DALIA CIDZIKAITĖ – JAV LIETUVIŲ ATSTOVĖ LIETUVOJE

Cidzikaite-Karolio Kavolelio nuotr2014 m. gruodį paskirta nauja JAV lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje. Ja tapo dr. Dalia Cidzikaitė.

Numatoma, jog pagrindinės naujosios visuomeniniais pagrindais dirbsiančios atstovės veiklos bus susijusios su JAV LB valdybos pavestų užduočių vykdymu, priimant Lietuvoje viešinčius JAV LB narius, atstovaujant bendruomenei įvairiuose renginiuose ir minėjimuose, bendraujant su žiniasklaida, teikiant informacinius pranešimus spaudai apie lietuvių bendruomenės JAV aktualijas.

Paskutinėmis gruodžio dienomis jau įvyko du renginiai, kuriuose dalyvavo naujoji JAV LB atstovė Lietuvoje D. Cidzikaitė: gruodžio 22 dieną JAV LB atstovai − Krašto valdybos iždininkas Juozas Kazlauskas ir Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programos komiteto narys Julius Medutis lankėsi Prezidentūroje ir įteikė laišką-kvietimą Prezidentei į Dainų šventę Čikagoje; gruodžio 30 d. − „Globalios Lietuvos“ lyderių apdovanojimų ceremonijoje Prezidentūroje, kur už pasiekimus ir nuopelnus Lietuvai buvo apdovanoti iškiliausi užsienyje gyvenantys lietuvių mokslininkai, verslininkai, menininkai, visuomenės veikėjai, savo inovacijomis ir nepriekaištingu darbu padedantys formuoti teigiamą mūsų šalies įvaizdį pasaulyje.

JAV LB nariams Dalia Cidzikaitė yra gerai pažįstama, nes net 14 metų, baigusi studijas Lietuvos edukologijos universitete, ji praleido JAV. 2006 m. Ilinojaus universitete Čikagoje apgynusi disertaciją ir įgijusi filosofijos mokslų daktaro laipsnį, 2007-2013 m.m. dirbo dienraščio „Draugas“ vyriausiąja redaktore. JAV lietuviams Dalia pažįstama ir iš visuomeninės veiklos – „Santaros-Šviesos“ konferencijų, veiklos „Lituanus“ taryboje, JAV LB Archyvų komitete.

2007 m. išleista D. Cidzikaitės monografija „Kitas lietuvių prozoje“, 2014 m. publikuotos jos parengtos knygos (kartu su sudarytojomis Dalia Anysiene ir Laima Petrauskaite VanderStoep) „Manėm, kad greit grįšim: 18 pokalbių apie pasitraukimą į Vakarus“ ir psichologijos m. dr. Justino Pikūno straipsnių rinkinys „Nuo vardo iki imuniteto“, periodinėje spaudoje publikuota daugiau nei šeši šimtai straipsnių kultūrinėmis, socialinėmis, visuomeninėmis temomis. Nemažai Dalia nuveikusi ir vertimų baruose: 2003 m. publikuotas jos kartu su Aušra Veličkaite verstas anglų kalba kuriančios Kanados lietuvių autorės Irenos Mačiulytės Guilford romanas „Prisilietimas“, paskelbta psichologijos, socialinių mokslų tekstų vertimų.

Malonu pažymėti, jog D. Cidzikaitė yra Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Lituanikos skyriaus, kurio pagrindinė veikla susijusi su lietuvių išeivijos publikuoto paveldo kaupimu ir sklaida, bendradarbė, todėl tikėtina, kad naujosios pareigos puikiai derės ir netgi papildys šiuo metu skyriuje atliekamas tyrimų veiklas.

Jolanta Budriūnienė, Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka