JAV lietuviai kviečiami dalyvauti „šimtmečio“ rinkimuose į JAV LB Tarybą

Laurynas Misevičius

Lietuvos Nepriklausomybės Šimtmečio minėjimas Estijos Nepriklausomybės sukakties dieną (vasario 24-ąją) latvių bendruomenei priklausančioje salėje… Toks scenarijus įvyko Portlande paskutinį vasario šeštadienį, o po oficialių kelių prelegentų kalbų ir unikalaus lituanistinės „Atžalyno“ mokyklėlės auklėtinių pasirodymo, padedant „Giliukų“ grupelei, iki sutemų susirinkusius nuotaikingiausia programa linksmino „Biru Bar“ liaudies kapelos kolektyvas, nepabūgęs žiemos kelių ir atkeliavęs iš tolimosios Indianos.

Tačiau JAV Lietuvių Bendruomenės XXII Tarybos Krašto rinkimų komisijos narės Vilija Jozaitytė ir Ingrida Misevičienė į polkutės ratą smagiau įsisukti neturėjo kada – juk netrukus daugiausia Amerikos lietuvių vienijančios organizacijos rinkėjai balsuos už savo „Svajonių“ komandos kandidatus. O kas į ją pateks, nuo to priklausys bent trejų ateinančių metų JAV LB kryptis. Nors ir užsiėmusi visą popietę latvių namuose, rinkimų komisijos pirmininkė Ingrida rado porą minučių laiko atsitraukti nuo kitų darbų, sutiko atsakyti į keletą Lauryno Misevičiaus klausimų:

Kuo šių metų JAV LB Tarybos rinkimai skirsis nuo praėjusių? Ar vėl galėsime balsuoti internetu?

Kiekvienų JAV LB Tarybos rinkimų sėkmė priklauso nuo dviejų faktorių: kandidatų gausos bei balsuojančiųjų aktyvumo. Tiek renkant kandidatus, tiek ir agituojant balsuotojus, lemiamą įtaką daro apylinkių bei apygardų rinkiminės komisijos. Pažinodamos savo bendruomenes, apygardos, o ypač apylinkės lengviau randa ryšį su savo nariais, žino, kokios informacijos sklaidos priemonės labiausiai veikia jų miestuose ir valstijose, suranda Tarybos kandidatus tarp narių. Todėl mes šių rinkimų metu daug pastangų dedame į bendradarbiavimą tiesiogiai su apylinkėmis, šiek tiek palengvindami darbą apygardoms. Ankstesnių rinkimų patirtis rodo, jog per kuo daugiau rankų informacija turi praeiti, tuo didesnė tikimybė, kad ji taip ir nepasieks reikiamos auditorijos arba pasieks per vėlai. Tad šiais metais pranešimus elektroniniu paštu siunčiame tiesiai apylinkėms, organizuojame bendras telefonines konferencijas. O balsavimas internetu ir toliau išlieka labai aktualus. Tai lengviausias būdas balsuoti tiek pačiam rinkėjui, tiek ir rinkimų organizatoriams. Daugelis apylinkių ir apygardų susiduria su dideliais geografiniais atstumais, žmonėms sunku nuvažiuoti į balsavimo vietą dėl eismo spūsčių ar tiesiog laiko trūkumo. O balsavimas internetu teužtrunka vos porą minučių. Norėčiau pasinaudoti šia proga ir pakviesti visus Amerikos lietuvius registruotis balsavimui internetu. Registracija vykdoma iki balandžio 7 d. Tarybos rinkimų tinklalapyje http://tarybosrinkimai2018.com

Ar bus galima XXII JAV LB Tarybą „pakrikštyti“ Šimtmečio Taryba?

Na, „Šimtmečio“ Tarybos titulą pirmiausia reikia užsitarnauti! Būti išrinktiems jubiliejiniais Lietuvos metais neužtenka. Tad paklauskit po trejų metų, pasibaigus kadencijai. Vienas iš svarbiausių uždavinių naujiesiems Tarybos nariams bus ir toliau ieškoti būdų, kaip pritraukti kuo daugiau Amerikos lietuvių į mūsų bendruomenės gretas. JAV Lietuvių Bendruomenė bei jos prioritetus nustatanti Taryba veikia vadovaudamasi JAV LB įstatais ir taisyklėmis. Jau septintą dešimtmetį gyvuojanti organizacija buvo sukurta, remiantis 1949 m. birželio 14 d. paskelbta „Lietuvių charta“. Tokia gili istorija suteikia bendruomenei stiprias šaknis ir liudija apie nemirštantį lietuvio pasiryžimą būti lietuviu. Tačiau kaip ir pati Lietuva, taip ir lietuvių bendruomenės už mūsų Tėvynės ribų šiuo metu išgyvena pereinamąjį laikotarpį. Bendruomenės turi susikurti naują identitetą ir susivokti, koks yra jų vaidmuo tarp dabartinių lietuvių išeivių. Kas yra aktualiausia Amerikos lietuviams? Ko jie tikisi iš Lietuvių Bendruomenės? Kas juos skatina ar sulaiko nuo dalyvavimo bendruomenės veikloje, renginiuose? Kokie pokyčiai yra būtini JAV LB bei Taryboje? Jei XXII JAV LB Taryba sugebės efektyviai atsakyti į šiuos bei kitus klausimus ir trejų metų kadencijos laikotarpiu kryptingai judėti vieningos ir augančios bendruomenės link, tada galbūt galėtume ir titulus dalinti.

Ar turėsime daugiau kandidatų nei praeitą kartą –  2015 m.? Gal bus platesnė Tarybos narių geografija? O kadangi naujosios Tarybos 1-oji sesija bus Portlande, gal turėsime daugiau nei įprasta atstovų iš Vakarų pakrantės?!

Lietuvių Bendruomenės nariai skatinami kelti savo kandidatūrą į XXII Tarybą iki kovo 15 d. Tad dar neturime tikslaus kandidatų skaičiaus. Į 60 renkamų vietų 2015 metais kandidatavo 81 LB narys, 2012 metais – 75. Iš pirmo žvilgsnio kandidatų kaip ir užtenka. Bet norėtųsi, jog neliktų situacijų, kuomet apygardoje ar rinkiminiame rajone balsuotojai renka 1 kandidatą iš 1. 2015 m. net keturiose apylinkėse balsuotojai težymėjo vieną pavardę savo rinkiminiame biuletenyje. Tad dedame daug pastangų šiai padėčiai ištaisyti. Taip pat tikimės aktyvaus dalyvavimo iš naujausių apylinkių bei vietovių: Reno (Nevada), Atlanto regiono (Meino valstija), Sent Pitersbergo (St. Petersburg, Florida), Orindžo apygardos (Orange County, Kalifornija).

Ar pritariate minčiai, kad norėdami ką nors nuveikti Amerikos lietuvių ir apskritai lietuviškos bendruomenės labui, turėtumėte kandidatuoti į JAV LB Tarybą, kuri yra kone LR Seimo atitikmuo užjūryje? (Išskyrus gaunamą materialinį atlygį už savo darbą:)

Be abejo! Tenka išgirsti nemažai komentarų, jog  kandidatavimas į JAV LB Tarybą yra „tuščias laiko švaistymas“, kad ji „nieko nenuveikia“ ir panašiai. Bet, mielieji, tas viskas yra Jūsų rankose! Kritikuoti yra visi greiti, o aš lenkiu galvą prieš tuos, kurie eina, daro, stengiasi, aukoja savo laiką. JAV LB Taryba nustato Lietuvių Bendruomenės Amerikoje gaires ir prioritetus, metinių sesijų metu priimti nutarimai yra vykdomi Krašto valdybos ir turi įtakos visų apylinkių bei bendruomenių veiklai. Tad Tarybos nariai turi ypač dideles galimybes teigiamai paveikti LB kryptį. Metinės sesijos, į kurias suvažiuoja lietuviai iš visų Amerikos kampelių, suteikia unikalią progą dalintis patirtimi, imti pavyzdį vieniems iš kitų, pasisemti naujų idėjų. Grįžę į savas apygardas ir apylinkes, Tarybos nariai kartu parsiveža ir visą sukauptą žinių bagažą. Sesijų metu užsimezga naujos pažintys, prasiplečia akiratis, pasijaučiama didelės organizacijos dalimi, atsiranda papildoma motyvacija, skatinanti daryti geriau ir daugiau.

Ką turėtų žinoti kiekvienas JAV lietuvis, kuris norėtų kandidatuoti į Tarybą?

Meilė Lietuvai, noras puoselėti lietuvybę ir siekis stiprinti bendruomenę yra kertiniai Tarybos nario atributai. Šios esminės prielaidos yra būtinos, jog užtikrintų nuoširdų ir atsidavusį požiūrį į bendruomeninę, savanorišką veiklą. Taip pat yra svarbūs administraciniai bei strateginiai įgūdžiai, sugebėjimas efektyviai dirbti su didele grupe žmonių, kurių ir patirtis, ir įgūdžiai, ir polinkiai gali būti visiškai skirtingi. Kartą per metus JAV LB Tarybos nariai privalo dalyvauti metinėje sesijoje, kuri paprastai vyksta rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje. Tarybos nariams nėra kompensuojama nei už jų laiką, nei už keliones į Tarybos sesijas, kas, deja, atbaido nemažai žmonių. Bet yra puikių pavyzdžių, kuomet Tarybos nariai kartu su savo LB apylinkės valdyba randa finansavimo šaltinių kelionės išlaidoms padengti, rengia lėšų telkimo renginius, naudojasi papildomo aukojimo („donation matching“) paslaugomis, kurias vis plačiau savo darbuotojams pradeda siūlyti didesnieji Šiaurės Amerikos korporaciniai darbdaviai. Norintieji kandidatuoti į 2018 metų Tarybos rinkimus turi pateikti savo paraiškas iki KOVO 15 d., tad paskubėkite! (Išsamią informaciją apie rinkimus, Tarybos veiklą bei kandidato anketą galite rasti rinkimų svetainėje http://tarybosrinkimai2018.com/).

Ar galima teigti, kad ši kadencija užbaigs vadinamąją kartų kaitą?

Ne vienoje LB apylinkėje tenka susidurti su liūdna situacija, kuomet vyresnio amžiaus bendruomenės nariai (dauguma vadinamieji „dypukai“) jau nori pasitraukti iš aktyvios bendruomeninės veiklos į užtarnautą poilsį, o jaunesnė karta dėl vienokių ar kitokių priežasčių tos veiklos neperima. Galbūt naiviai, bet vis dar tikiu, jog kartos turi išmokti „susikalbėti“ ir žengti į priekį kartu. Praeityje glūdi neįkainojamos pamokos ir tik jas išmokę galime užtikrinti geresnę ateitį. Džiugu, jog tiek apskritai Bendruomenėje, tiek dabartinėje Taryboje dar turime aktyvių narių su ilgamete LB patirtimi. Taip pat džiugu, jog gretas papildo jauni aktyvūs visuomenininkai, pasiryžę atlikti savo pareigą, užtikrinti lietuvybės išsaugojimą ateinančioms kartoms. Kartų kaita nesustoja ir nesibaigia, tiesiog viena karta keičia kitą, ateina ir nueina Tarybos nariai su savo unikalia patirtimi, ypatumais ir savybėmis.

Kokius dar uždavinius sau kelia Jūsų vadovaujama Krašto rinkimų komisija?

Be kandidatų į Tarybą, mums taip pat be galo svarbu yra padidinti balsuojančiųjų skaičių. 2015 m. JAV LB Tarybos rinkimuose balsavo 3001 žmogus,  dar anksčiau – 2012 m. buvo surinkti 3452 balsai, o iš viso Amerikoje yra skaičiuojama per 600 tūkst. lietuvių kilmės asmenų… Matematika, manau, visiems aiški. Čia ir reikalingos didžiulės visų mūsų pastangos, kad situacija pasikeistų. Apatiškas požiūris į Bendruomenės veiklą, menkas supratimas, ką veikia Taryba ir kodėl reikia balsuoti, signalizuoja krizę, bet kartu ir atveria didžiulį potencialą tobulėti. Na, galime pasiguosti bent jau tuo, kad 2015 m. Tarybos rinkimuose dalyvavo beveik dvigubai daugiau lietuvių balsuotojų iš Amerikos nei 2016 m. LR Seimo rinkimuose. Bet čia, žinoma,  juokas pro ašaras. Kreipiuosi į visus lietuviško kraujo turinčius žemiečius, gyvenančius Amerikoje: JAV Lietuvių Bendruomenės dėka veikia lituanistinės mokyklėlės, jos dėka šokėjai ir choristai renkasi į Dainų ir šokių šventes, jos dėka vyksta lietuviški renginiai ir koncertai už Atlanto, jos dėka yra organizuojamos LISS studentų mainų programos. Tad, mielieji, dalyvaukite rinkimuose, rinkite savo atstovus į Tarybą, balsuokite už lietuviškumo išsaugojimą ateinančioms kartoms!

Lengviausias būdas yra balsuoti internetu. Primenu, jog visi 18 metų sulaukę Amerikos lietuviai gali registruotis balsavimui LB Tarybos rinkimų tinklalapyje http://tarybosrinkimai2018.com. Registracija yra priimama iki balandžio 7 d. Gegužės 1 d. visi užsiregistravusieji elektroniniu paštu gaus balsavimui skirtą nuorodą. Balsavimas vyks gegužės 1–15 dienomis. Labai viliuosi, kad 2018 m. Tarybos rinkimai virs „Šimtmečio“ rinkimais!

Portlando lietuviai smagiai atšventė Lietuvos Nepriklausomybės šimtmetį su iš Indianos specialiai atvykusia kapela „Biru Bar“

Ingos Sadaunikaitės-Kozhevnikov (kairėje) ir Ernestos Ingelevičiūtės (dešinėje) vadovaujami „Atžalyno“ lituanistinės mokyklos auklėtiniai su keliais „Giliukais“

Šventės akimirkos:

 

Dariaus Kuzmicko ir Vilijos Jozaitytės nuotraukos

pasauliolietuvis.lt

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai