Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekusi ilgamečio bendražygio Algimanto S. Gečio

Gruodžio 6 d., būdamas 86 metų, mirė aktyvaus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir JAV Lietuvių Bendruomenės narys Algimantas Stanislovas Gečys.

Algimantas su tėvais pasitraukė iš Lietuvos 1944 m. Gyveno ir lankė gimnaziją Hanau DP stovykloje. 1949 m. su šeima emigravo į Ameriką. Baigė inžinerijos mokslus Drekselio universitete (Drexel University) ir dirbo toje srityje iki pensijos.

Visą gyvenimą laisvu laiku darbavosi Lietuvos labui, siekė jos išlaisvinimo. Aktyviai dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir JAV Lietuvių Bendruomenės veikloje: buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vicepirmininkas, Kontrolės komisijos pirmininkas, tris kadencijas (1976–1979 m., 1985–1986 m. ir 2001–2003 m.) ėjo JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pirmininko ir kitas atsakingas pareigas.

Už prasmingą lietuvišką veiklą ir nuopelnus Lietuvai apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi ir Lietuvos Seimo medaliu.

Laidotuvės bus šeštadienį, gruodžio 14 d. Šv. Andriejaus parapijoje, 1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130.

Nuo 10 val. iki 11 val. ryto šermenys ir atsisveikinimas. 11 val. Šv. Mišios, po kurių bus palaidotas Prisikėlimo kapinėse, Bensalem, PA.

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Šv. Andriejaus lietuvių parapijai arba organizacijai „Vaiko vartai į mokslą“ ( www.childgate.org ).

pasauliolietuvis.lt

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai