LINKĖJIMAI PASAULIO LIETUVIAMS

sveikinimas 1938Linkiu Jums, brangūs broliai ir sesės, susidaryti jaukų malonų lietuvišką židinį, prisiminti Lietuvą ir ten gyvenančius artimuosius – gimines ir pažįstamus. Tėvams ir auklėtojams linkiu pasisekimo, auginant ir auklėjant savo ar kitų vaikučius bei lietuvius jaunuuolius lietuviškoj dvasioj. Linkiu, kad visi suprastume, jog norėdami iškelti ir keldami savo tautos vardą ir garbę, patys būsime vertesni ir garbingesni. Linkiu, kad įsigilintume ir suprastume, jog dirbdami tautai, dirbame visai žmonijai, nes išlaikydami ir kurdami savąją lietuvišką kultūrą, turtiname visos žmonijos kultūros lobyną. Linkiu, kad visi atšalusieji ir nuo mūsų tautos nutolusieji mūsų broliai lietuviai sugrįžtų prie lietuviško kamieno. Linkiu, kad svetur augančioji lietuviška jaunuomenė su jaunuolišku entuziazmu imtūsi mokytis gražios mūsų lietuviškos kalbos. Linkiu, kad lietuviškos dainos būtų visų mūsų švelnintojos ir žadintojos, kad kiekvienas lietuvis per meną ir visą kitą lietuviškąją kūrybą, ypač poeziją ir literatūrą – stengtūsi pažinti ir suprasti lietuviškąją dvasią ir lietuviškąją sielą. Linkiu, kad kiekvienas svetur gyvenantis lietuvis pasižadėtų aplankyti Lietuvą artimiausiais metais ir tą pasižadėjimą visomis išgalėmis stengtūsi ištesėti.

Pagaliau, linkiu, kad kiekvieno lietuvio ar jų sambūrio šiapus ir anapus sienos ir vandenyno kiekvieną gražų norą ir sumanymą, pirmiausia lietuvybės ir kitokio viešo labo reikalui, o taip pat ir asmeniškos laimės siekimuose, visuomet lydėtų gražiausias pasisekimas.

Mums visiems, kaip šiandien labai suvargusios žmonijos atstovams, pirmiausiai reikia taikos, ir tos taikos bei vienybės, susiklausymo ir susikalbėjimo aš linkiu viso pasaulio visiems geros valios lietuviams.

Rapolas Skipitis

“Pasaulio lietuvis”, 1938 m., nr.1.

pasaulio lietuvis senas logo