Prelatas Edmundas Putrimas sveikina pasaulio lietuvius šv. Kalėdų proga

Štai Viešpats paskelbė iki pat žemės pakraščių: „Sakykite Siono dukteriai: ‘Štai tavo Gelbėtojas ateina!’ Štai jo atlygis drauge su juo, jo atpildas pirma jo. Jie bus vadinami ‘Šventąja tauta’, Viešpaties atpirktaisiais, o tu vadinsiesi ‘Lankoma’, ‘Neužmirštuoju miestu’. (Iz 62, 11-12)

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Sveikinu su šventomis Kalėdomis lietuvius, išsibarsčiusius visame pasaulyje!

Šv. Kalėdų ryto mišių pirmajame skaitinyje randame viltingus pranašo Izaijo žodžius, išsipildžiusius Betliejuje gimus Išganytojui: „Štai tavo Gelbėtojas ateina!“. Taip pat skaitome apie Viešpaties atpirktuosius, apie Jo „Neužmirštąjį miestą“. Šie žodžiai primena, kad Dievas niekada mūsų neužmiršta, ir Jo gailestingumas amžinas. Tačiau ir mes turime Jo neapleisti. Ryšį su Dievu reikia kurti ir palaikyti kasdien.

Tai ypač svarbu prisiminti šiandien, kai pandemija pamažu blėsta ir ryškėja jos palikti skaudūs pėdsakai. Suburti išsibarsčiusias bendruomenes – tai didelis misionieriškas iššūkis Bažnyčiai, kuri visais laikais skelbia vienybę ir susitaikymą per Jėzų Kristų.

Dievo gimimo iškilmė yra proga sugrįžti į bažnyčią visiems nutolusiems ir joje surasti užuovėją. Šventų Kalėdų metu visi esame kviečiami šlovinti Viešpatį kaip viena šeima ir praturtinti savo šventes lietuviškais papročiais.

Ir kaip ruošdamiesi Kalėdoms iš spintų ištraukiame spindinčius šventinius papuošimus savo namams – taip ir santykiuose su kitais atskleiskime visa, ką turime gražiausio. Liudykime savo gyvenimu Jėzaus gimimo stebuklą, kuris net ir šventėms pasibaigus ilgam pasilieka su mumis. Neužsidarykime ir neatsiribokime nuo kitų, bet su Jėzaus gimimo šviesa toliau gyvenkime vienybėje.

Visiems linkiu gražių švenčių, stiprybės ir vilties naujais metais.

Prelatas Edmundas J. Putrimas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai