Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekusi iškilios asmenybės, lietuvybės puoselėtojo dr. Vinco Bartusevičiaus

Balandžio 21 d. mirė aktyvus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Vokietijos Lietuvių Bendruomenės narys Vincas Bartusevičius. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba reiškia užuojautą žmonai Onai, vaikams Tomui ir Ritai ir visiems artimiesiams.

Dr. Vincas Bartusevičius gimė 1939 m. Vilkaviškyje. 1944 m. kartu su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Lankė pradines ir pagrindines lietuvių bei vokiečių mokyklas Ekenferdėje, Flensburge ir Liubeke. Nuo 1953 iki 1959 m. mokėsi Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutendelde. Studijavo Miuncheno ir Tiubingeno universitetuose sociologijos, visuotinės istorijos ir psichologijos mokslus. 1966 m. apsigynė magister artium sociologo diplomą Tiubingeno universitete. 1999 m. Vilniaus universitete apsigynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties daktaratą tema „Lietuviai pabėgėliai Vokietijoje 1944–1951“.

Nuo pat studijų pradžios V. Bartusevičius labai aktyviai įsijungė į Vokietijos lietuvių jaunimo veiklą. Buvo Vokietijos lietuvių studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas ir jos leidinėlio „Ateitin“ redaktorius, Vokietijos  lietuvių studentų sąjungos narys, VLB jaunimo sekcijos narys ir laikraštėlio „Jaunimo žodis“ redaktorius, IV pasaulio lietuvių jaunimo kongreso akademinės programos komisijos pirmininkas. 1968–2011 m. buvo Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybos narys; buvo VLB valdybos narys ir vicepirmininkas, Fondo Vasario 16-osios gimnazijai remti valdybos vicepirmininkas, VLB valdybos leidinio „Informacijos“ redaktorius. Dr. Vincas Bartusevičius buvo aktyvus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės narys, PLB Seimų atstovas. Nuo 2010 m. dr. V. Bartusevičius buvo Vokietijos Lietuvių Bendruomenės garbės pirmininkas.

Dėl Dr. V. Bartusevičiaus didelės iniciatyvos ir patriotinių idėjų 1981 m. Hiutenfelde įkurtas Lietuvių kultūros institutas (toliau – LKI) su centrine lituanistine biblioteka ir lietuvių archyvu. Dr. V. Bartusevičius nuo pat įsteigimo datos buvo LKI instituto direktorius ir archyvo vedėjas.

Dr. V. Bartusevičius savo aktyvia veikla stengėsi įtraukti kuo daugiau išeivijos lietuvių dalyvauti Lietuvos kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime, ragino išeivijos mokslininkus puoselėti lietuvybę, palaikyti ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, aktyviai dalyvauti užsienio lietuvių bendruomeninėje veikloje ir kartu dirbti, tiriant Lietuvos istoriją, garsinant Lietuvos vardą pasaulyje.

2020 m. už ilgametę mokslinę veiklą išsaugant lietuvių išeivijos kultūrinį paveldą, istoriją bei už indėlį stiprinant bendruomenę ir paramą Vasario 16-osios gimnazijai dr. Vincas Bartusevičius buvo apdovanotas garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių ir socialinių mokslų srityse dr. Vincui Bartusevičiui 2015 m. buvo įteikta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos premija. Jis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės garbės aukso ženklu „Už nuopelnus Lietuvai“, už ypatingas pastangas ir nuopelnus Lietuvių kultūros institute ir tautų draugystės suvienytoje Europoje plėtojimą apdovanotas Reino-Maino/Pietinio Heseno regiono „Garbės žymeniu“, už ypatingus nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos „Lietuvos diplomatijos žvaigžde“.

pasauliolietuvis.lt

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai