Čikagos lituanistinė mokykla šventė Lietuvos atkūrimo 100-ąjį gimtadienį

Simona Norgėlaitė
ČLM vyresniųjų klasių mokytoja

Praėjusią savaitę Lietuvoje ir visame pasaulyje buvo švenčiamas Lietuvos atkūrimo šimtmetis. Tai istorija, kurią kūrė ir kuria Lietuvoje gyvenantys tautiečiai bei užsienin išvykę lietuviai, prisidedantys prie Lietuvos kultūros, kalbos, papročių išsaugojimo bei puoselėjimo.

Šimtmetis – tai kvietimas prisiminti Vasario 16-osios svarbą,  istorinius įvykius, protėvius, senelius. Tai priminimas jaunajai lietuvių kartai, kas jie esą, kokia didi Lietuvos istorija, kalba, kultūra ir tautinė gija jungia juos.

Šia proga per visą pasaulį nuvilnijo trispalvės, nuskambėjo Lietuvos himnas. Tautine bendryste vienybės virpesys sujungė bendram tikslui – pagerbti ypatingą Lietuvai istorinę datą. Lietuviai kėlė trispalves vėliavas prie savo namu, negailėjo vieni kitiems sveikinimų internetinėse erdvėse,  kvietė švęsti bei ragino prisijungti prie įvairiausių projektų įgyvendinimo. Žinia apie šimtmetį nuskambėjo plačiai, garsiai ir širdį džiuginančiu jauduliu.

Čikagos lituanistinė mokykla aktyviai įsisuko į šventinį sūkurį. Vasario 17 d. ryte mokytojus, mokinius, jų tėvelius ir visus atvykusius pasitiko pasipuošusi mokykla. Vyravo ypatinga nuotaika: vaikai vilkėjo nuostabiausių raštų tautiniais kostiumais, mokytojai pasipuošę Lietuvos trispalvės vėliavos spalvomis sveikino vieni kitus. Stenduose netilpo mokinių piešiniai ir klasių projektai, kurti Lietuvos šimtmečio proga. Mokiniai gaminosi trispalves vėliavėles. Visa mokykla buvo apkabinta ir apjuosta gražiausiomis spalvomis: geltona, žalia, raudona.

Mokykla gavo dovanų iš Telšių trispalvių apyrankėlių, pagamintų šios mokyklos mokinukų. Vaikai dabinosi jomis ir gyrėsi, kad tai Lietuvos vaikų dovana.

Durys buvo atvertos atvykusiems svečiams: JAV LB Vidurio Vakarų apylinkės atstovams, buvusiai Čikagos lituanistinės mokyklos direktorei L. Apanavičienei, Lietuvių Fondo atstovui, Jaunimo centro nariams, buvusioms mokyklos pavaduotojoms L. Timukienei, A. Sidaugienei.

Savo apsilankymu mokyklą pagerbė ir drauge Lietuvos gimtadienį šventė Brighton Park`o LB nariai Viktoras Kelmelis ir Salonėja Daulienė.

Lietuvių Fondo narys A. Tamulis ir ĄLM direktorė V. Rupšienė

Minėjimą-koncertą 100 pynimėlių Lietuvai sveikinimo žodžiu pradėjo Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė V. Rupšienė. Ji nuoširdžiai visus pakvietė „kiekvienam atrasti ryšį su Lietuvos šimtmečiu“. Sveikinimo žodžius tarė ir kiti šventės svečiai. Lietuvių Fondo narys A.Tamulis visiems padėkojo už lietuvišką veiklą ir pabrėžė, kad mokyklos ir jaunoji karta – tai mūsų tautos stiprybės įrodymas. „Lietuviškos mokyklos – tai visų mūsų ateitis“, – šiais žodžiais užbaigė kalbą ir įteikė mokyklai dovaną – piniginę LF paramą. Mokykla be galo dėkinga už dosnią fondo paramą, kuri naudojama patalpų nuomai. Ačiū Lietuvių Fondui!!!  Jaunimo centro tarybos narė K. Lapienytė, sveikindama mokytojus, mokinius, jų tėvelius ir visus prisidedančius prie Čikagos lituanistinės mokyklos, pasakė: „Jus dovanojate pačią gražiausią dovaną Lietuvai – lankote mokyklą, dainuojate lietuvių kalba, šokate lietuvių tautinius šokius.“

JAV LB Vidurio Vakarų apylinkės atstovai Svajonė Kerelytė ir Jonas Platakis po minėjimo ilgai bendravo su šventės dalyviais ir džiaugėsi drauge gražia programa

Minėjimą vedė dešimtos klasės mokiniai Stefanija Rekašiūtė ir Kipras Januška. Dešimtokai susirinkusiuosius supažindino su Vasario 16-osios aktu ir tai gražiai sujungė su Lietuvos atkūrimo šimtmečiu, skaitė eiles apie Lietuvą. Šventės emocijos ir jaudulys tilpo skaitomuose B. Brazdžionio žodžiuose:

„Ir einu tais tiltais į tave,
Lietuva – trys tyro aukso saulės!
Ir skaitau: – Tėvyne, be tavęs
Tuščias ir beprasmis šis pasaulis.“

Salėje vyravo ypatinga nuotaika.

Daug aplodismentų susilaukė aštuntų ir devintų klasių mokinės, sušokusios lietuvių liaudies šokius „Kepurinė“ ir „Blezdingėlė“. Originalus ir unikalus „Piemenelių“ pasirodymas, atliekant „Prašom, prašom paklausyti“ bei „Obelela“ suteikė jaukumo ir archajiškumo. Tai puikus ilgametės 4 klasių mokytojos D. Petraitienės projektas, kuriam kanklėmis grojo mokyklos mokytoja G. Razumienė.

Ketvirtokai žaismingai ir nuotaikingai sukosi „Suktinio“ žingsniu bei vaizdingai sudainavo „Dainą apie Lietuvą“ (mokytoja Evelina Karalienė). O septintokai visą salę išjudino trypdami „Linksmapolkę“. Kojos pačios jau kilnojosi daugumai sėdinčiųjų.

O kai scenoje vyresniųjų klasių mokiniai uždainavo „Mano vardas Lietuva“, „Brangiausios spalvos“ ir  „Žemė Lietuvos“ salė „virto“ maža Lietuva, kurioje visus sujungė lietuviškumas, bendrystė ir vienybė. Vyresniuosius šių gražių dainų moko dainavimo mokytoja Dalė Gedvilienė.

Po minėjimo, daugelis išsinešė dalelę Lietuvos. Tėveliai galėjo tik didžiuotis savo vaikais.

Ačiū tautinių šokių mokytojoms Vilmai Vaičienei ir Nijolei Pupienei, dainavimo mokytojoms Dalei Gedvilienei, Evelinai Karalienei, mokytojoms Danutei Petraitiene, Genei Razumienei, mokyklos renginių koordinatorei Sandrai Krumhorn-Stašaitis, dešimtos klasės auklėtojai Jovitai  Bičkus, surengusioms jaukų ir nuostabų šventinį koncertą. Ačiū nenuilstamam mokyklos tėvų komitetui, ypač Vidai Nainienei, vaišinusiems mokyklos mokinius, mokytojus ir svečius spurgomis, kurios tą dieną buvo pasipuošusios ryškiomis spalvomis – geltona, žalia ir raudona.

Mokyklą lankančių mokinukų tėvelis padovanojo mokyklai dėdės parašytą knygą – Jono Rudoko „Žygį į nepriklausomybę“. Ačiū mokyklos vardu už šią nuostabią dovaną.

Ačiū mokyklos direktorei, visiems mokytojams, mokiniams, jų tėveliams, tėvų komitetui, atiduodantiems daug jėgų ir energijos lietuviukų ir lietuvybės labui.

Nors ir mažais darbais, maža dalele – visi kurkime tai, ką išsaugojo protėviai ir seneliai. Puoselėkime lietuvybę kiekvienas savo širdyje ir dalinkimės tuo su visais.

Lai tiltas, jungiantis visas kartas, visus pasaulio lietuvius, visas lituanistines mokyklas, tvirtėja, auga ir skelbia didžią žinią apie Lietuvą.

pasauliolietuvis.lt