Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB) sudaro visi už Lietuvos Respublikos ribų gyvenantys ir PLB Konstituciją, jos veiklos tikslus ir principus pripažįstantys lietuviai bei jų šeimų nariai. 

PLB Konstitucija remiasi 1949 m. birželio 14 d. paskelbta Lietuvių Charta.

Kiekvieno krašto lietuvių bendruomenė, prisiderindama prie PLB Konstitucijos ir savo šalies sąlygų bei įstatymų, tvarkosi pagal savo priimtą statutą.

Aukščiausias PLB organas yra PLB Seimas, sušaukiamas kas trejus metus ir išrenkantis naują PLB valdybą.

PLB yra ne pelno siekianti organizacija. PLB lėšas sudaro atskirų kraštų Lietuvių Bendruomenių įnašai (ne mažesni kaip 15 % tautinio solidarumo įnašų), kraštų bendruomenių paskirta parama, aukos, palikimai, dovanos bei kitos pajamos.

PLB valdyba ypatingą dėmesį skiria lituanistinio švietimo stiprinimui ir lietuviškai kultūrai, stengiasi formuoti teigiamą PLB įvaizdį visuomenėje, Lietuvos bei pasaulio žiniasklaidoje. PLB aktyviai dalyvauja Pasaulio lietuvių Sporto žaidynių, Dainų ir šokių šventės organizaciniame darbe. PLB atstovauja užsienio lietuviams LR Seimo ir Vyriausybės sudarytose komisijose, skiria didžiulį dėmesį pastaruoju metu išvykusių lietuvių veiklai ir veikiančių bendruomenių stiprinimui, ragina nenutraukti saitų su Lietuva.

PLB Valdyba rengia metinius Kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo sąjungų suvažiavimus Lietuvoje. Tai puiki galimybė susirinkti Lietuvoje, pasidalyti savo patirtimi, gerąja praktika, aptarti veiklos gaires, sužinoti naujos informacijos.

PLB Valdyba stengiasi išlaikyti nuo 1963 m. leidžiamą žurnalą „Pasaulio lietuvis“.

Daugelis darbų yra vykdoma per PLB atstovybę Vilniuje: bendradarbiavimas ir lietuvių bendruomenių atstovavimas įvairiose Lietuvos institucijose, ryšiai su visuomeninėmis organizacijomis, projektų vykdymas.

PLB svetainė www.plbe.org
PLB paskyra “Facebook” tinkle

PLB XVI Seimas, 2018.

PLB Valdyba 2018–2021

Dalia Henke – PLB Pirmininkė

pirmininke@plbe.org

Rolandas Žalnierius – Pirmininkės pavaduotojas,
Specialių projektų, Teisinių ir organizacinių reikalų komisija

projektai@plbe.org

Vladas Oleinikovas – PLJS Pirmininkas

vladas@pljs.org

Rimvydas Baltaduonis – PLB Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas

ekonomika@plbe.org

Vaidas Matulaitis – PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas

komunikacija@plbe.org

Alvija Černiauskaitė – PLB Švietimo komisijos pirmininkė

svietimas@plbe.org

Jūratė Caspersen – PLB Kultūros reikalų komisijos pirmininkė

kultura@plbe.org

Sigita Šimkuvienė – PLB Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė

pletra@plbe.org

Laurynas Misevičius – PLB Sporto reikalų komisijos pirmininkas

sportas@plbe.org

Eglė Garrick – PLB Finansų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė

finansai@plbe.org

Pr. Edmundas Putrimas – PLB Sielovados ir
Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas

putrimas@sielovada.org

Vidas Bandis – PLB Atstovė Lietuvoje

vida.bandis@lrs.lt

PLB atstovybė Vilniuje
Atstovybės reikalų vedėja Virginija Grybaitė
vigryb@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Seimas
III rūmai, kabinetas #212
Gedimino pr. 53, Vilnius 01109
Tel. +370 5 239 61 56