JAV lietuvių jaunimo sąjunga svajoja apie plėtrą ir naujų lyderių ugdymą

Justina MIKELIŪNAITĖ

Veiklą aktyviai bandanti atgaivinti JAV lietuvių jaunimo sąjunga šiemet metiniame suvažiavime Vašingtone sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus. Beveik 50 jaunuolių iš visos Amerikos spalio 22–24 dienomis po ekskursijos sostinėje susirinko Lietuvos ambasadoje. Apie suvažiavimo organizavimą, jaunimui rūpimas temas ir organizacijos siekius kalbamės su dvejų metų kadenciją įpusėjusia JAV lietuvių jaunimo sąjungos pirmininke, viena iš renginio organizatorių Marija Čyvaite.

 JAV lietuvių jaunimo sąjunga buvo įkurta 1973 m. ir kelis dešimtmečius buvo aktyvi JAV lietuvių jaunimą vienijanti organizacija, kuri organizavo protestus prieš žiaurią sovietinę okupaciją, skleidė žinias Amerikoje apie Sovietų žiaurumą, rengė susibūrimus, konferencijas, prisidėjo prie lietuviškos kultūros išlaikymo, padėjo jauniems lietuviams megzti socialinius ir profesinius ryšius. Tačiau po kiek laiko veikla išsikvėpė, organizacija nunyko, o jaunimas aktyviai įsitraukė į kitų lietuviškų organizacijų veiklas.

Sąjunga po ilgos pertraukos atgaivino veiklą. Keletą metų vyko kuklūs suvažiavimai Los Andžele, 2018 ir 2019 metais suvažiavimas surengtas Čikagos priemiestyje Lemonte, kur įsikūręs Pasaulio lietuvių centras. Šie suvažiavimai buvo organizuojami lietuvių bendruomenių patalpose. Pernai dėl pasaulį sukausčiusios pandemijos jaunimas susitiko tik virtualiai, o šiemet pirmą kartą suvažiavimas buvo surengtas Vašingtone – mieste, kuriame nėra didžiulės lietuvių bendruomenės.

Suvažiavimo dalyviai. Organizatorių nuotr.

Kuo šis suvažiavimas skiriasi nuo ankstesnių panašaus pobūdžio susirinkimų?

Susirinko beveik 50 jaunuolių, tai didžiausias dalyvių skaičius, lyginant su ankstesniais suvažiavimais. Nauja patirtis buvo ir organizuoti darbinę programą viešbutyje. Nors jau esame organizavę ne vieną renginį, man ir kitiems valdybos nariams tai buvo vienas iš sudėtingiausių renginių logistiškai. Reikėjo pasirašyti sutartį su viešbučiu, išnuomoti autobusą, kuris vežiojo dalyvius per miestą, apgalvoti maitinimo kainą, laiką, pasirinkti valgiaraštį. Jaunam žmogui tokio sudėtingumo renginį organizuoti išties nelengva. Pirmiausia surengėme ekskursiją po Vašingtoną, pamatėme daug žymių paminklų, o vakare susirinkome ambasadoje, kur turėjome progą pabendrauti ne tik tarpusavyje, bet ir su ambasadore Audra Plepyte bei jos kolegomis. Kitą dieną suvažiavimo dalyviams pristatėme praėjusių metų veiklos ataskaitą, diskutavome apie Jaunimo sąjungos istoriją, siekius, aptarėme būsimus renginius ir idėjas, taip pat klausėmės pranešimų apie pilietybę (Dovilė Suraučienė), Baltivist iniciatyvą ir litvakų bendruomenės likimą (Vytas Aukštuolis). Po oficialios programos uždarymo grupė jaunimo dalyvavo lietuviškose mišiose.

Pirmą kartą surengtos nutarimų dirbtuvės, kurių metu suvažiavimo dalyviai balsavo už 14 nutarimų. Organizatorių nuotr.

Pirmą kartą buvo surengtos nutarimų dirbtuvės, kurių metu apsvarstėme ir nubalsavę priėmėme net 14 suvažiavimo nutarimų. Kartu sprendėme tolesnės veiklos krypties ir ateityje norimų renginių bei veiklų klausimus.

Kokios pagrindinės idėjos aptartos? Gal gali papasakoti, kokie renginiai, projektai ar kitos veiklos numatytos 2022 m.?

Sutarėme, kad svarbu užtikrinti, jog visi sąjungos renginiai būtų prieinami ir lietuviškai nekalbantiems jaunuoliams. Taip pat buvo pasiūlyta organizuoti virtualias lietuvių kalbos ir istorijos pamokas, o kas ketvirtį rengti viešus pokalbius su lietuvių kilmės profesionalais Amerikoje, kurie padėtų tobulėti profesinėje srityje ir užmegzti naujų ryšių. Taip pat suvažiavimo metu valdyba buvo įpareigota sukurti JAV LJS tinklalapį, svarstoma ir apie jaukios virtualios erdvės, kurioje jauni lietuviai galėtų bendrauti lietuvių kalba ir susipažinti su kitais, sukūrimą.

Ir toliau sieksime vienyti lietuvių jaunimą ir plėstis. Norėtume įkurti naujus skyrius skirtinguose regionuose ir prisidėti prie jaunimo lyderystės ugdymo. Mums svarbu turėti daugiau narių, paskatinti daugiau savanorių aktyviau įsitraukti organizuojant renginius, prisidėti prie organizacijos plėtros skatinimo. Diskutuojant apie tai, kokių renginių pageidautų suvažiavime dalyvavę sąjungos nariai, buvo pasiūlyta rengti diskusiją apie rasizmą ir su juo susijusias problemas bei organizuoti žiemos išvyką.

Pagrindiniai 2022 metų planai yra paminėti JAV lietuvių jaunimo sąjungos 50 metų jubiliejų, paruošti JAV delegaciją kongresui Punske, surengti stovyklą su Kanados lietuvių jaunimo sąjunga bei bendrą renginį su Kanados, Australijos jaunimo sąjungomis ir Latvių jaunimo sąjunga Kanadoje, sukurti lietuvių kalbos programėlę, surengti sporto šventę. Taip pat planuojamas lėšų telkimo vajus, tikimės tęsti ir projektą „Šaknys“, kuriame dalyvaudami jauni žmonės daugiau sužino apie JAV lietuvių istoriją ir prisideda prie istorinės atminties išsaugojimo. Mūsų tikslas – kiekvienas metais aplankyti ir sutvarkyti vis kitas lietuvių kapines Amerikoje.  Norime atnaujinti sąjungos įvaizdį, sukurti naują logotipą ir marškinėlius. Siekiame tobulinti informacijos sklaidą, organizuoti daugiau renginių kituose miestuose, padėti steigti vietinius skyrius.

Taip pat kitais metais laukia jubiliejinis, 50-asis, suvažiavimas, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos kongreso kultūrinė dalis Punske bei šokių šventė Filadelfijoje liepą. Liepos mėnesį planuojamos ir Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Druskininkuose.

Ar į suvažiavimą atvyko ir naujų žmonių, anksčiau nedalyvavusių sąjungos veikloje? Kokio amžiaus dalyviai susirinko?

Sąjungos nariais būti gali jaunimas nuo 16 iki 35 metų. Daugiausia susirinko 20–26 metų jaunimas iš Čikagos bei Rytinės pakrantės. Džiugu, kad buvo nemažai naujų žmonių, anksčiau nedalyvavusių mūsų renginiuose. Suburti ir vienyti lietuvių kilmės jaunimą (nariais gali tapti jaunuoliai, kurių bent vienas protėvis yra kilęs iš Lietuvos, arba žmonės, susituokę su lietuvių kilmės asmenimis) Amerikoje yra vienas pagrindinių mūsų tikslų. Taip pat siekiame puoselėti kalbą, kultūrą ir lietuviškas vertybes tarp jaunimo ir sukurti kuo daugiau galimybių lietuvių kilmės jaunimui bendrauti lietuviškoje aplinkoje, pajausti lietuvišką dvasią.

Suvažiavimo dalyviai dalyvavo ekskursijoje Vašingtone. Organizatorių nuotr.

Ar suvažiavime dalyvavęs jaunimas dalyvauja ir kitose lituanistinėse veiklose savo miestuose ar regionuose?

Taip, kiekvienas žmogus, kuris dalyvavo suvažiavime, dalyvauja ir kitose veiklose: šokių grupėse, stovyklose, lituanistinėse mokyklose, choruose, skautų, ateitininkų organizacijose ir t. t. Iš tikrųjų, Amerikoje dėl to ir sunku sukurti ir išlaikyti aktyvią jaunimo sąjungą – pas mus yra tiek daug kitų stiprių, aktyvių organizacijų, kurios ilgai gyvuoja ir pritraukia lietuvių šeimas bei lietuvių kilmės jaunimą. Mažesnėse šalyse, kur veikia mažesnės lietuvių bendruomenės, jaunimo sąjungos dažnai jaunimui yra vienintelės įdomios, aktualios lietuviškos organizacijos. Amerikoje pasirinkimas gerokai didesnis. Beveik kiekvienas šių metų suvažiavimo dalyvis lankosi vienoje iš šių stovyklų: „Dainavoje“ (Mičiganas), „Rake“ (Mičiganas), „Rambyne“ (Kalifornija), arba „Neringoje“ (Vermontas).

Kokios temos įdomiausios JAV lietuvių jaunimui šiuo metu, kas labiausiai rūpi, kokios veiklos labiausiai domina, prie kokių pokyčių nori prisidėti? Kas labiausiai vienija jaunus lietuvius už Atlanto?

Sąjungos jaunimui labiausiai rūpi aktyvių narių skaičiai. Tie, kurie aktyviai dalyvauja lietuviškose veiklose, labai nori pritraukti daugiau žmonių ne tik į Jaunimo sąjungą, bet ir į kitas veiklas. Skatiname jaunimą aktyviai įsitraukti ir į JAV lietuvių bendruomenės bei Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos veiklą. Smagu matyti jaunus žmones, kurie supranta, kokia dovana yra turėti tokią lietuvių bendruomenę kaip mūsų, ir kurie nori, kad ir kiti prie to prisidėtų. Ilgai diskutavome, kaip įtraukti daugiau žmonių į renginių organizavimą.

Po Vyto Aukštuolio paskaitos vyko ilgos ir įdomios diskusijos apie Lietuvos žydus, jų istoriją, dabartinę bendruomenę ir likimą. Jaunimas nori daugiau apie šią mažumą sužinoti, ypač apie žydų gyvenimą Lietuvoje XX amžiuje. Vytas siūlė padėti ruošti diskusijas su jaunimu šiomis temomis. Jis taip pat aktyviai savanoriauja su grupe žmonių, kuriems rūpi JAV ir Baltijos šalių diplomatiniai ir politiniai santykiai, tad kvietė jaunimą jungtis prie jaunųjų baltų aktyvistų bendruomenės Baltivist.com (Vyto sugalvotas ir sukurtas tinklalapis) ir prisidėti prie „Baltic Advocacy“ iniciatyvos. Ši idėja sudomino nemažai dalyvių.

Be paminėtų temų, jaunimui svarbu ir dviguba pilietybė, grįžimas į Lietuvą, jaunimui skirti projektai, programos, stažuotės, stipendijos, galimybės prisijungti prie kitų organizacijų savo miestuose, lietuvių kalba ir jos išlaikymas, bendravimas su lietuviais iš kitų šalių, Pasaulio Lietuvių jaunimo veikla ir ryšių mezgimas su kitais JAV lietuviais. Sieksime ir toliau supažindinti jaunimą su galimybėmis kurti Lietuvai ir išlaikyti gyvą bei artimą ryšį su dabartine Lietuva.

Su kokiais iššūkiais susidūrėte organizuodami suvažiavimą tebesitęsiant pandemijai?

Net ir prieš pandemiją buvo sudėtinga organizuoti veiklas, kuriose dalyvauja jaunimas iš visos Amerikos, nes gyvename labai toli vieni nuo kitų. Žiemą kartą per mėnesį stengėmės suorganizuoti linksmą virtualią valandėlę (happy hour), per kurią galima susipažinti su kitais jaunais lietuviais. Po šitų renginių gauname daug gerų atsiliepimų. Be metinio suvažiavimo, nėra daug kitų progų visiems jauniems lietuviams susiburti vienoje vietoje, nebent vyksta dainų ar šokių šventės. Taigi, skatiname visus regionus, visus miestus ruošti savo renginius ir kviesti vietinį jaunimą dalyvauti. Tikimės, kad metinis suvažiavimas nuo šiol vyks gyvai kiekvienais metais.

Projektas „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“

www.pasauliolietuvis.lt

Jei norėtumėte publikuoti straipsnį prašome nekeisti straipsnio pavadinimo, nurodyti informacijos šaltinį, autorių ir projekto pavadinimą.

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai