Išrinkta nauja Argentinos Lietuvių Bendruomenės valdyba

 

Gruodžio viduryje buvo išrinkta nauja Argentinos Lietuvių Bendruomenės (ALB ALOST – Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Taryba) valdyba 2017–2018 m.

ALB ALOST valdybą sudaro:

Pirmininkas Juan Ignacio Fourment Kalvelis („Nemuno“ lietuvių savišalpos ir kultūros draugija)
Vicepirmininkas José Pulikas (Argentinos Lietuvių Centras)
Sekretorius Jorge Brazaitis (Lietuvių Susivienijimas Argentinoje)
Iždininkė Clara Jordán (Aušros Vartų parapija)

Valdybos nariai:

Miriam Griszka („Mindaugo“ lietuvių katalikų savišalpos ir kultūros draugija)
Selene Bañiles („Laisva Lietuva“)
Marcela Neselis (Kordobos lietuvių bendruomenė)
Ruben Repsys (Rosario lietuvių socialinis klubas)
Juan Pablo Luna Pupelis (Argentinos lietuvių jaunimo sąjunga)
Isabel Kalvelis (Radijo valandėlė „Ecos de Lituania“)

Naujas Argentinos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas Jonas Ignas (Juan Ignacio Fourment) Kalvelis aktyviai dalyvauja Argentinos politikos gyvenime, Beriso miesto savivaldybės mero dr. Jorge Nedela siūlymu jis išrinktas Beriso miesto savivaldybės užsienio bendruomenių departamento koordinatoriumi. Šių pareigų tikslas – skatinti, koordinuoti, padėti ir paremti visas užsienio bendruomenes, gyvenančias Berise, dirbti su jaunimu, organizuoti ansamblių koncertus ir kitas veiklas.

Šiuo metu yra lietuviškos radijo valandėlės „Lietuvos Aidai“ (Ecos de Lituania) vedėjas, „Nemuno” lietuvių tautinių šokių ansamblio vadovas. Kalvelis yra buvęs Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos atstovu Pietų Amerikoje, Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga valdybos atstovu Pietų Amerikoje, Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininku ir „Nemuno” lietuvių savišalpos ir kultūros draugijos pirmininku. Daugybę kartų dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimuose ir suvažiavimuose.

 

Argentinos LB archyvo nuotr.

pasauliolietuvis.lt

 

image_pdfimage_print

Susiję straipsniai