai paskatinti sudalyvauti  dešimtojoje Šiaurės Amerikos dainų šventėje „Padainuosim dainų dainelę“,  liepos mėnesį Čikagoje.  Savo nuoširdžiu dainavimu sužavėję salėje susirinkusius ir sulaukę nesibaigiančių plojimų bei pripažinimo, leido šokėjėliams atsipūsti.  Vakaro metu skambėjo dainos iš būsimos dainų šventės repertuaro.

berzelis 2015 004

Svarbu pažymėti lietuviškame išeivijos gyvenime, jog šiame mažame vos dešimties narių chore dalyvauja trys  JAV LB Krašto Valdybos  nariai:  pirmininkė Sigita Šimkuvienė-Rosen, Rūta Marija Pakštaitė-Cole ir dr. Elona Vaišnienė. Šokėjų kolektyvo vadovė Asta, sveikindama choristus bei vadovę Rūtą, įteikė piniginę dovanėlę, linkėdama kuo geriausių įspūdžių ir sėkmės dainų šventėje.

Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė žiūrovams pristatė viešnią, Pietryčių apygardos valdybos pirmininkę iš Vašingtono – Neriją Orentas. Ji taip pat yra šokusi šiame „Berželio“ kolektyve, o dabar pristatė, kad pati su vyru bei organizaciniu komitetu ruošia Baltimorėje 2016 metais XV Lietuvių tautinių šokių šventę.

„Berželio“  šokėjai mielai buvo pakviesti dalyvauti su programa, o visi mylintys šokį, prisijungti į žiūrovų gretas, paremiant šventės idėją.  Lietuviškas šokis ir daina lietuvius vienijo ir būrė draugėn šimtmečiais. Susirinkusieji žiūrovai negailėjo plojimų atlikėjams ir šiltai išlydėjo „Konektikuto balsų“ chorą į Čikagą.  Po koncerto visi vaišinosi labai skaniu kugeliu ir kitomis vaišėmis, smagiai pasišoko, dalyvavo vykusioje loterijoje.

Kolektyvų vadovės: Asta Nenortienė ir Rūta Pakštaitė-Cole taria AČIŪ visiems atvykusiems ir parėmusiems „Berželį” bei „Konektikuto balsus“.

Irena Nakienė-Valys, JAV LB Rytinės CT apylinkė

Organizatorių nuotraukos

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai

Parašykite atsiliepimą