Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekusi savo bendražygio, aktyvaus lietuvybės puoselėtojo Gabrieliaus Žemkalnio

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekusi vienos ryškiausių asmenybių, įnešusių didžiulį indėlį į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės telkimą, lietuvybės puoselėjimą ir Lietuvos valstybingumo stiprinimą – buvusio ilgamečio PLB atstovo Lietuvoje, PLB valdybos pirmininko ir Australijos Lietuvių Bendruomenės nario Gabrieliaus Žemkalnio.

Apie Gabrieliaus Žemkalnio nuopelnus lietuvybės veiklai byloja jo apdovanojimai – už veiklą telkiant lietuvius Gabrielius Žemkalnis buvo apdovanotas Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, už nuopelnus atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvių išeivijos telkimą bei ilgametį darbą Lietuvos labui – Užsienio reikalų ministerijos įsteigta „Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde“.

Gabrielius Žemkalnis gimė 1929 m. sausio 31 d. Kaune. Mokėsi Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijoje, baigė Reddorfo lietuvių gimnaziją Vokietijoje. 1944 m. su Valdu Adamkumi ir Liūtu Griniumi leido pogrindinį laikraštį „Jaunime, budėk!“. Buvo gestapo areštuotas ir iki 1945 m. kalintas Vokietijoje. Vokietijoje gyveno iki 1948 metų, vėliau išvyko į Australiją. Aktyviai bendradarbiavo lietuviškuose leidiniuose: „Australijos lietuvis“, „Mūsų pastogė“, „Tėviškės aidai“, „Baltic News“, „Europos lietuvis“, „Tėviškės žiburiai“, „Pasaulio lietuvis“, „Lietuvos aidas“, „Lithuanian Weekly“, priklausė Australijos žurnalistų sąjungai. Nuo 1975 metų Australijos SBS radijuje rengė lietuviškas radijo laidas, 1979–1994 m. buvo lietuviškų laidų vadovas. Gabrielius Žemkalnis buvo vienas iš Australijos lietuvių kultūros fondo steigėjų, aktyvus Australijos Lietuvių Bendruomenės narys.

1998–2009 metais gyveno Lietuvoje, buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovas Lietuvoje, 2003–2006 metais ėjo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininko pareigas. Vienu svarbiausiu prioritetu Gabrieliui Žemkalniui atstovaujant Pasaulio Lietuvių Bendruomenei Lietuvoje buvo Rytų kraštuose, buvusioje Sovietų imperijoje, gyvenančių lietuvių palikuonių sugrįžimas, galimybės jiems sugrįžti  į Lietuvą užtikrinimas. 1999 metais Gabrielius Žemkalnis vadovavo Lietuvos valdžios ir visuomeninių organizacijų atstovų ekspedicijai į Sibirą, kuri davė pradžią lietuviškų bendrijų steigimui Sibire. Australijoje organizavo tremtinių namų Vilniaus rajone statybos paramos akciją. Remiant Australijos lietuviams, Vilniuje iškilo namai grįžusiems tremtiniams, nebeturintiems Lietuvoje nei kur, nei pas ką sugrįžti. Gabrielius Žemkalnis glaudžiai bendradarbiavo su Vilniaus vidurine mokykla „Lietuvių namai“, kurioje daugiausia mokėsi lietuvių tremtinių palikuonys.

Gabrieliaus Žemkalnio pasišventimą Lietuvai, jo gyvenimą galima būtų apibūdinti jo žodžiais: „Grąžink ką privalai. Grąžinkime visą savo skolą Tėvynei ir už ją nukentėjusiems“.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos 
užuojauta dėl Gabrieliaus Žemkalnio mirties

Mirus aktyviam visuomenės veikėjui ir lietuvybės išeivijoje puoselėtojui, buvusiam ilgamečiam Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) atstovui Lietuvoje, buvusiam PLB valdybos pirmininkui, Australijos lietuvių bendruomenės nariui, buvusiam Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos nariui Gabrieliui Žemkalniui, reiškiame nuoširdžią pagarbą ir malda lydime velionį Amžinybėn.

Gabrielius Žemkalnis daug jėgų ir laiko skyrė visuomeninei veiklai, rūpinosi užsienyje gyvenančiais lietuviais, aktyviai telkė lietuvių išeiviją.

Komisija reiškia gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems, visai užsienio lietuvių bendruomenei, velionį pažinojusiems ir su juo dirbusiems žmonėms, kuriems Gabrielius Žemkalnis išliks pilietiškumo ir ištikimybės savo šaliai pavyzdžiu.

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos vardu –
komisijos pirmininkai Antanas Vinkus ir  Rimvydas Baltaduonis

 

pasauliolietuvis.lt

 

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai