Išeivijos lietuviai liūdi netekę nusipelniusio bendruomenės nario dr. Antano Razmos

Kovo 26 d., sekmadienį, eidamas 95-uosius metus, mirė Lietuvių Fondo įkūrėjas, žymus JAV lietuvių veikėjas, gydytojas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino kavalierius Antanas Razma. Mirė žmogus skvarbiu, žvilgsniu stebėjęs ir savo sumanymais bei įžvalgomis numatęs Lietuvių Fondo ateitį, nuoširdžiai rūpinęsis Fondo raida, iki pat mirties aukštai iškėlęs, ištikimai nešęs Lietuvių Fondo liepsną. Dr. Antano Razmos mirtis – didelė netektis visiems LF nariams ir JAV lietuviams. Jo nuopelnai neįkainojami.

A. Razma gimė 1922 m. birželio 20 d. Visvainiuose, Kretingos apskrityje. Baigė Plungės gimnaziją. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1952 m. baigęs Tübingen universitetą, atvyko į JAV. Stažavosi Reivensvudo (Ravenswood) ligoninėje Čikagoje. 1954 m. įgijęs šeimos medicinos praktikos teises Ilinojaus valstijoje, vertėsi privačia praktika Vilmingtone (Wilmington). Buvo Šv. Juozapo medicinos centro gydytojų kolektyvo prezidentas. 1992 m. išėjo į pensiją.
A. Razma buvo puikus gydytojas, tačiau išeivijos lietuviams jis labiausiai yra ir liks žinomas kaip Lietuvių Fondo įkūrėjas, aktyvus šios organizacijos narys ir veikėjas. 1960 m. dienraštyje „Draugas“ paskelbęs straipsnį, kuriame JAV lietuvių kultūros reikalams pasiūlė sukaupti milijono dolerių fondą, jis ėmėsi vadovauti Fondo iniciatorių grupei. Jauno gydytojo konkreti bei praktiška idėja, jo entuziazmas susilaukė pritarimo, o 1962 m. vasario 10 d. buvo išrinkta laikinoji Lietuvių Fondo taryba (direktoriai), kurios pirmuoju pirmininku tapo dr. Antanas Razma. Šios pareigos jam buvo patikėtos ne kartą (1962–1965, 1979–1981, 2001–2004), ne kartą jis buvo ir LF valdybos pirmininku (1966–1970, 1974–1978, 1984–1986). 1988–2001 m. dr. A. Razma ėjo LF Pelno skirstymo komisijos pirmininko, vėliau – Patikėtinių tarybos pirmininko pareigas.

2005 m. sausio mėnesį LF direktorių taryba, įvertinusi LF steigėjo ir ilgamečio tarybų bei valdybų pirmininko dr. Antano Razmos nuopelnus, sėkmingai organizuojant, auginant ir vadovaujant LF, vienbalsiai išrinko dr. A. Razmą Lietuvių Fondo tarybos garbės pirmininku su teise iki gyvos galvos dalyvauti visuose LF tarybos, valdybos ir jų komitetų ar komisijų posėdžiuose.

2014 m. spalio 12 d. Lietuvių Fondui už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių kultūros propagavimą buvo įteiktas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas ,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė”. Apdovanojimą įteikė LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, o jį priėmė LF tarybos garbės pirmininkas Antanas Razma.

Negalima pamiršti ir kitų A. Razmos darbų. Jis aktyviai reiškėsi Lietuvių bendruomenės veikloje kaip ilgametis tarybos narys (1961–1997), tarybos prezidiumo vicepirmininkas, kontrolės komisijos pirmininkas, JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pirmininkas (1988–1991), Garbės teismo pirmininkas (1992), II pasaulio lietuvių dienų rengimo komiteto pirmininkas (1983). 1975 m. Ilinojaus valstijos Amerikos lietuvių respublikonų lyga jam suteikė Metų žmogaus titulą.

Antanas Razma taip pat priklausė įvairioms JAV medikų organizacijoms, Lietuvių fronto bičiuliams ir ateitininkams, įvairių organizacijų ir lėšų telkimo komitetų vadovybėms. Savo entuziazmu, darbais, užmojais Antanas Razma tapo pavyzdžiu visiems jį pažinojusiems.

Atsisveikinimas su dr. Antanu Razma vyks penktadienį, kovo 31 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St., Lemont, IL 60439) nuo 4 val. po pietų iki 8 val. vakaro. Oficialus atsisveikinimas – 6 val. vakaro. Laidotuvių Mišios misijoje vyks šeštadienį, balandžio 1 d. 10 val. ryto vietos laiku.

Lietuvių Fondo informacija

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai