Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas Argentina’2020

2020 m. sausio 22–26 dienomis Argentinoje vyko svarbiausias Pietų Amerikos lietuvių jaunimo susitikimas – XXIII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo apie 80 atstovų iš Argentinos, Urugvajaus, JAV, Kanados, Lietuvos, Lenkijos ir Australijos.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS.) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) bendras projektas, kurį šiais metais organizavo Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (ALJS) kartu su PLJS ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdyba.

Suvažiavime dalyvavo Suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas, PLB Sielovados reikalų ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai, prelatas Edmundas J. Putrimas. Suvažiavime taip pat dalyvavo PLB valdybos narys  ir PLJS vicepirmininkas, Aidis Staskevičius.

Suvažiavimas prasidėjo dalyvių registracija trečiadienį, sausio 22 d., Argentinos lietuvių entro draugijos patalpose sostinėje Buenos Aires. Suvažiavimo dalyvius pasveikino Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė Malena Tanevitch Braziunaitė, dėkodama svečiams už apsilankymą, pabrėždama šio jaunimo suvažiavimo svarbą lietuviams, gyvenantiems šiame krašte.

Vakare vyko susipažinimo vakaronė, kurioje Suvažiavimo dalyviai iš skirtingų pasaulio kraštų bendraudami galėjo daugiau sužinoti vieni apie kitus. Po formalaus prisistatymo lietuvių klube įvyko Australijos lietuvių tautinių šokių grupės „Linas“ pasirodymas. Jai vadovauja Loreta Tigani. Šokėjai savo energingais šokiais privertė žiūrovus ploti be sustojimo.

Naktį po atidarymo vakaronės delegacija išnaudojo kelionei į Tandilo miestą, kuris yra 400 km nuo Buenos Airių Tandile jau 10 metų gyvuoja organizacija „Laisva Lietuva“. Ryte vyko ekskursija po visą turistinį miestą. Po pietų prasidėjo Studijų dienos programos dalis, kurios metu vyko su Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pristatymas ir diskusijos.

Vėliau vyko etnografinių regionų pristatymas ir komandinės užduotys.

Vakare įvyko viena iš linksmiausių Suvažiavimo dalių – Folkloro naktis. Visi dalyviai smagiai šoko ir dainavo liaudiškas dainas.

Kitą dieną, penktadienį, 24 d., įvyko projekto „Misija Sibiras“ pristatymas ir diskusija, kurioje pasisakė joje dalyvavusi Amerikos lietuvė Marija Čyvaite.

„Misija sibiras“ – unikalus projektas, vykstantis nuo 2006 m.  Organizuojamos kelionės į lietuvių tremties vietas, tremtinių kapų tvarkymai, susitikimai su vis dar Sibire gyvenančias lietuviais.

Nuo projekto vykdymo pradžios lietuvių tremties ir įkalinimo vietose Sibire jau apsilankė aštuonios ekspedicijos, sutvarkiusios apie 70 lietuviškų kapinių ir susitikusios su ten gyvenančiais lietuviais. Svarbiausia misija prasideda grįžus į Lietuvą, pasakojant apie ekspedicijoje patirtas emocijas, kuriant naujus istorijos išsaugojimo būdus.

Po pietų įvyko rekreacinė veikla ir tradicinis žaidimas „Protmūšis“.

Jau šeštadienį, 25 d., visa delegacija persikėlė į Beriso miestą. Berisas yra paskelbtas ir oficialiai pripažintas pagal įstatymus kaip „Imigrantų provincijų sostinė“, kadangi jame gyvuoja, bendrauja ir bendradarbiauja 26 užsienio bendruomenių iš viso pasaulio. Berise yra lietuvių draugija „Nemunas“, kuriam sukanka 110 metų, ir lietuvių draugija „Mindaugas“, veikianti 88 metus.

Pietavome lietuvių draugijoje „Mindaugas“, kur surinko visi Suvažiavimo atstovai ir dalyvavo Argentinos Lietuvių Bendruomenės ir lietuvių draugijos „Mindaugas“ pirmininkė Miriam Griszka. Po pietų visa delegacija persikėlė į  Los Talaso regione, Beriso apskrityje, esančią sodybą „Pranas“, kuri priklauso dabartinio lietuvių draugijos „Nemunas“ pirmininkui Alfredo Dulke, buvusiam „Nemuno“ šokių kolektyvo įkūrėjui ir vadovui.

Po smagaus laisvalaikio gamtoje vakare prelatas Edmundas Putrimas aukojo šv. Mišias. Mišiose dalyvavo visi Pietų Amerikos jaunimo suvažiavimo dalyviai ir lietuvių bendruomenės nariai.

Vakare vyko labai laukiamas, jau tradiciniu tapęs renginys – Talentų vakaras, kuriame pasirodė visos Lietuvos etnografinių regionų grupės. Smagiai leidom laiką prie laužo su lietuviškais žaidimais ir dainomis.

Kitą dieną, sekmadienį, 26 d. ryte, įvyko paskutine „Studijų dienos“ paskaita apie lietuvių kalbą ir jos svarbą. Buvo informuota apie galimybes studijuoti lietuvių kalbą ir kultūrą įvairiose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Skatinta visus jaunimo atstovus važiuoti į Lietuvą studijuoti lietuvių kalbos, paaiškinti privalumai, kuriuos suteikia lietuvių kalbos mokėjimas.

Po paskaitos visi papietavo vasarvietėje „Pranas“. Žodį tarė Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkė Malena Tanevitch Braziunaitė. Prelatas Edmundas Putrimas padėkojo visiems Suvažiavimo organizatoriams ir dalyviams bei palaimino maistą. Baigiantis suvažiavimui visi linkėjo, kad suvažiavimo tradicija tęstųsi ilgus metus.

XXIV Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyks 2021-aisiais metais sausio mėnesį Urugvajuje.

XXIII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo juvažiavimo įžvalgos, jaunimo iššūkiai bus pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pavasario sesijos temoje „Dėl Pasaulio lietuvių jaunimo veiklos ir įtraukties“ 2020 kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Seime.

Už finansinę paramą dėkojame:

– Amerikos Lietuvių Fondui.

– Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybai ir jos pirmininkei Daliai Henkei

– Prelatui Edmundui Putrimui

– Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) valdybai ir jos pirmininkui Vladui Oleinikovui.

– Argentinos lietuvių centrui

– Lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijai „Mindaugas“

– Lietuvių kultūros ir savišalpos draugijai „Nemunas“

– „Laisvai Lietuvai“ iš Tandilo miesto

– P. Alfredo Dulkei

– Kanados, JAV, Urugvajaus Lietuvių Jaunimo Sąjungai

– Australijos lietuviu tautiniu šokiu grupei „Linas“ ir jo vadovei Loretai Tigani

– Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdybai (ALJS).

– Kiekvienai šeimai, kuri mielai priėmė į savo namus suvažiavimo dalyvius

– Visiems dalyviams ir atstovams, kurie dalyvavo PALJ suvažiavime

 

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai