XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas ir III Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas Argentinoje

2017 m. sausio 25–29 d. įvyko vienas svarbiausių įvykių Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėse – XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas. Į jį susirinko daugiau nei 80 jaunuolių iš Argentinos, Urugvajaus, Brazilijos, JAV ir Lietuvos.

Tuo pat metu, 28 ir 29 d., vyko ir III Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas. Jo metu jaunimas ir bendruomenių atstovai turėjo progą stiprinti tarpusavio ryšius, susipažinti su bendruomenių struktūra, Lietuvos istorija ir dabartine situacija.

Suvažiavimai yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos projektas, kuris tampa kasmetine tradicija Pietų Amerikoje.

XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas prasidėjo sausio 25 d. Buenos Airių provincijos Parlamento kultūros salėje su Parlamento atstovais, Beriso (Berisso) miesto savivaldybės meru dr. Jorge Nedela, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatu užsienyje gyvenančių lietuvių sielovadai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininku prelatu Edmundu Putrimu, Beriso miesto savivaldybės užsienio bendruomenių departamento koordinatoriumi Juan Ignacio Fourment Kalveliu, Argentinos Lietuvių Bendruomenės (ALB ALOST) valdybos vicepirmininku Jorge Brazaičiu, LR generaliniu konsulu Buenos Airėse dr. Sergio Nunesu, Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (ALJS) valdybos pirmininke Evelin Melnesiuk Gabriunas ir visais draugijos atstovais.

Suvažiavimo dalyviai Parlamente

Ceremonijos metu visi atstovai tarė sveikinimo žodį suvažiavimo dalyviams. Beriso miesto savivaldybės meras dr. Jorge Nedela įteikė prelatui Edmundui Putrimui ir Evelin Melnesiuk Gabriunas dekretą, kuriame kaip municipalinį paveldą pripažino „XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą“, vykusį 2017 metų sausio 25–29 dienomis Buenos Airėse, Beriso, Aveljanedos (Avellaneda) ir Lanuso (Lanus Oeste) miestuose.

Dekrete rašoma, kad Beriso miesto savivaldybei ir aktyviai dalyvaujančiam, suvažiavimą organizuojančiam jaunimui yra didelė garbė priimti, pripažinti, stiprinti ryšį su visais užsienio ansambliais, lankančiais mūsų miestą, kuris oficialiai paskelbtas Buenos Airių provincijos Imigrantų provincijos sostine. Taip pat paminėta, kad Beriso miesto savivaldybės tikslas – išlaikyti ir stiprinti kultūrinius, politinius bei ekonominius santykius su užsienio bendruomenėmis, kurios gyvuoja Beriso mieste. Ceremonijos pabaigoje šoko pora iš lietuvių draugijos „Nemunas“.

Po ceremonijos visų laukė vakarienė Lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijos „Mindaugas“ patalpose Beriso mieste, kur prasidėjo suvažiavimas, ir Susipažinimo vakaras. Jaunimas susiskirstė pagal Lietuvos miestus į grupes, su kuriomis dalyvavo žaidynėse ir darbo grupių užsiėmimuose.

Kitą dieną – pusryčiai Lietuvių kultūros ir savišalpos draugijoje „Nemunas“ Beriso mieste. Po to visa delegacija persikėlė į Alfredo Dulke vasarvietę Los Talas regione, Beriso apskrityje. (Alfredo Dulke yra buvęs „Nemuno“ draugijos pirmininkas, „Nemuno“ šokių kolektyvo įkūrėjas ir vadovas, šuo metu – valdybos narys).

Stovykloje vyko daug renginių ir lietuviškų žaidimų, kuriuos vedė profesorius Darius Subačius, buvęs Vasario 16–osios gimnazijos (Vokietija) profesorius, šiuo metu dirbantis Vilniaus specialiojoje mokykloje „Viltis“ (tai mokykla, skirta vaikams su negalia) ir SOS vaikų kaime socialiniu darbuotoju.

Vakare vyko diskusijos. Jas inicijavo ir moderavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas ir PLB valdybos sielovados reikalų komisijos pirmininkas prelatas Edmundas Putrimas. Viena tema buvo apie krikščionišką drąsą, tai, ko trūksta mums tobulinant savo krikščionišką gyvenimą. Vakare aplankyti delegacijos ir pabendrauti su suvažiavimo atstovais atvyko Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Vytautas Pinkus, Lietuvos generalinė konsulė Brazilijoje Laura Guobužaitė, Beriso miesto savivaldybės meras dr. Jorge Nedela. Penktadienį vyko diskusijos apie renginio ateitį, buvo analizuojama, kodėl jaunimas nori toliau dalyvauti ir organizuoti suvažiavimus ir ką jiems reiškia lietuvybė.

Vakare vyko labai laukiamas, jau tradiciniu tapęs renginys – Talentų vakaras, kuriame visos anksčiau pagal Lietuvos miestus pasiskirsčiusios grupės turėjo suvaidinti istoriją pagal miestų herbus.

28 d. visa suvažiavimo veikla parsikėlė į sostinę. Buenos Airėse, Villa Lugano esančiame „Argentinos Lietuvių Centre“ buvo surengta Studijų diena. Pirmiausia sveikinimo žodį tarė Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybos pirmininkė Evelin Melnesiuk Gabriunas, o po jos pasisakė Užsienio lietuvių departamento direktorius Vytautas Pinkus ir prelatas Edmundas Putrimas, kuris papasakojo, kaip prieš 20 metų susiformavo suvažiavimo tradicija, bei pabrėžė šio renginio svarbą.

Vėliau vykusiuose kraštų lietuvių bendruomenių pranešimuose kiekvienas bendruomenės atstovas turėjo pristatyti savo veiklą ir ateities veiklos planus bei planuojamus renginius. Ypatingas dėmesys buvo skirtas 2018 metais vyksiančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui.

Pranešimus skaitė Argentinos Lietuvių Bendruomenės (ALB ALOST) valdybos vicepirmininkas Ing. Jorge Brazaitis, Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (ALJS) valdybos pirmininkė Evelin Melnesiuk Gabriunas, Brazilijos Lietuvių Bendruomenės (BLB) atstovas prof. Marcos Lipas, Brazilijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (BLJS) valdybos pirmininkė Laima Zizas, Urugvajaus lietuvių bendruomenės (ULB) valdybos pirmininkė Veronica Kavaliauskas ir Urugvajaus Lietuvių Jaunimo Sąjungos (ULJS) valdybos atstovė Denise Jost, kuri pakvietė visus dalyvauti XXI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime, kuris vyks 2018 m. sausio mėn. 17–21 d. Montevidėjuje,  Urugvajuje.

Studijų dienos pabaigoje profesorius Marcos Lipas iš Brazilijos kalbėjo apie dabartinę politinę situaciją Baltijos ir Vakarų Europos kraštuose bei apie Rusijos įtaką. Buvo aptarta dabartinė situacija Brazilijoje, Vila Zelinoje, lietuvių rajone, dėl Rusijos organizacijų politikos bei informacijos žiniasklaidoje. Lipas šiuo metu dirba „Colégio Singular“ mokykloje Brazilijoje. Po to visų laukė vakarienė Lietuvių centre.

Sekmadienį prelatas E. Putrimas kartu su parapijos klebonu aukojo Šv. Mišias Aušros Vartų parapijoje Aveljanedoje (Avellaneda).

Po Mišių prie lietuviško kryžiaus parapijos kieme nusidriekė procesija, skirta pagerbti Sausio 13-osios aukų atminimui ir visų dalyvių giminėms, kurie emigravo į Pietų Ameriką prieš 90 metų ir, gerbdami savo kilmę, statė bažnyčias bei steigė kultūros draugijas, iki šios dienos sutelkiančias jų vaikaičius ir provaikaičius.

Suvažiavimo dalyviai Aušros Vartų parapijoje

Po jų vyko pietūs ir pabendravimas Susivienijimo Lietuvių Argentinoje Draugijos salėje, įsikūrusioje šalia Buenos Airių esančiame Lanuso (Lanús) mieste. Po oficialaus uždarymo jaunimas sportavo ir maudėsi baseine.

Padėka

- Lietuvių Fondui
- Užsienio lietuvių departamento prie Užsienio reikalų ministerijos direktoriui Vytautui Pinkui
- Lietuvos generalinei konsulei Brazilijoje Laurai Guobužaitei
- Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybai ir jos pirmininkei Daliai Henkei
- Prelatui Edmundui Putrimui
- Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) valdybai ir jos pirmininkui Simonui Černiauskui
- Susivienijimui Lietuvių Argentinoje
- Argentinos lietuvių centrui
- Lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijai „Mindaugas“
- Lietuvių kultūros ir savišalpos draugijai „Nemunas“
- P. Alfredo Dulkei
- Aušros Vartų parapijai.
- Prof. Marcos Lipui ir prof. Dariui Subačiui
- Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungai
- JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos nariui Kovui Kulbiui
- Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybai (ALJS).
- Kiekvienai šeimai, kuri mielai priėmė į savo namus suvažiavimo dalyvius
- Visiems dalyviams ir atstovams, kurie dalyvavo PALJ suvažiavime

Argentinos Lietuvių Bendruomenės informacija

pasauliolietuvis.lt

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai