Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis bus paminėtas dokumentiniu filmu „Lietuvos vardo skonis“

Artėjant Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui, prasmingam šio įvykio paminėjimui ruošiasi lietuviai visame pasaulyje. Kiekvienas savaip ir visi kartu. Visi, kam svarbu būti lietuviu.

Pasitikdama šį jubiliejų, Lietuvoje įsteigta viešoji įstaiga „Kūrybos pieva“ kuria dokumentinį filmą LIETUVOS VARDO SKONIS.

Tai bus filmas apie išeivijos lietuvius visuose pasaulio žemynuose, apie jų ryšį su tėvyne bei apie tai, kaip jie iki šiol išsaugojo lietuvišką kultūrą. Apie Rytų ir Vakarų išeivijos kelius iš Lietuvos ir atgal, apie lietuvius be Lietuvos, bet su mažyte Lietuva širdyje.

Valstybės atkūrimo jubiliejaus proga siekiama simboliškai pagerbti visų nuo Lietuvos atskirtų, už Lietuvą kentėjusių ir Lietuvai savo gyvenimus bei darbus skyrusių / ligi šiol tebeskiriančių lietuvių atminimą.
Nulenkti galvas prieš begalinį tėvynės ilgesį, suteikusį jėgų didiems darbams.

Išbarstyti po skirtingus žemynus, mūsų tautiečiai, visur, kur bebūtų, toliau kūrė Lietuvą, taip padėdami išsaugoti ją savo ir mūsų vaikams, net pačiais sunkiausiais laikais.

Lietuvos valstybės atkūrimo proga dar kartą priminsime sau, kad ne valstybė kuria tautą, o tauta kuria valstybę, užtikrina jos teisėtumą, įgaudama patirties ir galios išsaugoti pati save.

Dar kartą priminsime pasauliui, kad būdama tokia mažutė, Lietuva tebeturi neišsenkamą kultūros vertybių lobyną, kurio nesugebėjo sutrinti į dulkes nei karai, nei okupeciniai režimai, ir kuris ne ką menkesnis, nei daugumos didžiulių pasaulio tautų bei valstybių. Tad yra kuo džiaugtis ir didžiuotis viso pasaulio akivaizdoje, pasitinkant tokį svarbų Lietuvai jubiliejų.

Kas yra ta nenusakoma jėga, verčianti žmogų puoselėti savo šaknis, net ir žinant, kad niekuomet jau nebegyvensi Tėvynėje. Ir kaip ta jėga veikia?…

Kodėl lietuviui taip svarbu saugoti protėvių ir tautiečių atminimą, net jei jų kaulai ilsisi amžino įšalo žemėje, o iki ten keliaujant tenka įveikti daugybę sunkumų ir pavojų, daug ką paaukoti?

Koks yra tas jausmas, kai svarbiausiomis Lietuvai akimirkomis, kartu su milijonais lietuvių, tariame vardą LIETUVA? Koks yra tas Lietuvos vardo skonis skirtingų žmonių lūpose?

Kas yra lietuviškumo esmė ir koks yra tas visus vienijantis pasididžiavimo savo kilme kodas, sukeliantis jausmą, kad esi kažkokio labai didelio ir prasmingo fenomeno dalis?

Kuriame filmą apie tautiečius, suvokiančius Lietuvą ne tik kaip geografinę, bet ir kaip etninę Tevynę, kurioje yra jų šaknys… Apie tuos, kam svarbu priklausomybė Lietuvai, kaip kultūriniam ir socialiniam reiškiniui, kurie prisimena ir vertina savo kilmę ir kultūros bruožus, siedami save su etnine lietuvių tauta.

Apie tai, kaip tautinio išlikimo instinktas mums padėjo ir iki šiol padeda ne tik savimi pasirūpinti, bet ir nuolat veikti tėvynės labui, užtikrinti lietuvių tautos egzistenciją – kokioje šalyje begyventume.

Apie tai, ką lietuviams reiškia būti lietuviais.

PROJEKTO PRIDĖTINĖ VERTĖ

Specialiai šiam projektui pagaminta didelė Lietuvos trispalvė, ant kurios pavaizduotas pasaulio žemėlapis.

Vėliava keliauja aplink pasaulį, о filmavimų metu įvairių išeivijos bendruomenių atstovai užrašo ant vėliavos savo atstovaujamą bendriją ar organizaciją, miestą, šalį – atitinkamoje žemėlapio vietoje.

Vėliau tie užrašai bus išsiuvinėti rankomis, kad neišbluktų.

Vėliava bus padovanota Lietuvos nacionaliniam muziejui ir eksponuojama vienoje iš parodų, skirtų Vasario 16-osios 100-ųjų metinių minėjimui.  Vėliau ji užims atitinkamą vietą muziejaus archyve ir ekspozicijose.

* * *

Visus, kas neabejingas Lietuvai, jos istorijai ir ateičiai, kviečiame prisijungti prie projekto, skirto artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo  jubiliejui paminėti.

Šiuo metu projektui labai reikalinga finansinė parama, kad būtų galima užbaigti filmą.

Skirtinguose kontinentuose prifilmuota unikalios medžiagos, bet trūksta lėšų postprodukcijai (vaizdo bei garso montažui, kompiuterinei grafikai).

Tikimės visų pasaulio kraštų lietuvių palaikymo ir sėkmingo bendradarbiavimo.

Filmo kūrėjų banko sąskaitos informacija:

VšĮ „Kūrybos pieva“ (atsakingas asmuo – direktorė Venesa Urbienė)

IBAN: LT96 7044 0600 0809 2341

SWIFT kodas (BIC) :

AB SEB bankas  CBVILT2X

Banko adresas: Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva

Banko kodas juridinių asmenų registre: 112021238

Mokėjimo tikslas: PARAMA

Iš anksto dėkojame visiems, kas vienaip at kitaip prisidės prie projekto įgyvendinimo.

Įsipareigojame viešai skelbti projekto rėmėjus bei mecenatus (jiems sutikus): filmo anonsuose spaudoje ir internete, filmo subtitruose, projekto puslapyje facebook: https://www.facebook.com/Lietuva100 ,

Všį “Kūrybos pieva” svetainėje  http://www.kurybospieva.com/432007725

Tikimės su visų Jūsų pagalba sėkmingai įgyvendinti projekto „Lietuvos Vardo Skonis“ siekius ir su derama dovana Lietuvai pasitikti valstybės atkūrimo 100-ąsias metines.

Projekto LIETUVOS VARDO SKONIS kūrybinė komanda

 

VšĮ „Kūrybos pieva“ projektas dokumentinis kino filmas LIETUVOS VARDO SKONIS

Projekto RĖMĖJAI:

 

 

 

 

Projekto INFORMACINIAI RĖMĖJAI:

 

Projekto MECENATAI:

Irena ir Juozas Polikaičiai (Čikaga, JAV)
Regina ir Renaldas Budriai (Čikaga, JAV)
Remigijus Satkauskas (Čikaga, JAV)
Salomėja Dailienė (Čikaga, JAV)
Dievo apvaizdos parapija Detroite (JAV)
JAV LB Mičigano apygarda
Nijolė Žilionienė (Kaunas, Lietuva)

 

Projekto PARTNERIAI:

Lietuvos Nacionalinis Kultūros Centras

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga  

Visuomeninė bendrija „Lemtis“ 

Laptevų jūros tremtinių brolija „Lapteviečiai“

Irkutsko srities lietuvių nacionalinis kultūros centras „Švyturys“

Jakutijos lietuvių bendrija „Gintaras“

Buriatijos lietuvių kultūros bendrija

Krasnojarsko regioninė lietuvių tautinė kultūrinė autonomija „Lietuva“

Komijos / Syktyvkaro Pabaltijo tautų nacionalinė kultūrinė organizacija „Komi-Baltija“ 

Magadano visuomeninė organizacija „Baltijos brolija „Kolyma–Baltija“

Altajaus krašto visuomeninė organizacija „Lietuvių kultūros draugija“ 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė

Australijos Lietuvių Bendruomenė

Australijos Lietuvių Archyvas

JAV Lietuvių Bendruomenė

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras (JAV)

 Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejus (JAV)

 Lietuvių Dailės Muziejus Lemonte (JAV)  

Kanados Lietuvių Muziejus Archyvas 

Škotijos Lietuvių Asociacija   

Olandijos Lietuvių Bendruomenė 

Suomijos Lietuvių Bendruomenė

Norvegijos Lietuvių Bendruomenių Taryba  

 

PROJEKTO KONSULTANTAI:

Vytauto Didžiojo Universiteto Lietuvių išeivijos institutas  

Pasaulio Lietuvių Universitetas