PLB XVI Seimo nepaprastajai sesijai pasibaigus

Kun. dr. Valdas AUŠRA

Prieš savaitę man pačiam gana netikėtai mane pasiekė prašymas parašyti straipsnį apie Nepaprastąją XVI PLB Seimo sesiją, kuri įvyko šių metų kovo 6 d. per „Zoom“ programą.

Taip jau yra, kad 2018 metais buvau išrinktas atstovauti JAV lietuvių bendruomenei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seime. Išrinktųjų asmenų kadencijos tęsiasi trejus metus, iki kitų rinkimų. Šiais metais turėjo įvykti nauji rinkimai, o vasarą Lietuvoje, Seimo rūmuose, turėjo susitikti naujai išrinkti kraštų lietuvių bendruomenių atstovai. Tačiau visuotinė pasaulio gyvenimo tėkmė, kaip mes gerai žinome, yra labai drastiškai pandeminio viruso sujaukta. Pandemija kiekvieną valstybę veikia skirtingai, priklausomai nuo tos šalies vadovybės sugebėjimo vadovauti savo šalies visuomenei kovoje su liga.

Dar praeitų metų gruodžio mėnesį PLB valdyba kvietė XVI Seimo narius balsuoti, ar pritaria sušaukti neeilinę sesiją ir joje balsuoti, kad PLB eilinis Seimo suvažiavimas būtų nukeltas į 2022 metus. Daugumai pritarus, neeilinė PLB XVI Seimo sesija buvo sušaukta kovo 6 d.

Į sesiją rinkosi lietuviai, gyvenantys visame pasaulyje: JAV, Kanadoje, Australijoje, Argentinoje, Urugvajuje ir daugelyje Europos šalių. Šiuo metu Pasaulio Lietuvių Bendruomenė jungia 51 valstybėje ir 5 žemynuose gyvenančius tautiečius. Kaip mini savo vasario 15 d. laiške PLB pirmininkė Dalia Henke, šiuo metu, nuo paskutiniojo Seimo, kuris įvyko 2018 metais Vilniuje, prisijungus naujai įkurtoms lietuvių bendruomenėms, PLB XVII Seimą sudarytų net 180 atstovų. Paskutiniajame Seime dalyvavo 146 atstovai. Šioje neeilinėje Seimo sesijoje kartu su PLB valdybos nariais dalyvavo 93 asmenys.

Po įžanginių technikos derinimų, pasisveikinimų Kanados atstovė ir PLB Prezidiumo narė Joana Kuras pakvietė visus pradėti Seimo sesiją. Šiai Seimo sesijai vadovavo PLB XVI Seimo Prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis iš JAV bei Prezidiumo nariai: Joana Kuras, Solveiga Valatkaitė (Rusija) ir Rytis Virbalis (Liuksemburgas). Invokaciją sakė prelatas Edmundas Putrimas, gyvenantis Kanadoje. Po jo įžangos žodį tarė PLB pirmininkė Dalia Henke (Vokietija). Pirmininkaujantis Juozas Polikaitis pristatė vienintelį darbotvarkės klausimą: Dėl pandeminės situacijos nukelti PLB XVII Seimą į 2022 metus. (PLB XVI Seimo narių ir visų vadovaujančių organų kadencija prasitęstų metams.) Darbotvarkė buvo priimta beveik vienbalsiai, susilaikius tik vienam dalyviui. Buvo priimtas reglamentas, kiek laiko leidžiama kiekvienam norinčiam pasisakyti. Taip pat iš anksto buvo registruojami tie, kurie norėjo pasisakyti už ir prieš Seimo nukėlimą į 2022 metus. Kiekvienoje pusėje po dešimt asmenų.

