Bostono lietuviai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės šventes

Dalia Shilas

Lietuvos Valstybės atkūrimo 98-ųjų metinių ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 26-ųjų metinių šventė Bostone prasidėjo vasario 28 dieną rytą iškilmingomis šv. mišiomis Šv. Petro lietuvių bažnyčioje. Mišiose giedojo „Jaunos širdys” ir parapijos choras. Po pietų šventė tęsėsi Lietuvių Piliečių draugijos klubo salėje. Programą vedė Bostono lituanistinės mokyklos (BLM) mokiniai Liepa Ivanauskaitė, Aidas Jakubėnas ir Andrius Narkevičius.

Šventės dalyviai (iš k.): Harvardo universiteto teisės magistratūros studentas Justinas Jarusevičius; JAV LB Bostono apylinkės pirmininkė Rima Girniuvienė; Bostono valdybos narys, JAV LB XXI Tarybos Finansų komisijos pirmininkas ir PLB iždininkas dr. Edvardas Bubnys; Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius; JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė dr. Regina Balčaitienė; kunigas Steponas Žukas; BLM direktorė Gaila Narkevičienė; Lietuvos ūkio viceministrė Rasa Noreikienė; pianistė Nijolė Abarytė; PLB valdybos Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė, JAV LB XXI Prezidiumo ir JAV LB Bostono apylinkės valdybos narė Dalia Shilas; „Versli Lietuva” generalinės direktorės pareigas laikinai einanti Rūta Pentiokinaitė ir projektų vadovė Donata Mauricaitė; Lietuvos garbės generalinis konsulas JAV dr. Thorsteinn Gislason; estų bendruomenės pirmininkas Villu Tari; latvių bendruomenės pirmininkė Inara Suuberg ir Naujosios Anglijos apygardos pirmininkės pavaduotojas Gintaras Cepas. (Dalios Shilas archyvo nuotr.)

Šventės dalyviai (iš k.): Harvardo universiteto teisės magistratūros studentas Justinas Jarusevičius; JAV LB Bostono apylinkės pirmininkė Rima Girniuvienė; Bostono valdybos narys, JAV LB XXI Tarybos Finansų komisijos pirmininkas ir PLB iždininkas dr. Edvardas Bubnys; Lietuvos generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius; JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė dr. Regina Balčaitienė; kunigas Steponas Žukas; BLM direktorė Gaila Narkevičienė; Lietuvos ūkio viceministrė Rasa Noreikienė; pianistė Nijolė Abarytė; PLB valdybos Viešųjų ryšių komisijos pirmininkė, JAV LB XXI Prezidiumo ir JAV LB Bostono apylinkės valdybos narė Dalia Shilas; „Versli Lietuva” generalinės direktorės pareigas laikinai einanti Rūta Pentiokinaitė ir projektų vadovė Donata Mauricaitė; Lietuvos garbės generalinis konsulas JAV dr. Thorsteinn Gislason; estų bendruomenės pirmininkas Villu Tari; latvių bendruomenės pirmininkė Inara Suuberg ir Naujosios Anglijos apygardos pirmininkės pavaduotojas Gintaras Cepas. (Dalios Shilas archyvo nuotr.)

DSC00266

Šventės akimirka su JAV LB Bostono apylinkės pirmininke Rima Girniuviene ir Bostono lituanistinės mokyklos mokiniais.

„Ir smagu, ir nelengva organizuoti Lietuvos Nepriklausomybės šventę Bostone, – sakė JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Bostono apylinkės pirmininkė Rima Girniuvienė. – Šiemet šventė praėjo labai sėkmingai. Visus norinčius dalyvauti buvo sunku sutalpinti į minėjimui skirtą kelių valandų programą. Buvo labai miela matyti svečius iš Lietuvos, džiaugėmės Lietuvos generalinio konsulo New Yorke Juliaus Pranevičiaus dalyvavimu. Šiemet pūgos nesutrukdė, iš Šveicarijos pagaliau atskrido ir pianistė Nijolė Abarytė”.

Kunigas Steponas Žukas perskaitė invokaciją, pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę. Sugiedojome Amerikos ir Lietuvos himnus. Kanklėmis akompanavo Simona Minns. Jos paruošti BLM penktos ir septintos klasės mokiniai taip pat pristatė programą. Vasario 16-osios nutarimą ir Kovo 11-osios aktą skaitė BLM dešimtokai Krista Auštraitė, Veronika Dilbaitė, Lukas McCarthy, Alandra Rich ir Augustas Senuta.

Svečius ir dalyvius sveikino LR garbės generalinis konsulas JAV dr. Thorsteinn Gislason, LR ūkio viceministrė Rasa Noreikienė, estų bendruomenės pirmininkas Villu Tari (Boston Estonian Society, Inc.), latvių bendruomenės pirmininkė Inara Suuberg (Latvian Heritage Foundation). Jau antrus metus iš eilės sulaukėme Ukrainos bendruomenės pirmininko Vsevolod Petriv (Ukrainian Congress Committee of America-Boston Branch).

Šventės proga gavome Massachusetts valstijos gubernatoriaus Charlie Baker pasirašytą proklamaciją, sveikinimus nuo Bostono mero Martin J. Walsh ir buvusiojo Lietuvos ambasadoriaus JAV Žygimanto Pavilionio.

Bostono lietuvių bendruomenę pasveikinęs LR generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius palinkėjo ir toliau aktyviai dalyvauti lietuviškoje veikloje.

Bostono lietuvių bendruomenę pasveikinęs LR generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius palinkėjo ir toliau aktyviai dalyvauti lietuviškoje veikloje.

Didžiavomės sulaukę ypatingo garbės svečio. Aktyvią Bostono lietuvių bendruomenę pasveikinęs LR generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius palinkėjo ir toliau dalyvauti lietuviškame gyvenime, burtis į lietuviškas organizacijas, dažniau vykti į Lietuvą, aktyviai dalyvauti rinkimuose, būti Lietuvos ambasadoriais, kviečiant Amerikos turistus atvykti į Lietuvą, potencialiems investuotojams pasakojant apie Lietuvą ir jos laimėjimus, padėti Lietuvos įmonėms prekiauti sava produkcija ir tapti verslo partneriais JAV.

Konsulas J. Pranevičius pabrėžė, kad ypač svarbus yra bendradarbiavimas mokslo ir švietimo srityje, tarp universitetų, tarp tyrimų centrų. „Bostone tai jau labai aktyviai vyksta. Tai ir mano palinkėjimas, ir pasidžiaugimas. Bostono tautiečiai gražiai kalba lietuviškai, švenčia ir prisideda prie Lietuvos pristatymo. Turime statyti tiltus verslo, turizmo srityje. Bostono ir Naujosios Anglijos potencialas yra didžiulis, čia veikti yra perspektyviau negu New Yorke, Washingtone ar kituose centruose. Mūsų su viceministre Rasa Noreikiene susitikimuose su ‘MassBio’ (Massachusetts Biotechnology Council) ir kitų bendrovių atstovais matėme, kad reikia nuolat priminti apie Lietuvą, apie laimėjimus, išradimus.”

Justinas Jarusevičius Bostono lietuvių šventėje skaitė pranešimą „Nepriklausoma Lietuva: praeitis, dabartis ir ateitis”.

Justinas Jarusevičius Bostono lietuvių šventėje skaitė pranešimą „Nepriklausoma Lietuva: praeitis, dabartis ir ateitis”.

Harvardo universiteto teisės magistratūros studentas iš Vilniaus Justinas Jarusevičius šventėje skaitė pranešimą „Nepriklausoma Lietuva: praeitis, dabartis ir ateitis”. Pasaulio ekonomikos forumo bendruomenės Lietuvoje narys, nuo studijų Vilniaus universiteto Teisės fakultete pradžios J. Jarusevičius jau aštuntus metus atlieka praktiką Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro Kazimiero Motiekos advokato kontoroje, komercinių ginčų sprendimo srityje. Reikšmingą savo darbo dalį J. Jarusevičius skiria pro bono projektams, teisminiuose ginčuose atstovauja Lietuvos jėzuitų provinciją. Greta privačios praktikos J. Jarusevičius dėsto Vilniaus universiteto teisės fakultete.
„Nors į Bostoną atvykau tik prieš pusmetį, esu ypač dėkingas, kad turėjau progų su jumis susipažinti ir dar kartą išgyventi stipriąsias mūsų savybes – bendruomeniškumą, tautiškumą, inteligentiškumą, – sakė J. Jarusevičius savo pranešime. – Nesu naujokas. 1911 metais į Pietų Bostoną atvyko mano proseneliai, o 1920 metais jiems gimė trečiasis sūnus – mano senelis, mamos tėtis, Jonas Bankauskas. Mano šaknys yra čia, Pietų Bostone. Todėl esu ypatingai sujaudintas galėdamas sugrįžti prie savo ištakų ir jus pažinti…”

,,Lietuva savo istorijoje tik neilgą laiką buvo apribota geografinėje erdvėje, – savo įžvalgomis dalijosi J. Jarusevičius. – Gyva yra Lietuvos mintis, tautinė bendruomenė… Lietuviai gana anksti atvėrė daugelio užsienio kraštų duris. Štai nuo XIV amžiaus mūsų didieji kunigaikščiai išmintingai plėtė valstybės ribas. Didysis kunigaikštis Vytautas – talentingas diplomatas, sugebėjęs pakviesti užsienio amatininkus ir prekybininkus. Kaip Vytauto Lietuvą prisimena kitų tautų atstovai? Žydų tauta Vytauto laikus pamena kaip sėkmingo laikotarpio pradžią, tuomet jiems buvo suteiktos pirmosios privilegijos… Ukrainiečiai pasakoja, kad šiandien istorijos pamokose mokosi, jog buvimas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) sudėtyje buvo jų tautos aukso amžius. Taigi, kunigaikščių Lietuva – išmintingo valdymo pavyzdys, kuriuo didžiuojamės… Jau XVII a. viduryje pirmąją lotynišką mokyklą New Yorke įkūrė lietuvis Aleksandras Karolis Kuršius. 1864 metais, carinei Rusijai uždraudus lietuvišką spaudą, 40 metų Lietuva išgyveno sudėtingą laikotarpį. Tačiau lietuviai sugebėjo suremti pečius bei pasirūpinti lietuvių kalbos ir, dar svarbiau, tautiškumo išsaugojimu. Prisimename knygnešius – žmones, kurie rizikavo gyvybėmis, kad spausdintą lietuvišką žodį į Tėvynę atneštų.

Didžiulis palaikymas knygnešiams buvo išeivija. Lietuvių diasporą nagrinėjantys mokslininkai sutaria, kad spaudos draudimo metais Jungtinėse Amerikos Valstijose išleista literatūra buvo slapta knygnešių platinama Lietuvoje; Jungtinės Amerikos Valstijos buvo antrasis lietuviškų knygų leidimo centras po Rytų Prūsijos.

XIX a. spaudos draudimo laiku prasidėjusi intensyvi lietuvių emigracija tęsiasi iki šiandien. Lietuviai, viena vertus, nuolat būrėsi į bendruomenes, antra vertus, aktyviai rėmė geografinę Lietuvą, palaikė ryšius. Tokia dvasia šiandien gyvenate ir jūs – jūsų iniciatyvos puoselėjant lietuvių parapiją, šeštadieninę mokyklą ir šį klubą yra ypatingai svarbios. Tęskite tai! Jūs buriatės draugėn ir taip puoselėjate Lietuvos mintį, dėl jūsų ji lieka gyva.”

AV LB KV Finansinių reikalų vicepirmininkas Algimantas Gustaitis LF atstovei, JAV LB Krašto valdybos Švietimo tarybos pirmininkei Daivai Navickienei, įteikė Žalgirio medalį už ilgametį pasiaukojantį, 4-ių kadencijų darbą Švietimo taryboje. (Almio Kuolo nuotraukos)

AV LB KV Finansinių reikalų vicepirmininkas Algimantas Gustaitis LF atstovei, JAV LB Krašto valdybos Švietimo tarybos pirmininkei Daivai Navickienei, įteikė Žalgirio medalį už ilgametį pasiaukojantį, 4-ių kadencijų darbą Švietimo taryboje. (Almio Kuolo nuotraukos)

Lietuvių Fondo (LF) atstovė, JAV LB Krašto valdybos (KV) Švietimo tarybos pirmininkė Daiva Navickienė papasakojo apie LF veiklą ir padėkojo Fondui už nuolatinę paramą BLM. JAV LB KV Finansinių reikalų vicepirmininkas Algimantas Gustaitis Daivai Navickienei įteikė Žalgirio medalį už ilgametį pasiaukojantį, 4-ių kadencijų darbą Švietimo taryboje.

KV vykdomasis pirmininkas Juozas Kazlauskas perskaitė KV pirmininkės Sigitos Šimkuvienės sveikinimą, kuriame ji pabrėžė, kad „šie metai JAV LB neeiliniai – pradedame švęsti 65-ąsias organizacijos įsteigimo metines. Galime pasidžiaugti lietuviškomis apylinkėmis, kurių šiandien priskaičiuojame 50. Mokslo metų duris atvėrė 40 lituanistinių mokyklų… Mus visus sieja viena tėvynė – LIETUVA! Raginame ir kviečiame būti neabejingais Lietuvos piliečiais – aktyviai dalyvauti Seimo rinkimuose rudenį. Lietuvai svarbus jūsų žodis ir nuomonė, nelikime abejingi. Tad būkime vieningi, stiprūs ir atsakingi už Lietuvos Nepriklausomybę!”

Po pertraukos Bostono litunaistinės mokyklos mokiniai suorganizavo viktoriną „Kas geriausiai žino Lietuvos istoriją”.

Iš Šveicarijos atvykusi pianistė Nijolė Abarytė visus nudžiugino nuostabia programa. (Reginos Balčaitienės nuotr.)

Iš Šveicarijos atvykusi pianistė Nijolė Abarytė visus nudžiugino nuostabia programa. (Reginos Balčaitienės nuotr.)Ilgai laukta pianistė Nijolė Abarytė, atvykusi iš Šveicarijos, Meggan miesto, visus nudžiugino nuostabia programa. Skambėjo kompozitorių Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Balio Dvariono kūriniai ir visus subūrusi Leonido Abario (Nijolės tėvelio) daina „Ieškok dainoj” (eilės – Stasės Nedzinskienės).

Ilgai laukta pianistė Nijolė Abarytė, atvykusi iš Šveicarijos, Meggan miesto, visus nudžiugino nuostabia programa. Skambėjo kompozitorių Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Balio Dvariono kūriniai ir visus subūrusi Leonido Abario (Nijolės tėvelio) daina „Ieškok dainoj” (eilės – Stasės Nedzinskienės).

„Vienas Dievas težino, kada ir kokiais keliais migravo mūsų lietuviai į Ameriką, į Bostoną. Vedini noro studijuoti, tobulėti, vilties ir valios rasti gyvenime vietą po saule, – po programos sakė Nijolė. – Į šventę atėjo graži lietuviškai kalbanti visuomenė. Gera buvo pasidalyti muzika su tautiečiais bei šveicarišku šokoladu su scenos užkulisiuose laukusiu pranešinėjančiu jaunimu.

Maloniai nustebino, kad BLM pirmauja įvairiuose konkursuose, o bendruomenė kelia sau rimtą ir gražų uždavinį: sujungti įvairias lietuvių kartas gyvenančias Bostone. Nuoširdus ačiū aktyviems bendruomenės nariams: Rimai ir Tomui Girniams, Danguolei ir Almiui Kuolams, kurie su nepaprastai kūrybinga energija bei atsidavimu ‘neša’ didelę dalį bendruomenės sėkmės! Bendruomenė turi daug potencialo: stiprių kūrybingų žmonių, ir aš linkiu jai sėkmingai plėstis ir vystytis.”

JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė dr. Regina Balčaitienė pasveikino susirinkusius ir negailėjo gerų žodžių visiems padėjusiems surengti šią „didelę iškilmingą šventę” bei palinkėjo ir „toliau puoselėti ir perduoti jaunesnėms kartoms patriotizmo jausmą”. Pristatydama mane, apygardos pirmininkė pabrėžė, kaip yra svarbu išlaikyti lietuvišką išeivijos spaudą, kaip svarbu išlaikyti apie visų kraštų pasaulio lietuvius rašantį leidinį „Pasaulio lietuvis”.

Padėkojau visiems atsiliepusiems į PLB akciją „Išsaugokime ‘Pasaulio lietuvį’ ” ir informavau, kad kiekvieno rėmėjo vardas ir paramos dydis bus paskelbtas jungtiniame kovo-balandžio numeryje. Kartu su PLB iždininku dr. Edvardu Bubniu paprašiau visus ne tik dalyvauti šioje akcijoje, bet ir paraginti kitus prenumeruoti ir paremti nuo 1963 metų be pertraukos leidžiamą žurnalą lietuvių kalba.

Taip pat paskatinau susirinkusius savo veikla ir aukomis remti šią 44 kraštų lietuvių bendruomenes jungiančią organizaciją ir pakviečiau visus aktyviai dalyvauti PLB akcijoje „Registruokis ir balsuok 2016”, pabrėždama, kad būtina užsiregistruoti – pateikti registracijos prašymą, nepaisant to, ar dalyviai buvo užsiregistravę balsavimui užsienyje anksčiau vykusiuose rinkimuose, ar ne.

IMG_1324

Minėjimą, akompanuojant Simonai Minns, baigėme dainuodami „Lietuva brangi” (žodžiai – Maironio, muzika – Juozo Naujalio) ir vaišėmis.

12747421_10207451709829009_6750747702430613272_o

Šventę organizavo JAV LB Bostono apylinkė, JAV LB Naujosios Anglijos apygarda, Tautinės sąjungos Bostono skyrius, Šv. Petro lietuvių parapija, BLM ir Bostono skautai. Šventės metu buvo renkamos aukos JAV LB Krašto valdybos, JAV LB Naujosios Anglijos apygardos, ir JAV LB Bostono apylinkės veiklai paremti.

 

www.pasauliolietuvis.lt

Mielai pasidalysime svetainėje ir žurnale skelbiamais tekstais ir nuotraukomis, tik prašome nurodyti informacijos šaltinį ir autorius.

srt