Pasaulio Lietuvių Bendruomenė

PLB sudaro visi už Lietuvos Respublikos ribų gyvenantys ir PLB Konstituciją, jos veiklos tikslus ir principus pripažįstantys lietuviai bei jų šeimų nariai. PLB Konstitucija remiasi 1949 m. birželio 14 d. paskelbta Lietuvių Charta. Kiekvieno krašto lietuvių bendruomenė, prisiderindama prie PLB Konstitucijos ir savo šalies sąlygų bei įstatymų, tvarkosi pagal savo priimtą statutą. Vyriausiasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organas yra PLB Seimas. Pasaulio Lietuvių Bendruomenei atstovauti ir atskirų kraštų lietuvių bendruomenių veiklai derinti, skatinti bei plėsti PLB Seimas renka PLB valdybą.

IMG_0064

PLB XV Seimas. 2015 m. liepos 17 d. Deimantės Dokšaitės nuotr.

Į PLB Valdybą įeina Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas arba PLJS Valdybos paskirtas atstovas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra ne pelno organizacija. PLB lėšas sudaro: atskirų kraštų Lietuvių Bendruomenių įnašai, (ne mažesni kaip 15 procentų tautinio solidarumo įnašų); aukos, palikimai, dovanos bei kitos pajamos; kraštų bendruomenių paskirta parama.

44 kraštų lietuvių bendruomenes jungiančios PLB XV Valdyba kviečia tautiečius paremti jos veiklą. 

PLB valdyba ypatingą dėmesį skiria lituanistinio švietimo stiprinimui ir lietuviškai kultūrai, stengiasi formuoti teigiamą PLB įvaizdį visuomenėje, Lietuvos bei pasaulio žiniasklaidoje ir tuo tikslu planuoja surengti konferenciją. Ruošdamasi paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį PLB Valdyba norėtų sutelkti visame pasaulyje išsisklaidžiusius tautiečius ir kraštų lietuvių bendruomenėse organizuoti Lietuvos dienas, koncertus, išleisti knygą apie PLB per 25-rius nepriklausomos Lietuvos metus.

PLB aktyviai dalyvauja X pasaulio lietuvių sporto žaidynių, Dainų šventės organizaciniame darbe. PLB atstovauja užsienio lietuviams LR Seimo ir Vyriausybės sudarytose komisijose.

Svarbus išlieka ir Lietuvos pilietybės klausimas. PLB džiaugiasi sėkmingai įvykdyta akcija – užsienio lietuvių apklausa dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo bei ilgametėmis pastangomis pasiektų rezultatų: LR Seimas priėmė įstatymo pataisą, kad svetur gimę vaikai gautų tos šalies pilietybę, tačiau neprarastų lietuviškosios.

PLB siekia sudaryti galimybes užsienyje gyvenantiems lietuviams balsuoti internetu. Dedame visas pastangas, kad šiais metais kuo daugiau lietuvių dalyvautų LR Seimo rinkimuose, todėl pradėjome akciją „Registruokis ir balsuok 2016“.

PLB skiria didžiulį dėmesį pastaruoju metu išvykusių lietuvių veiklai ir veikiančių bendruomenių stiprinimui, ragina nenutraukti saitų su Lietuva ir jungtis į bendruomenes.

PLB Valdyba rengia metinius Kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo sąjungų suvažiavimus Lietuvoje. Tai puiki galimybė

PLB pirmininkams  susirinkti Lietuvoje, pasidalyti savo patirtimi, gerąja praktika, aptarti veiklos gaires, sužinoti naujos informacijos.

Kas treji metai organizuojamas PLB Seimas.

PLB Valdyba stengiasi išlaikyti nuo 1963 metų leidžiamą žurnalą „Pasaulio lietuvis“.

Daugelis darbų yra vykdoma per PLB atstovybę Vilniuje: bendradarbiavimas ir lietuvių bendruomenių atstovavimas įvairiose Lietuvos institucijose, ryšiai su visuomeninėmis organizacijomis, projektų vykdymas.

Labai prašome savo auka prisidėti prie PLB veiklos tęstinumo, projektų įgyvendinimo.  Jūsų parama yra labai vertinga ir reikalinga. Dėkojame už Jūsų paramą.

Daugiau apie PLB ir jos veiklą rasite mūsų svetainėje www.plbe.org ir „Facebook“ tinkle

Paramos ir reklamos pasiūlymų žurnale ir svetainėje laukiame el.pašto adresu: info@plbe.org

Straipsnių ir informacijos žurnalui „Pasaulio lietuvis“: plredakcija@gmail.com

Straipsnių ir informacijos svetainei pasauliolietuvis.lt: pl.internete@gmail.com

PLB Valdyba kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavime Panevėžio raj., Bistrampolio dvare. 2017 metai

VALDYBA (2015-2018)

DALIA HENKE – PLB VALDYBOS PIRMININKĖ

pirmininke@plbe.org

ROLANDAS ŽALNIERIUS – PLB VALDYBOS PIRMININKĖS PAVADUOTOJAS,

SPECIALIŲ PROJEKTŲ, TEISINIŲ IR ORGANIZACINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS PIRMININKAS

projektai@plbe.org

VLADAS OLEINIKOVAS – PLJS PIRMININKAS

v.oleinikovas@gmail.com

ARŪNAS TEIŠERSKIS – ŠVIETIMO KOMISIJOS PIRMININKAS

svietimas@plbe.org

JŪRATĖ CASPERSEN – KULTŪROS KOMISIJOS PIRMININKĖ 

kultura@plbe.org

EGLĖ GARRICK – FINANSŲ IR LĖŠŲ TELKIMO KOMISIJOS PIRMININKĖ 

finansai@plbe.org

ANGELĖ KAVAK – EKONOMIKOS KOMISIJOS PIRMININKĖ 

ekonomika@plbe.org

GEDIMINAS KAROBLIS – PLB PLĖTROS KOMISIJOS PIRMININKAS

pletra@plbe.org

Prelatas EDMUNDAS PUTRIMAS – PLB SIELOVADOS IR PIETŲ AMERIKOS REIKALŲ KOMISIJOS PIRMININKAS

putrimas@sielovada.org

                                                              LAURYNAS GERIKAS – VIEŠŲJŲ RYŠIŲ KOMISIJA

info@plbe.org

VIDA BANDIS – PLB ATSTOVĖ LIETUVOJE

vida.bandis@lrs.lt

ATSTOVYBĖ VILNIUJE

Adresas: Gedimino pr. 53, Lietuvos Respublikos Seimo III-ieji rūmai, kabinetas #212 Vilnius 01109

Tel. +370-5-2396156

Tel./faks. +370-5-2396264

plbav@lrs.lt