Po pristatymo vyko atviros diskusijos. Vienas iš aktyviausiai prieštaravusių Seimo nukėlimui į kitus metus Rimvydas Baltaduonis (JAV) grindė savo argumentus tuo, kad galima sušaukti Seimą nuotoliniu būdu, išklausyti PLB valdybos ataskaitų ir priimti sprendimus, kurie nedelsiant reikalingi šiuo metu aktualiems PLB klausimams spręsti. Jis išreiškė savo nepasitenkinimą dabartinės valdybos veikla. Jo poziciją, kad galima Seimą šaukti šiais metais nuotoliniu būdu, palaikė nemažai pasisakiusiųjų, ypač naujų PLB atstovų, kurių dauguma buvo iš Europos šalių.

Tarp pasisakiusių už Seimo nukėlimą vyravo nuomonė, kad elektroninėmis priemonėmis vykstantis bendravimas nėra visavertis. Dingsta taip svarbus žmogiškasis asmeninio bendravimo faktorius. Mes negalime susipažinti asmeniškai. Nelieka laiko iki galo suprasti vienas kitą, įsiklausyti, išgirsti. Iš kitos pusės, daugiausia toliau nuo Europos gyvenantys atstovai iškėlė laiko skirtumo klausimą. Australijos atstovai, nors ir gana gausiai dalyvavę posėdyje, skundėsi, kad pas juos jau gili naktis, o tokiems bendravimams reikia „blaivios, neapsimiegujosios“ galvos. Paimkime ir mano pavyzdį: posėdis prasidėjo 8 val. ryto Čikagos laiku, kai dar nebuvau spėjęs net kavos puodelio išgerti… O JAV vakarinėje pakrantėje gyvenantiems lietuviams būtų buvusi 6 val. ryto…

Po diskusijų vyko balsavimas. Dėl sprendimo nukelti PLB XVII Seimą į 2022 metus (PLB XVI Seimo narių ir visų vadovaujančių organų kadencija prasitęsia metams) balsuota taip: „už“ – 66; „prieš“ – 27; „susilaikė“ – 0.

Pirmininkas Juozas Polikaitis padėkojo visiems dalyvavusiems. Taip baigėsi ši XVI PLB Seimo neeilinė sesija.

Apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad nemanau, jog Europoje gyvenantys lietuviai norėtų mūsų Seimo posėdžiuose dalyvauti vidury nakties. Turėtume atsižvelgti ne tik į laiko skirtumus. Pats svarbiausias dalykas PLB veikloje yra lietuvių, gyvenančių visame pasaulyje, sujungimas, tarpusavio ryšio bei ryšio su Lietuva stiprinimas. O tai pasiekiama asmeniškai bendraujant, susipažįstant, kalbant, žiūrint vienas kitam į akis. Mes ne visados sutarsime, kas ir kuriuo metu yra mums svarbiausia, nes mūsų išvykimo iš Lietuvos istorijos ir priežastys skiriasi. Lietuvos ir pasaulio valstybių tarpusavio bendravimas irgi skiriasi, taip nulemdamas ir mūsų ryšius su Tėvyne. O ir mūsų pačių tarpusavio bendravimas niekados nebus be „duobių“ ar net paklydimų. Esame tik žmonės, ne angelai, išmėtyti po visą pasaulį, veikiami tų šalių, kuriose gyvename, socialinės aplinkos ir kultūros. Esame žmonės, kurie stengiasi kuo ištikimiau savo širdyje nešioti mūsų Tėvynę Lietuvą, išlaikyti ryšį su ja, įdiegti savo vaikams meilę jai.

Man asmeniškai, žmogui, kuris gyvena JAV, kunigui, kuris aptarnauja vieną seniausių vis dar išlikusių lietuviškų (ne tik liuteroniškų) parapijų šioje šalyje, yra labai svarbus Lietuvos pilietybės išlaikymo klausimas. To klausimo diskusijose dalyvauju jau porą dešimtmečių. Ši problema yra daugiasluoksnė, kaip ir jos sprendimo būdai. Klausimo sprendimo istorija parodo, kad nėra vieno kelio jį išspręsti visiems tinkamu būdu. Viena, kas mus jungia, tai mūsų apsisprendimas vienaip ar kitaip priklausyti Lietuvai…

Tad būkime kartu.

www.pasauliolietuvis.lt

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai